Україна

Огляд ССПД - ООЯД

Установа: Фондова біржа ПФТС

 

0. Передумови

ПАТ “Фондова біржа ПФТС” здійснює професійну діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів України на підставі ліцензії, виданої Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

ПАТ “Фондова біржа ПФТС” функціонує з 1997 року, створена на базі правил і технологій фондової біржі NASDAQ OMX.

Згідно даним Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Фондова біржа ПФТС є однією з найбільших фондових бірж України.

ПАТ “Фондова біржа ПФТС” є членом Міжнародної Асоціації бірж СНД та Всесвітньої Асоціації бірж.

 

0.1.    Правові та інституційні умови

0.1.1. Відповідальність за збирання, опрацювання та поширення статистичних даних

ПАТ “Фондова біржа ПФТС” (далі — Фондова біржа) здійснює свою діяльність відповідно до:

·     Цивільного та Господарського кодексів України;

·     законів України: “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами); “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 №710 (із змінами); “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448 (із змінами);

·     нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

·     Статуту, Правил Фондової біржі.

Фондова біржа:

·     забезпечує умови для укладання договорів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами торгівцями-членами біржі;

·     інформує учасників торгів про кон’юнктуру, що склалася на організаційно оформленому ринку цінних паперів;

·     здійснює швидкий та надійний процес збору, обробки, поширення інформації про котирування та угоди з цінними паперами і іншими фінансовими інструментами, забезпечує достовірність такої інформації;

·     надає можливість отримання заінтересованими особами інформації про котирування та угоди з цінними паперами і іншими фінансовими інструментами;

·     створює умови щодо запобігання  використанню, розповсюдженню або публікації недостовірної чи шахрайської інформації про котирування та угоди з цінними паперами і іншими фінансовими інструментами.

Фондова біржа ПФТС є одним з найбільших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів України; підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в режимі реального часу.

 

0.1.2. Обмін даними та координація робіт між відомствами, виробниками даних

Фондова біржа надає інформацію Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національному банку України та Міністерству фінансів України згідно з вимогами, що встановлені у відповідних нормативно-правових актах. Біржа забезпечує за допомогою відповідних технічних засобів у режимі реального часу доступ державного представника до інформації про хід біржових торгів.

Фондова біржа також здійснює обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами.

 

0.1.3. Конфіденційність даних окремих респондентів

Відповідно до Правил Фондової біржі ПФТС будь-яка інформація, що ідентифікує індивідуальні сторони угоди, повинна трактуватися Фондовою біржею як суворо конфіденційна. Конфіденційна інформація може бути надана на запит уповноважених державних органів в межах компетенції, встановленої законодавством. Доступ до біржових торгів забезпечується шляхом присвоєння учаснику торгів індивідуального логіну користувача і пароля. Зміст логіну та паролю є конфіденційними і не можуть бути передані третім особам.

 

0.1.4.0Забезпечення представлення статистичної звітності

Фондова біржа здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в порядку, визначеному діючим законодавством України та Засновником.

На Фондовій біржі ПФТС можуть застосовуватися стандартні форми документів, реквізитний склад яких визначається Радою Фондової біржі. Біржею та учасниками торгів можуть використовуватися електронні документи, відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно числового підпису або іншого аналога власноручного підпису, відповідно до законодавства України.

Склад документів, що використовується при взаємодії Фондової біржі із розрахунковими установами, встановлюється, із додержанням вимог законодавства, договорами з такими установами.

Оформлення та облік документів, які використовуються при укладанні біржової угоди та виконанні біржових контрактів здійснюється відповідно до законодавства України та нормативних документів Фондової біржі.

 

0.2. Ресурси

0.2.1. Кадрові, матеріально-технічні, електронно-обчислювальні та фінансові ресурси

Здійснення статистичних функцій рівномірно розподілено між різними підрозділами ПФТС.

Отримання запланованих статистичних результатів здійснюється за допомогою технічних засобів (ПФТС використовує 40 серверів), зокрема електронної торговельної системи Фондової біржі. Електронна торговельна система забезпечує:

·       приймання, обробку та передачу від учасників біржових торгів заявок на купівлю-продаж допущених до торгівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, фіксацію укладених біржових угод;

·       підготовку та передачу інформації, необхідної для виконання біржових контрактів;

·       захист інформації (у тому числі на електронних носіях), що стосується укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, від втрати або несанкціонованого доступу;

·       формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу надходження від учасників біржових торгів заявок та часу укладання біржових угод.

Доступ до цієї системи ПФТС здійснюється за допомогою програмного забезпечення ПФТС, яке встановлюється додатково на комп’ютер користувача, в переглядовому або торговому режимах. В торговому режимі підключення до Торговельної системи ПФТС може здійснюватись по фізичному (лінія безпосереднього зв’язку) або логічному (VPN) виділеному каналу. В разі підключення по логічному каналу, підключення здійснюється через уповноваженого провайдера. В переглядовому режимі метод підключення не регламентується.

 

0.2.2. Забезпечення ефективного використання ресурсів

З метою ефективного використання ресурсів  Фондова біржа здійснює наступні заходи:

·    оптимізація структури баз даних;

·     розробка нових інформаційно-аналітичних продуктів з додатковими функціональними можливостями тощо.

 

0.3. Актуальність

0.3.1. Контроль задоволення потреб користувачів

Актуальність торговельної інформації ПФТС характеризується режимом її розповсюдження.
Всі зацікавлені особи можуть отримувати торговельну інформацію ПФТС в наступних режимах:

·     в режимі реального часу (за допомогою торгового та переглядового терміналів ПФТС, шлюзу ПФТС);

·     в режимі он-лайн (за допомогою інформаційно-аналітичного терміналу ПФТС On-line, терміналів вендорів інформації ПФТС);

·     за підсумками торгового дня (за допомогою сайту ПФТС, Звіту-1 тощо).

 

0.4. Інші аспекти управління якістю

0.4.1. Політика щодо якості

З метою недопущення маніпулювання та укладення нестандартних угод Фондова біржа у своєї практичній діяльності застосовує наступне:

·     забезпечує поточний нагляд;

·     проводить вибіркові перевірки;

·     розробляє план заходів щодо запобігання укладанню нестандартних біржових угод;

·     застосовує дисциплінарні санкції тощо.

У випадку виявленні ознак маніпулювання та укладення нестандартних угод проводиться збір необхідної інформації з метою інформування керівництва Фондової біржі для вжиття необхідних заходів.

 

0.4.2. Контроль за якістю

Якість розрахунків забезпечується чіткою методикою та тим, що первинна інформація є відкритою та доступною для всіх зацікавлених сторін.

Забезпечується безперервний контроль: за цінами на цінні папери та інші фінансові інструменти, за організацією і проведенням біржових торгів, дотриманням вимог лістингу/е лістингу цінних паперів; допуском членів Фондової біржі та інших осіб до біржових торгів; котируванням цінних паперів та оприлюдненням їх біржового курсу; розкриттям інформації про діяльність Фондової біржі та її оприлюдненням; дотриманням членами Фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, встановлених правил.

Використання електронної торговельної системи здійснюється шляхом встановлення та функціонування відповідних програмно-технічних засобів на комп’ютерному обладнанні Фондової біржі та учасників торгів для забезпечення укладання біржових угод та виконання біржових контрактів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Для доступу до користування цією системою учасникам біржових торгів  встановлюються відповідні програмно-технічні засоби, вводяться найменування та пароль.

Дії Фондової біржі щодо оприлюднення інформації спрямовані на захист інтересів членів Біржі та інших учасників фондового ринку, забезпечення рівних умов щодо отримання інформації про угоди з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які допущені до торгів на Фондовій біржі.

 

1. Достовірність

1.1.     Професіоналізм

1.1.1. Неупередженість та професійна незалежність статистики

Ухвалення рішень, пов’язаних з формуванням правил торгівлі, правил обчислення показників, що характеризують біржову активність/стан ринку, відбувається колегіально (такі рішення затверджуються Радою ПФТС, комітетами ПФТС, а не представниками адміністрації біржі) з подальшим узгодженням з державним регулятором.

 

1.1.2. Вибір джерел, методів та способів поширення

Вся інформація, що пов’язана з ходом та результатами торгів на Фондовій біржі є її власністю. Фондова біржа залишає за собою право продавати інформаційним агентствам, засобам масової інформації чи іншим способом поширювати інформацію про торги.

Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:

·    вільний доступ (доступ до оприлюдненої інформації);

·    доступ на договірних засадах;

·    доступ уповноважених державних органів, в тому числі державного представника.

Оприлюдненню підлягає інформація щодо біржового списку та біржового реєстру, список членів Фондової біржі; курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо; основні параметри цінних паперів; про діяльність емітентів, цінні папери яких допущені до торгівлі; про умови продажу цінних паперів на Фондовій біржі; про результати торгів  та показники динаміки ринку, рейтинги.

Зазначена інформація поширюється в електронній мережі Інтернет; надається інформаційним агентствам та ЗМІ, публікується в періодичних  виданнях Фондової біржі.

 

1.1.3. Коментарі з приводу помилкової інтерпретації та неправильного використання статистичних даних

На членів Фондової біржі можуть бути накладені дисциплінарні стягнення за допущення випадків введення на біржі повідомлень, ведення переговорів чи укладання угод не уповноваженими особами.

 

1.2. Відкритість

1.2.1. Повідомлення умов та термінів збирання, опрацювання та поширення статистичних даних

Умови та терміни збирання, опрацювання та поширення статистичних даних ПФТС викладені в Принципах інформаційної політики ПФТС, доступних для ознайомлення на веб-сайті Фондової біржі.

Принципи інформаційної політики Фондової біржі ПФТС:

·     торговельна інформація ПФТС в режимі реального часу є комерційним продуктом біржі та розповсюджується на платній основі за допомогою вендорів або безпосередньо біржею серед передплатників;

·     Фондова біржа ПФТС гарантує рівні умови доступу до торговельної інформації біржі в режимі реального часу для всіх дистриб’юторів, а також рівні цінові умови;

·     дистриб’ютори інформації ПФТС в режимі реального часу забезпечують потермінальний облік користувачів інформації біржі;

·      розповсюдження торговельної інформації ПФТС в режимі реального часу без укладання відповідної угоди з ПФТС є порушенням прав ПФТС та переслідується за законом;

·     розповсюдження офлайнової торговельної інформації ПФТС (Звіт-1, торговельна інформація, розміщена на сайті ПФТС) може відбуватися виключно після укладання відповідної угоди з ПФТС.

 

1.2.2. Внутрішньодержавний доступ до статистичних даних до їх випуску

З метою виконання функцій державного представника Фондова біржа повинна забезпечити за допомогою відповідних технічних засобів у режимі реального часу доступ до інформації про хід біржових торгів. Робоче місце державного представника на фондовій біржі повинно забезпечувати постійну безперервну роботу протягом торговельного дня.

 

1.2.3. Зазначення авторства статистичної продукції

Вся торговельна інформація та інша інформація, яка розраховується біржею, є власністю Фондової біржі ПФТС.

 

1.2.4. Завчасне повідомлення про значні зміни в методології, первинних даних та статистичних методах

Відомості про зміст змін, нові параметри цінного паперу (фінансового інструменту) та дату набуття чинності цих змін, а також відомості про призупинення торгів цінними паперами (фінансовими інструментами), виключення цінних паперів (фінансових інструментів) із біржового списку оприлюднюються Фондовою біржею на її веб-сайті в мережі Інтернет.

 

1.3. Етичні норми

1.3.1. Норми поведінки персоналу

Статутом Фондової біржі зазначено, що при прийнятті на роботу між Фондовою біржею i її працівниками укладається угода про конфіденційність, в якій передбачається матеріальна відповідальність та інші санкції за розголошення комерційних секретів Фондової біржі і конфіденційної інформації про користувачів торгівельної системи.

 

 

 

Контактна особа

ПІБ:

 п. Андрій Коломієць

Посада:

Начальник управління

Назва структурного підрозділу:

Управління по роботі з емітентами

Установа:

ПАТ«Фондова біржа ПФТС»

Адреса:

Україна, 01601, Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх

Телефон

(38) 044 277 50 00

Факс

(38) 044 277 50 01

Email:

[email protected], [email protected]