Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Total population, as of February 1, 2005

 

1. Available population

(thsd. persons)

 

As of February 1, 2005

Average annual populations in January 2005

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Ukraine

47242,9

31991,3

15251,6

47261,8

32000,3

15261,5

Autonomous Republic of Crimea

1993,2

1253,7

739,5

1993,7

1253,9

739,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1718,5

813,0

905,5

1719,3

813,1

906,2

Volyn

1044,3

526,3

518,0

1044,5

526,2

518,3

Dnipropetrovsk

3473,1

2891,2

581,9

3474,7

2892,4

582,3

Donetsk

4666,9

4212,8

454,1

4669,4

4214,9

454,5

Zhytomyr

1343,8

759,7

584,1

1344,5

759,9

584,6

Zakarpattya

1248,1

462,4

785,7

1248,3

462,4

785,9

Zaporizhzhya

1875,5

1426,6

448,9

1876,4

1427,2

449,2

Ivano-Frankivsk

1393,1

590,6

802,5

1393,3

590,6

802,7

Kyiv

1777,3

1049,8

727,5

1778,1

1049,9

728,2

Kirovohrad

1082,3

658,5

423,8

1083,1

658,8

424,3

Luhansk

2437,4

2102,9

334,5

2438,8

2104,1

334,7

Lviv

2586,5

1549,4

1037,1

2587,3

1549,6

1037,7

Mykolayiv

1228,3

821,3

407,0

1228,9

821,6

407,3

Odesa

2414,0

1593,6

820,4

2414,8

1594,1

820,7

Poltava

1570,8

935,0

635,8

1571,6

935,2

636,4

Rivne

1160,2

546,1

614,1

1160,4

546,2

614,2

Sumy

1242,4

814,6

427,8

1243,2

815,0

428,2

Ternopil

1118,8

478,4

640,4

1119,2

478,5

640,7

Kharkiv

2846,0

2249,9

596,1

2847,2

2250,7

596,5

Kherson

1137,1

686,5

450,6

1137,7

686,8

450,9

Khmelnytskiy

1386,8

724,2

662,6

1387,4

724,2

663,2

Cherkasy

1355,6

740,2

615,4

1356,4

740,4

616,0

Chernivtsi

911,0

372,5

538,5

911,3

372,6

538,7

Chernihiv

1186,0

708,4

477,6

1186,9

708,7

478,2

City of Kyiv

2667,4

2667,4

х

2666,9

2666,9

х

Sebastopol agglomeration

378,5

356,3

22,2

378,5

356,4

22,1

 

2. Rezident population

(thsd. persons)

 

As of February 1, 2005

Average annual populations in January 2005

total

urban

rural

total

urban

rural

Ukraine

47062,5

31735,7

15326,8

47081,5

31744,7

15336,8

Autonomous Republic of Crimea

1984,5

1238,9

745,6

1985,0

1239,1

745,9

oblasts

   

   

   

 

 

 

Vinnytsya

1711,4

804,0

907,4

1712,2

804,1

908,1

Volyn

1041,5

520,2

521,3

1041,8

520,2

521,6

Dnipropetrovsk

3469,8

2885,2

584,6

3471,4

2886,4

585,0

Donetsk

4654,1

4196,9

457,2

4656,5

4199,0

457,5

Zhytomyr

1344,6

757,6

587,0

1345,3

757,8

587,5

Zakarpattya

1245,3

457,2

788,1

1245,5

457,3

788,2

Zaporizhzhya

1874,7

1422,5

452,2

1875,6

1423,1

452,5

Ivano-Frankivsk

1390,4

584,4

806,0

1390,6

584,3

806,3

Kyiv

1771,5

1038,8

732,7

1772,3

1038,9

733,4

Kirovohrad

1075,9

652,4

423,5

1076,7

652,7

424,0

Luhansk

2432,8

2097,0

335,8

2434,2

2098,2

336,0

Lviv

2568,1

1526,4

1041,7

2568,9

1526,6

1042,3

Mykolayiv

1227,6

818,3

409,3

1228,2

818,7

409,5

Odesa

2402,9

1575,4

827,5

2403,8

1575,9

827,9

Poltava

1562,9

923,2

639,7

1563,8

923,5

640,3

Rivne

1159,1

540,8

618,3

1159,4

540,9

618,5

Sumy

1240,2

810,1

430,1

1241,0

810,5

430,5

Ternopil

1115,5

473,7

641,8

1115,9

473,7

642,2

Kharkiv

2830,3

2230,2

600,1

2831,5

2230,9

600,6

Kherson

1135,7

683,2

452,5

1136,2

683,5

452,7

Khmelnytskiy

1383,6

718,5

665,1

1384,2

718,5

665,7

Cherkasy

1352,0

734,6

617,4

1352,8

734,8

618,0

Chernivtsi

908,0

367,5

540,5

908,2

367,6

540,6

Chernihiv

1177,5

698,3

479,2

1178,3

698,5

479,8

City of Kyiv

2626,1

2626,1

х

2625,6

2625,6

х

Sebastopol agglomeration

376,5

354,3

22,2

376,6

354,4

22,2