Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Total population, as of January,1,  2006, average annual populations January-December 2005

 

1. Available population

(1000 persons)

 

As of January,1, 2006

Average annual populations January-December 2005

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Ukraine

46929,5

31877,5

15052,0

47105,2

31943,4

15161,8

Autonomous Republic of Crimea

1983,8

1248,6

735,2

1989,0

1251,3

737,7

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1701,6

811,9

889,7

1710,9

812,6

898,3

Volyn

1040,4

527,2

513,2

1042,6

526,7

515,9

Dnipropetrovsk

3447,2

2874,1

573,1

3461,7

2883,8

577,9

Donetsk

4622,9

4176,1

446,8

4647,4

4196,6

450,8

Zhytomyr

1330,1

755,2

574,9

1337,7

757,7

580,0

Zakarpattya

1245,5

461,8

783,7

1247,0

462,1

784,9

Zaporizhzhya

1861,0

1418,8

442,2

1869,1

1423,3

445,8

Ivano-Frankivsk

1388,9

591,3

797,6

1391,3

591,0

800,3

Kyiv

1763,8

1049,7

714,1

1771,3

1049,8

721,5

Kirovohrad

1067,2

651,6

415,6

1075,5

655,4

420,1

Luhansk

2409,1

2081,1

328,0

2424,7

2093,3

331,4

Lviv

2577,1

1549,5

1027,6

2582,6

1549,6

1033,0

Mykolayiv

1219,6

818,3

401,3

1224,6

820,1

404,5

Odesa

2402,2

1587,7

814,5

2409,0

1591,2

817,8

Poltava

1554,9

930,6

624,3

1563,7

933,1

630,6

Rivne

1156,5

546,5

610,0

1158,6

546,4

612,2

Sumy

1226,3

808,7

417,6

1235,1

812,0

423,1

Ternopil

1112,1

476,9

635,2

1115,9

477,7

638,2

Kharkiv

2829,0

2242,8

586,2

2838,7

2247,1

591,6

Kherson

1126,5

681,5

445,0

1132,3

684,2

448,1

Khmelnytskiy

1373,4

723,3

650,1

1380,7

723,7

657,0

Cherkasy

1341,5

737,1

604,4

1349,3

738,9

610,4

Chernivtsi

908,2

373,0

535,2

909,8

372,8

537,0

Chernihiv

1168,4

704,3

464,1

1178,1

706,7

471,4

City of Kyiv

2693,2

2693,2

х

2679,8

2679,8

х

Sebastopol agglomeration

379,1

356,7

22,4

378,8

356,5

22,3

 

1. Rezident population

(1000 persons)

 

As of January,1, 2006

Average annual populations January-December 2005

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Ukraine

46749,2

31621,9

15127,3

46924,8

31687,8

15237,0

Autonomous Republic of Crimea

1975,1

1233,8

741,3

1980,3

1236,5

743,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1694,5

802,9

891,6

1703,8

803,6

900,2

Volyn

1037,7

521,2

516,5

1039,9

520,7

519,2

Dnipropetrovsk

3443,9

2868,1

575,8

3458,4

2877,8

580,6

Donetsk

4610,0

4160,2

449,8

4634,5

4180,7

453,8

Zhytomyr

1330,8

753,0

577,8

1338,4

755,5

582,9

Zakarpattya

1242,6

456,6

786,0

1244,1

457,0

787,1

Zaporizhzhya

1860,2

1414,8

445,4

1868,3

1419,2

449,1

Ivano-Frankivsk

1386,2

585,0

801,2

1388,6

584,7

803,9

Kyiv

1758,0

1038,6

719,4

1765,6

1038,9

726,7

Kirovohrad

1060,8

645,6

415,2

1069,1

649,3

419,8

Luhansk

2404,5

2075,2

329,3

2420,1

2087,3

332,8

Lviv

2558,8

1526,5

1032,3

2564,2

1526,7

1037,5

Mykolayiv

1218,9

815,4

403,5

1223,9

817,2

406,7

Odesa

2391,2

1569,4

821,8

2397,9

1572,9

825,0

Poltava

1547,0

918,8

628,2

1555,8

921,3

634,5

Rivne

1155,4

541,2

614,2

1157,5

541,1

616,4

Sumy

1224,2

804,3

419,9

1232,9

807,5

425,4

Ternopil

1108,9

472,2

636,7

1112,6

473,0

639,6

Kharkiv

2813,4

2223,1

590,3

2823,0

2227,4

595,6

Kherson

1125,0

678,2

446,8

1130,9

681,0

449,9

Khmelnytskiy

1370,3

717,7

652,6

1377,6

718,1

659,5

Cherkasy

1337,8

731,5

606,3

1345,7

733,2

612,5

Chernivtsi

905,1

368,0

537,1

906,8

367,8

539,0

Chernihiv

1159,9

694,1

465,8

1169,5

696,4

473,1

City of Kyiv

2651,9

2651,9

х

2638,5

2638,5

х

Sebastopol agglomeration

377,1

354,6

22,5

376,9

354,5

22,4