Volume of industrial products sold by region in January-March 2018

 

Archives

 Volume of industrial products sold by region in January-March 20181

 

 

Volume of industrial products (goods, services) excluding VAT and excise

Mln. UAH

in% of all sales

Ukraine2

621436,4

100,0

Vinnytsya

17260,1

2,8

Volyn

7763,2

1,3

Dnipropetrovsk

122426,8

19,7

Donetsk

78097,5

12,6

Zhytomyr

10717,0

1,7

Zakarpattya

6278,0

1,0

Zaporizhzhya

55328,1

8,9

Ivano-Frankivsk

17595,7

2,8

Kyiv

27777,8

4,5

Kirovohrad

6972,9

1,1

Luhansk

7062,4

1,1

Lviv

23774,3

3,8

Mykolayiv

13942,0

2,2

Odesa

13973,2

2,3

Poltava

44107,6

7,1

Rivne

8925,1

1,4

Sumy

12174,9

2,0

Ternopil

5467,9

0,9

Kharkiv

45606,0

7,3

Kherson

6843,2

1,1

Khmelnytskiy

10559,2

1,7

Cherkasy

17167,9

2,8

Chernivtsi

3923,1

0,6

Chernihiv

7672,1

1,2

City of Kyiv

48804,6

7,9

1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

2 Volume of Ukraine's industrial production sold includes data on enterprises that submit summary reports (without breakdown by region).