Volume of industrial products sold by region in January-April 2018

 

Archives

 Volume of industrial products sold by region in January-April 20181

 

 

Volume of industrial products (goods, services) excluding VAT and excise

Mln. UAH

in% of all sales

Ukraine2

816648,2

100,0

Vinnytsya

24763,5

3,0

Volyn

9972,4

1,2

Dnipropetrovsk

161832,2

19,8

Donetsk

104258,1

12,8

Zhytomyr

14001,2

1,7

Zakarpattya

8037,0

1,0

Zaporizhzhya

72225,8

8,8

Ivano-Frankivsk

22927,7

2,8

Kyiv

36261,7

4,4

Kirovohrad

9454,2

1,2

Luhansk

8789,0

1,1

Lviv

30782,3

3,8

Mykolayiv

18005,4

2,2

Odesa

18352,7

2,3

Poltava

58090,2

7,1

Rivne

11425,0

1,4

Sumy

15694,2

1,9

Ternopil

6957,1

0,9

Kharkiv

59329,8

7,3

Kherson

9201,2

1,1

Khmelnytskiy

13612,9

1,7

Cherkasy

22801,7

2,8

Chernivtsi

5108,8

0,6

Chernihiv

10075,3

1,2

City of Kyiv

62935,2

7,7

1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

2 Volume of Ukraine's industrial production sold includes data on enterprises that submit summary reports (without breakdown by region).