Volume of industrial products sold by region in January-June of 2018

 

Archives

Volume of industrial products sold by region  in January-June 20181

 

 

Volume of industrial products (goods, services) excluding VAT and excise

Mln. UAH

in% of all sales

Ukraine2

1210997,4

100,0

Vinnytsya

36967,6

3,1

Volyn

14577,2

1,2

Dnipropetrovsk

237441,4

19,6

Donetsk

154579,2

12,8

Zhytomyr

21198,2

1,7

Zakarpattya

11706,1

1,0

Zaporizhzhya

106389,4

8,8

Ivano-Frankivsk

34242,4

2,8

Kyiv

54290,7

4,5

Kirovohrad

14326,9

1,2

Luhansk

12207,2

1,0

Lviv

46614,4

3,8

Mykolayiv

26777,8

2,2

Odesa

27371,6

2,3

Poltava

86352,2

7,1

Rivne

17072,1

1,4

Sumy

22883,2

1,9

Ternopil

10183,4

0,8

Kharkiv

89242,5

7,4

Kherson

14056,3

1,2

Khmelnytskiy

20656,2

1,7

Cherkasy

33326,9

2,7

Chernivtsi

7058,0

0,6

Chernihiv

15712,7

1,3

City of Kyiv

92870,5

7,7

1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

2 Volume of Ukraine's industrial production sold includes data on enterprises that submit summary reports (without breakdown by region).

 

© SSC of Ukraine, 1998-2018
Date of the Last modifications:03.08.2018