Archives: 2014| 2013 |2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Population as of January 1, 2014. Average annual populations 20131

1. Present population

 (thsd.persons)

  

As of January 1, 2014

Average populations 2013

total

urban

rural

total

urban

rural

Ukraine

45426,2

31336,6

14089,6

45489,6

31357,5

14132,1

Autonomous Republic of Crimea

1967,2

1233,5

733,7

1966,2

1233,3

732,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1618,3

815,3

803,0

1622,7

815,7

807,0

Volyn

1041,3

543,7

497,6

1040,6

542,5

498,1

Dnipropetrovsk

3292,4

2751,8

540,6

3300,1

2757,5

542,6

Donetsk

4343,9

3937,7

406,2

4359,7

3951,0

408,7

Zhytomyr

1262,5

739,7

522,8

1265,7

740,2

525,5

Zakarpattya

1256,9

466,9

790,0

1255,6

466,6

789,0

Zaporizhzhya

1775,8

1369,0

406,8

1780,5

1372,3

408,2

Ivano-Frankivsk

1382,1

600,8

781,3

1381,9

600,1

781,8

Kyiv

1725,5

1070,2

655,3

1723,8

1067,5

656,3

Kirovohrad

987,6

617,9

369,7

991,4

619,2

372,2

Luhansk

2239,5

1945,3

294,2

2248,0

1952,2

295,8

Lviv

2538,4

1545,8

992,6

2539,6

1546,0

993,6

Mykolayiv

1168,4

793,8

374,6

1170,9

794,9

376,0

Odesa

2396,5

1603,8

792,7

2395,8

1602,9

792,9

Poltava

1458,2

899,1

559,1

1463,0

900,4

562,6

Rivne

1158,8

553,6

605,2

1157,9

553,4

604,5

Sumy

1133,0

772,0

361,0

1138,1

773,7

364,4

Ternopil

1073,3

475,1

598,2

1075,3

475,2

600,1

Kharkiv

2737,2

2202,5

534,7

2740,8

2203,7

537,1

Kherson

1072,5

656,2

416,3

1075,4

657,9

417,5

Khmelnytskiy

1307,0

729,5

577,5

1310,5

729,3

581,2

Cherkasy

1260,0

712,5

547,5

1264,4

713,9

550,5

Chernivtsi

908,5

388,2

520,3

907,8

386,9

520,9

Chernihiv

1066,8

682,0

384,8

1072,3

683,4

388,9

 

 

 

 

 

 

 

City of Kyiv

2868,7

2868,7

х

2856,9

2856,9

х

Sevastopol agglomeration

385,9

362,0

23,9

384,7

360,9

23,8

2. Resident population

(thsd.persons)

  

As of January 1, 2014

Average populations 2013

total

urban

rural

total

urban

rural

Ukraine

45245,9

31081,0

14164,9

45309,3

31101,9

14207,4

Autonomous Republic of Crimea

1958,5

1218,7

739,8

1957,4

1218,5

738,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1611,2

806,3

804,9

1615,6

806,7

808,9

Volyn

1038,6

537,6

501,0

1037,9

536,5

501,4

Dnipropetrovsk

3289,1

2745,8

543,3

3296,8

2751,5

545,3

Donetsk

4331,0

3921,8

409,2

4346,7

3935,0

411,7

Zhytomyr

1263,3

737,6

525,7

1266,5

738,1

528,4

Zakarpattya

1254,0

461,7

792,3

1252,8

461,5

791,3

Zaporizhzhya

1775,0

1365,0

410,0

1779,7

1368,3

411,4

Ivano-Frankivsk

1379,4

594,5

784,9

1379,2

593,9

785,3

Kyiv

1719,7

1059,2

660,5

1718,0

1056,5

661,5

Kirovohrad

981,2

611,8

369,4

985,0

613,1

371,9

Luhansk

2234,9

1939,4

295,5

2243,4

1946,2

297,2

Lviv

2520,1

1522,9

997,2

2521,2

1523,0

998,2

Mykolayiv

1167,6

790,8

376,8

1170,2

792,0

378,2

Odesa

2385,4

1585,5

799,9

2384,8

1584,7

800,1

Poltava

1450,4

887,3

563,1

1455,2

888,6

566,6

Rivne

1157,8

548,3

609,5

1156,8

548,1

608,7

Sumy

1130,8

767,6

363,2

1135,9

769,3

366,6

Ternopil

1070,1

470,5

599,6

1072,1

470,5

601,6

Kharkiv

2721,6

2182,8

538,8

2725,2

2184,0

541,2

Kherson

1071,1

652,9

418,2

1074,0

654,6

419,4

Khmelnytskiy

1303,8

723,8

580,0

1307,3

723,6

583,7

Cherkasy

1256,3

706,8

549,5

1260,8

708,2

552,6

Chernivtsi

905,4

383,2

522,2

904,8

382,0

522,8

Chernihiv

1058,3

671,8

386,5

1063,7

673,1

390,6

 

 

 

 

 

 

 

City of Kyiv

2827,4

2827,4

х

2815,6

2815,6

х

Sevastopol agglomeration

383,9

360,0

23,9

382,7

358,8

23,9

  1 The data are preliminary