Archives

Index of сapital investment by region, for 20171

(percent to corresponding quarter of previous year)

 

І quarter

ІІ quarter

ІІI quarter

ІV quarter

Ukraine

121,4

123,4

118,0

124,6

Vinnytsya

157,0

130,5

126,9

150,4

Volyn

84,2

114,9

114,5

108,2

Dnipropetrovsk

151,2

136,8

112,2

128,1

Donetsk

102,4

113,1

153,4

176,0

Zhytomyr

118,1

110,2

139,0

141,4

Zakarpattya

143,7

148,5

124,4

125,8

Zaporizhzhya

164,9

165,2

134,0

139,2

Ivano-Frankivsk

75,5

141,0

133,1

174,3

Kyiv

90,5

94,0

96,1

94,3

Kirovohrad

107,4

133,5

108,1

101,1

Luhansk

168,2

100,0

77,9

103,3

Lviv

137,6

140,3

132,3

112,5

Mikolayiv

82,7

107,7

127,5

113,2

Odesa

163,6

124,9

118,3

128,9

Poltava

143,5

99,8

140,6

160,1

Rivne

102,1

127,9

131,7

156,2

Sumy

108,8

125,9

123,3

117,9

Ternopil

159,0

167,7

131,0

128,8

Kharkiv

125,9

118,8

84,9

130,8

Kherson

113,2

124,9

152,4

186,3

Khmelnytskiy

134,5

121,3

102,9

104,6

Cherkasy

142,8

106,8

129,4

109,7

Chernivtsi

112,4

107,2

107,0

103,9

Chernihiv

132,6

117,5

152,6

132,9

City of Kyiv

118,2

129,1

119,8

119,5

1 Excluding the temporarily occupied territories, the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol and part of the antiterrorist operation zone.