Archives

Capital investment by region, for 20171

(mln.UAH)

 

January- March

January- June

January- September

January- December

Ukraine

64754,4

155085,1

259545,0

412812,7

Vinnytsya

1695,2

3965,7

6949,1

11080,3

Volyn

1208,1

2732,5

4362,6

6521,7

Dnipropetrovsk

6969,0

15701,8

25592,7

40274,4

Donetsk

2058,7

4693,5

8308,8

15644,7

Zhytomyr

951,9

2465,1

4151,6

6926,9

Zakarpattya

820,7

1936,3

3305,0

5256,5

Zaporizhzhya

2597,8

6391,8

10140,5

15069,6

Ivano-Frankivsk

1307,6

3221,5

5387,7

8972,6

Kyiv

4853,9

12134,1

20816,8

31019,9

Kirovohrad

1143,8

2754,3

4468,8

6689,5

Luhansk

541,4

1055,0

1782,7

3044,6

Lviv

3568,2

8102,7

13696,2

22330,5

Mikolayiv

1615,7

4713,9

7372,5

10137,8

Odesa

2798,8

6689,1

12284,8

20022,7

Poltava

2258,4

5855,4

9828,7

15125,2

Rivne

790,1

1864,7

3246,1

5713,7

Sumy

986,6

2417,4

4161,6

6183,7

Ternopil

1124,4

2758,2

4380,1

6538,5

Kharkiv

2738,7

6646,0

11435,0

17968,2

Kherson

913,8

2130,2

3730,1

6850,0

Khmelnytskiy

1787,1

3876,3

6726,8

10139,1

Cherkasy

1270,8

2893,3

4894,0

7462,3

Chernivtsi

401,9

939,1

1598,9

2836,2

Chernihiv

1001,3

2238,5

4214,4

6829,4

City of Kyiv

19350,5

46908,7

76709,5

124174,7

1 Excluding the temporarily occupied territories, the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol and part of the antiterrorist operation zone.