Archives: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Regional structure of retail turnover of retail trade enterprises in 20171,2

 

 

Retail turnover in 2017, mln.UAH

Volume indices of retail turnover (in comparable prices), %

December 2017 to December 2016

2017 to 2016

Ukraine

587784,5

115,7

108,6

Vinnytsya

12308,8

104,0

110,8

Volyn

9606,1

102,8

85,7

Dnipropetrovsk

55952,0

112,6

107,8

Donetsk

15558,9

116,4

103,0

Zhytomyr

12178,0

107,4

104,5

Zakarpattya

12170,4

111,2

118,9

Zaporizhzhya

25630,8

109,5

104,2

Ivano-Frankivsk

11454,9

116,5

105,9

Kyiv

42053,7

126,2

112,3

Kirovohrad

10452,3

116,8

104,3

Luhansk

3183,5

117,2

98,5

Lviv

37386,7

123,5

112,8

Mykolayiv

13111,3

108,0

109,7

Odesa

47879,7

119,3

112,2

Poltava

16742,9

122,9

110,1

Rivne

9407,0

110,0

101,5

Sumy

9752,3

122,8

109,6

Ternopil

6544,3

110,8

96,8

Kharkiv

45990,0

117,0

105,2

Kherson

12833,0

114,8

110,0

Khmelnytskiy

11398,4

116,2

106,0

Cherkasy

11185,7

122,2

110,9

Chernivtsi

7214,8

111,1

102,9

Chernihiv

10192,2

110,7

103,2

City of Kyiv

137596,8

114,4

109,7

1 Excluding retail turnover of individuals (entrepreneurs), temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol city and part of the anti-terrorist operation zone.

2 Data for 2017 may be revised.