Archives: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007

Regional structure of retail trade turnover in January–May 20181

 

 

Turnover of retail trade in January–May 2018, mln.UAH

Volume indices of turnover of retail trade (in comparable prices), %

May 2018 to May 2017

January–May 2018 to January–May 2017

Ukraine

354443,3

105,2

106,1

Vinnytsya

9531,6

108,0

109,8

Volyn

6430,2

104,1

106,3

Dnipropetrovsk

32555,5

105,4

105,1

Donetsk

10555,1

105,1

109,7

Zhytomyr

8710,7

106,2

107,8

Zakarpattya

8373,6

105,1

108,6

Zaporizhzhya

14901,5

103,3

106,1

Ivano-Frankivsk

7998,2

108,1

107,0

Kyiv

24646,4

109,0

108,7

Kirovohrad

6496,5

99,5

102,5

Luhansk

3103,7

113,6

124,6

Lviv

21787,8

102,4

106,0

Mykolayiv

8460,4

104,1

108,1

Odesa

25649,9

103,4

102,7

Poltava

11564,2

106,6

110,2

Rivne

6575,1

104,5

106,4

Sumy

7298,5

103,4

107,7

Ternopil

4961,4

107,0

108,5

Kharkiv

28171,5

103,5

102,2

Kherson

7932,2

100,5

104,5

Khmelnytskiy

7786,8

100,6

104,0

Cherkasy

8476,4

104,9

106,8

Chernivtsi

5509,6

101,6

100,9

Chernihiv

7040,7

102,8

106,3

City of Kyiv

69925,8

107,0

105,0

1 Excluding the temporarily occupied territories the Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol city and a part temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.