Number of R&D personnel with a scientific degree by region in 2019 1

 

Number of R&D personnel

Have a scientific degree

doctor of science

PhD / candidate of sciences

persons

percentage

persons

percentage

persons

percentage

of the total number of R&D personnel

until 2018

of the total number of R&D personnel of the relevant region

until 2018

of the total number of R&D personnel of the relevant region

until 2018

Ukraine

79262

100,0

89,9

6526

8,2

92,7

16929

21,4

90,0

Vinnytsya

481

0,6

77,0

50

10,4

76,9

151

31,4

70,6

Volyn

202

0,3

63,7

29

14,4

80,6

78

38,6

67,2

Dnipropetrovsk

7934

10,0

91,6

346

4,4

90,3

896

11,3

88,0

Donetsk

408

0,5

180,5

57

14,0

228,0

121

29,7

302,5

Zhytomyr

305

0,4

83,1

22

7,2

64,7

83

27,2

70,3

Zakarpattya

548

0,7

104,2

53

9,7

117,8

122

22,3

104,3

Zaporizhzhya

3892

4,9

99,5

81

2,1

103,8

218

5,6

101,4

Ivano-Frankivsk

483

0,6

80,5

69

14,3

116,9

144

29,8

109,1

Kyiv

1724

2,2

95,9

86

5,0

101,2

342

19,8

111,0

Kirovohrad

161

0,2

34,5

7

4,3

63,6

48

29,8

71,6

Luhansk

214

0,3

71,1

19

8,9

158,3

26

12,1

78,8

Lviv

4155

5,2

85,3

537

12,9

91,8

1431

34,4

80,8

Mikolayiv

1483

1,9

70,1

36

2,4

38,7

109

7,3

38,1

Odesa

2274

2,9

89,2

245

10,8

92,5

553

24,3

87,6

Poltava

625

0,8

61,5

42

6,7

53,2

229

36,6

63,6

Rivne

312

0,4

91,8

27

8,7

58,7

112

35,9

109,8

Sumy

913

1,2

55,7

43

4,7

50,0

146

16,0

50,5

Ternopil

135

0,2

39,1

7

5,2

12,7

23

17,0

20,9

Kharkiv

12550

15,8

88,2

946

7,5

93,8

2608

20,8

89,5

Kherson

557

0,7

79,7

39

7,0

76,5

152

27,3

84,4

Khmelnytskiy

373

0,5

107,2

34

9,1

106,3

123

33,0

107,0

Cherkasy

485

0,6

71,7

47

9,7

94,0

103

21,2

79,8

Chernivtsi

609

0,8

83,3

74

12,2

78,7

205

33,7

81,7

Chernihiv

518

0,7

77,9

12

2,3

150,0

73

14,1

82,0

City of Kyiv

37921

47,8

94,5

3618

9,5

96,3

8833

23,3

96,0

1   Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
14.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше