Україна

Огляд ССПД - ООКД

Категорія: Індекс промислового виробництва

 

 

Контактна особа

Ім’я/Прізвище:

Петренко Ірина Станіславівна

Посада:

директор департаменту

Підрозділ:

департамент статистики виробництва

Установа:

Державна служба статистики України (Держстат)

Адреса:

вул. Шота Руставелі, 3

Місто:

Київ

Країна:

Україна

Поштовий код:

01601

Телефон:

38044 287 0346

Факс:

38044 235 3739

Електронна пошта:

I.Petrenko@ukrstat.gov.ua

 

0-1. Інформація, що стосується Держстату в цілому

 

2. Методологія

2.1 Концепції та визначення

2.1 Концепції та визначення

Індекс промислової продукції в Україні це середньозважена величина, основу вагової структури якої складають дані про розподіл валової доданої вартості між промисловими видами діяльності, із відповідних індивідуальних індексів по кожному товару.

Методологія розрахунку індексу відповідає міжнародним стандартам. Вона базується на використанні даних щодо динаміки виробництва видів продукції за встановленим постійним набором товарів-представників та структури валової доданої вартості за базовий рік (2010=100%). Щомісячно розраховується індекс до середньомісячного значення базового року з використанням формули Ласпейреса.  На підставі цього індексу розраховуються індекси до попереднього місяця, відповідного місяця і періоду попереднього року.

Концепція та визначення даних за показником відповідають Міжнародним рекомендаціям щодо індексу промислового виробництва 2010.

2.2 Статистичне охоплення

2.2.1  Охоплення статистичних даних

Індекс промислової продукції охоплює добувну промисловість і розроблення кар'єрів, переробну промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу (секції B, C, групи 35.1, 35.2 секції D національної Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), яка відповідає NACE (Rev.2)).

Короткотерміновими спостереженнями охоплено економічно активні одиниці-суб’єкти підприємницької діяльності, які забезпечують не менше 90% обсягу виробництва за видами продукції та загального обсягу реалізованої продукції по промисловості.

Географічні масштаби обстеження охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (починаючи з даних за січень 2010 року), а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (починаючи з даних за жовтень 2014 року).

 

2.2.2 Поза межами охоплення

Діяльність з постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; водопостачання; каналізація, поводження з відходами (група 35.3 секції D, секція E КВЕД).

 

2.2.3 Незареєстрована діяльність

У межах статистики промисловості дорахунок  за незареєстрованими видами діяльності не здійснюється. Такий дорахунок виконується при розрахунку валового внутрішнього продукту.

2.3.1 Класифікація/ Розподіл за секторами

2.3.1 Класифікація/Розподіл за секторами

Індекс розраховується за видами діяльності на рівні 4 знаків Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), яка відповідає NACE (Rev.2) та за основними промисловими групами (ОПГ) (MIGs 2009). Продукція класифікується за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка базується на СРА і Prodcom.

2.4 Основа обліку

2.4.2 Основа обліку

Облік відповідає методу нарахування

 

2.4.3 Процедури розрахунку валових/чистих показників

Індекс промислової продукції відображає короткотермінові зміни валової доданої вартості.

3. Точність і надійність

3.1 Джерело даних

3.1.1 Програми збору даних

Дані для розрахунку індексу промислової продукції отримуються з державних статистичних спостережень, що проводяться на вибірковій основі (метод основного масиву (відсікання)).

Перелік респондентів формується таким чином, щоб статистичні одиниці, включені до обстеження, забезпечували не менше 90% вартості випуску продукції за видами діяльності та в цілому по промисловості. Типово до місячного обстеження включаються суб’єкти великого і середнього підприємництва у промисловості  з чисельністю працівників 50 і більше та  підприємства і фізичні особи-підприємці з меншою кількістю працюючих для забезпечення встановленого рівня репрезентативності даних.

 

3.1.2 Визначення, охоплення, класифікації, контроль і час реєстрації даних

Дані для розрахунку індексу промислової продукції, що одержуються від респондентів, відповідають вимогам визначення, охоплення, класифікації, вартісної оцінки та часу реєстрації, викладеним у 2.1 – 2.4.

 

3.1.3 Своєчасність даних

Своєчасність даних відповідає вимогам розробки статистичної продукції та відповідним стандартам даних.

3.2 Оцінка даних

3.2 Оцінка даних

Одержана від респондентів інформація програмними засобами піддається логічному та арифметичному контролю та у разі виявлення помилок коригується. Подальша обробка даних здійснюється з врахуванням внесених виправлень.

3.3 Статистичні методи

3.3.1 Статистичні методи роботи з даними

Індекс розраховується на підставі даних державного статистичного спостереження про щомісячний випуск товарів-представників, з використанням формули Ласпейреса. У якості ваг використовується валова додана вартість за видами діяльності за базовий рік (2010=100%). На базі індексів до середньомісячного значення базового року розраховуються індекси до попереднього місяця, відповідного місяця та періоду попереднього року.

 

3.3.2 Інші статистичні процедури

Сезонне коригування, включаючи коригування на ефект календарних днів, динамічного ряду індексу промислової продукції здійснюється за допомогою програми DEMETRA+, використовуючи метод TRAMO/SEATS.

3.4 Контроль правильності даних

3.4.1 Контроль проміжних результатів

Щомісячна інформація для розрахунку індексу, одержана від респондентів та внесена у базу даних, підлягає логічному та арифметичному контролю. Відпрацьовується на предмет узгодженості з іншими показниками та тенденціями.

 

3.4.2 Оцінка проміжних даних

Оцінка змін проміжних даних здійснюється протягом звітного року.

 

3.4.3 Оцінка розбіжностей та інших проблем у даних

За підсумками звітного року визначаються уточнені остаточні дані. У разі виявлення розбіжностей з раніш опублікованими даними до них вносяться  зміни, і в подальших публікаціях використовується відкоригована інформація.

3.5 Процедури перегляду даних

 

3.5. Процедури перегляду та аналіз

Аналіз та перегляд даних щодо індексів за підсумками минулого року здійснюється у лютому.

4. Зручність користування

4.1 Періодичність і своєчасність

4.1.1 Періодичність

Щомісячно, що відповідає вимозі ССПД МВФ.

 

4.1.2 Своєчасність

Третя декада місяця наступного після звітного.

4.2 Узгодженість

4.2.1 Внутрішня узгодженість

Інформація щодо індексу промислової продукції відпрацьована на предмет узгодженості з іншими показниками та тенденціями.

 

4.2.2 Узгодженість у часі

Інформація в динаміці по роках де це можливо є зіставною. В іншому випадку публікація даних супроводжується пояснювальними примітками.

 

4.2.3 Узгодженість у секторах і між секторами

Інформація для розрахунку індексу надходить безпосередньо від респондентів до територіальних органів Держстату та передається на центральний рівень (Державну службу статистики України). Дані, що публікуються територіальними органами Держстату, узгоджені з даними, що публікуються Державною службою статистики України.

4.3 Перегляди

4.3.1 Графік переглядів даних

Дані є попередніми при першій публікації. Індекси переглядаються щорічно. Переглянуті місячні дані публікуються на сайті Державної служби статистики України – у лютому після звітного року, у щомісячних експрес-випусках – у наступному після звітного року, у інших подальших публікаціях.

 

4.3.2 Зазначення попередніх і/або переглянутих даних

Випуск даних супроводжується відповідними пояснювальними примітками Державної служби статистики України.

 

4.3.3 Поширення результатів перегляду та аналізу

У разі уточнень раніш опублікованих даних наводяться уточнені дані в наступних публікаціях, які супроводжуються відповідними пояснювальними примітками Державної служби статистики України.

5. Доступність

5.1 Доступність даних

5.1.1 Формат представлення статистичних даних

Поширюються дані щодо індексу промислової продукції у вигляді таблиць, тексту та графіків.

 

5.1.2 Засоби поширення та формати

Засоби та формат поширення даних загалом відповідає потребам користувачів. Дані розміщуються на веб-сайті Державної служби статистики України в експрес-випусках, у статистичних збірниках та інших виданнях, поширюються у вигляді статистичних таблиць (динамічних рядів).

 

Інформація щодо індексу промислової продукції розміщена на офіційному веб-сайті Державної служби статистики (www.ukrstat.gov.ua), є доступною та відкритою для всіх користувачів без будь-яких обмежень. Для отримання цієї інформації непотрібно спеціального дозволу але, в разі її подальшого використання користувачі повинні обов’язково робити посилання на джерело отримання даних – "За даними Державної служби статистики України".

Щомісячно видається повідомлення для преси, в якому містяться дані щодо індексу промислового виробництва.

Дані щодо індексу промислового виробництва наводяться в експрес-випусках та статистичних публікаціях, які розміщено на офіційному сайті  Державної служби статистики України: www.ukrstat.gov.ua: щомісячний експрес-випуск "Промислове виробництво", доповідь “Про соціально-економічне становище України”, збірники "Промисловість України" і “Регіони України” (українською мовою, англійською мовою наведено назви таблиць), “Статистичний щорічник України” та “Україна у цифрах” (українською та англійською мовами) у розділі "Публікації".

Найбільш повно інформація про індекси промислового виробництва (українською та англійською мовами) розміщена у статистичних  таблицях у  розділі  "Статистична інформація".

 

Дані надаються на запити користувачів.

 

5.1.3 Попередній графік поширення даних

Календар оприлюднення статистичної інформації на рік містить дати випуску даних і розміщується на сайті Державної служби статистики. Не пізніше останнього робочого дня, що передує місяцю оприлюднення інформації, на сайті розміщується календар оприлюднення інформації на місяць.

 

Попередній графік поширення даних ССПД на рік містить попередні дати випуску даних і  розміщується на веб-сайті Державної служби статистики  http://www.ukrstat.gov.ua, (розділ ""Спеціальний стандарт поширення даних МВФ ", підрозділ "Графік поширення даних"). Остаточні дати випуску даних розміщуються щонайменше за тиждень до їх офіційної публікації.

 

5.1.4 Одночасне оприлюднення

Дані одночасно доступні всім користувачам через веб-сайт у формі щомісячного  експрес-випуску "Промислове виробництво" та у вигляді статистичних таблиць (розділ "Статистична інформація"), а також у статистичних збірниках та інших публікаціях Державної служби статистики України.

 

5.1.5 Поширення даних за запитом

Неопубліковані, неконфіденційні дані можуть бути надані користувачам за наявності запиту.

5.2 Доступність метаданих

5.2.1 Поширення документації щодо концепцій, статистичного охоплення, класифікацій, джерел даних і статистичних методів

Опис методології розміщено на сайті Державної служби статистики України у розділі "Методологія та класифікатори. Статистична методологія. Економічна статистика. Економічна діяльність. Промисловість. Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції)"; КВЕД, НПП, ОПГ – у розділі "Методологія та класифікатори. Класифікатори".

 

5.2.2 Рівень деталізації даних для поширення

Дані деталізуються за видами діяльності (регіонами), ОПГ і видами продукції та наводяться на сайті Державної служби статистики України в розділі "Статистична інформація", “Статистичному щорічнику України”, збірниках “Регіони України” та “Промисловість України” у розділі "Публікації".

5.3 Допомога користувачам

5.3.1 Інформація про контакти

В офіційних статистичних публікаціях наводиться інформація щодо контактних осіб, відповідальних за її підготовку.

 

5.3.2 Каталоги документів та послуг

Каталог офіційних статистичних публікацій розміщується на сайті Державної служби статистики України у розділі "Публікації" та  містить інформацію про шляхи отримання видань.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 09.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше