Україна

Огляд ССПД - ООЯД

Установа: Державний комітет статистики України

 

0. Передумови

0.1 Правові та інституційні умови

0.1.1 Відповідальність за збирання, опрацювання та поширення статистичних даних

Згідно з положенням статті 9 Закону України «Про державну статистику» (далі Закон) органи державної статистики проводять державні статистичні спостереження відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

 

Відповідно до статті 12 Закону та пункту 3 Положення про Державну службу статистики України (далі Держстат), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 396 (далі Положення), одним з основних завдань Держстату є реалізація державної політики у сфері статистики та внесення пропозицій щодо її формування.

 

Статтею 20 Закону передбачено, що за порушення законодавства про державну статистику винні особи несуть відповідальність відповідно до законів.

 

Абзацом  першим пункту 10 Положення встановлено, що Держстат очолює Голова, який здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держстат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.

 

Частиною третьою статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело -  тягне за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

0.1.2 Обмін даними та координація робіт між установамии- виробниками даних

Абзацом дев’ятим частини першої статті 12 Закону до основних завдань Держстату віднесено здійснення взаємодії інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів.

 

Відповідно до абзацу восьмого частини першої  статті 16 Закону відносини органів державної статистики з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, передбачають: обов'язкове погодження в органах державної статистики методології та звітної документації, пов'язаної із збиранням та використанням адміністративних даних, а також методології складання даних банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо; безкоштовне надання на вимогу органів державної статистики адміністративних даних, отриманих органами, що проводять діяльність, пов'язану з їх збиранням та використанням, а також даних банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо.

0.1.3 Конфіденційність персональних даних респондентів

Абзацом восьмим частини першої статті 1 Закону встановлено, що конфіденційна інформація – це статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов.

 

Статтею 17 Закону передбачено, що усі працівники органів державної статистики зобов'язані дотримуватися вимоги захисту конфіденційної інформації і за порушення цієї вимоги несуть відповідальність згідно з законами.

 

Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації передбачені статтею 21 Закону, а саме:

- первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді;

- поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється;

- статистична інформація, отримана органами державної статистики в процесі статистичних спостережень, не може вимагатись органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об'єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою використання для прийняття рішень до конкретного респондента.

 

Статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку використання конфіденційної інформації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафних санкцій.

0.1.4 Забезпечення статистичного звітування

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 13 Закону  органи державної статистики мають право отримувати безкоштовно, у порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них. Застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо.

 

У свою чергу респонденти відповідно до частини другої статті  18 Закону зобов’язані безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, у тому числі  з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

 

Частиною восьмою статті 19 Господарського кодексу України встановлено, що усі суб'єкти господарювання зобов'язані складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

0.2 Ресурси

0.2.1 Кадрові, матеріально-технічні та фінансові ресурси

Станом на 1 січня 2015 року в апараті Держстату працює 452 особи, в територіальних підрозділах – 8815 осіб. Крім того в систему державної статистики входять Національна академія статистики, обліку та аудиту, Науково-технічний комплекс статистичних досліджень та Інформаційно-аналітичне агентство, в яких загалом працює 401 осіба.

 

Збирання, обробка, аналіз та поширення статистичної інформації здійснюється за допомогою  персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальні мережі. На даний час суттєво оновлена технічна та програмна база обчислювальної техніки органів державної статистики. На персональних комп’ютерах експлуатується ліцензійне програмне забезпечення від Microsoft (Windows XP - Windows 7, MSOffice 2003 - MSOffice 2013), антивірусні програми, програмні продукти SPSS, СКБД Sybase, Visual FoxPro, FoxPro, Clipper та власне прикладне програмне забезпечення, яке розроблюється централізовано для всіх територіальних органів статистики групою програмістів.

 

На центральному рівні впроваджено систему електронного документообігу. Крім цього функціонує система електронної звітності органів державної статистики, яка дозволяє збирати статистичну звітність від респондентів в електронному вигляді з використанням Інтернету та електронного цифрового підпису.

 

Центральний апарат та всі регіональні управління статистики мають власні веб-сайти та електронну пошту, близько 70% співробітників центрального апарату мають електронну адресу та підключені до мережі Інтернет. Створено корпоративну мережу передачі даних органів державної статистики, яка об’єднала центральний та територіальний рівні. Здійснюються заходи зі створення системи комплексного антивірусного та антиспамового захисту інформаційних ресурсів Держстату.

 

Відповідно до Стратегії розвитку державної статистики  на період до 2017 року  планується запровадження в органах державної статистики інтегрованої системи опрацювання статистичних даних, керованої метаданими і  створення єдиного веб-порталу. Також передбачається подальший розвиток корпоративної мережі передачі даних.

 

0.2.2 Забезпечення ефективного використання ресурсів

Відповідно до частини першої статті 5 Закону державна статистична діяльність проводиться органами державної статистики згідно з цим Законом та відповідно до завдань, віднесених до їх компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності. Відповідно до статті 9 Закону державні статистичні спостереження проводяться органами державної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

 

Статтею 151 Закону передбачено, що державні статистичні спостереження проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України, інші – за наявності джерел фінансування або за рахунок коштів замовників цих спостережень. Так, статистичні спостереження, не внесені до плану державних статистичних спостережень, виконуються за наявності джерел додаткового фінансування або за рахунок коштів замовників цих спостережень.

0.3 Актуальність

0.3.1.  Відстеження потреб користувачів

При перегляді звітно-статистичної документації (форм державних статистичних спостережень) та інструкцій щодо їх заповнення враховуються пропозиції органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних і фізичних осіб. Проводяться анкетні опитування користувачів статистичної інформації з метою вивчення очікувань користувачів статистичної інформації щодо їхніх інформаційних потреб, визначення міри задоволення користувачів якістю статистичної інформації, забезпечення гласності й відкритості статистичної інформації і методів її складання.

 

Вивчення та задоволення потреб користувачів також здійснюється в рамках формування щорічного плану державних статистичних спостережень та шляхом укладання угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між органами державної статистики та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

0.4 Управління якістю

0.4.1  Політика щодо якості

Система державної статистики України дотримується міжнародних та європейських стандартів якості. Україна прийняла фундаментальні принципи ООН щодо офіційної статистики та приєдналась до ССПД МВФ.

 

Національні Принципи діяльності гармонізовані з Кодексом діяльності європейської статистики. Згідно з Принципами діяльності (принцип 4: Зобов'язання щодо забезпечення якості) органи державної статистики беруть на себе зобов'язання діяти згідно з принципами, викладеними у Декларації якості Європейської статистичної системи.

 

Стратегією розвитку державної статистики на період до 2017 року передбачено запровадження  оцінювання якості даних державних статистичних спостережень за критеріями Європейської статистичної системи та оприлюднення результатів
оцінювання для користувачів статистичної інформації.

 

0.4.2 Контроль якості

Держстат проводить методологічну експертизу статистичного інструментарію перед проведенням державних статистичних спостережень. Експертиза проводиться дорадчим органом Держстату, що здійснює координацію робіт із впровадження та удосконалення методології та звітної документації. Особлива увага приділяється здійсненню контролю якості під час збирання  та розробки статистичних даних.

 

Проводиться оцінювання роботи територіальних органів державної статистики за колом показників, які характеризують якість опрацювання даних та інформаційно-аналітичних послуг, що надаються територіальними органами державної статистики.

 

1.  Об’єктивність

1.1 Професіоналізм

1.1.1 Неупередженість та професійна незалежність

Принцип професійної незалежності та самостійності державної статистичної діяльності визначено Законом (стаття 5).

 

Стаття 12 Закону визначає, що одними з основних завдань органів державної статистики є: забезпечення надійності та об’єктивності статистичної інформації; забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання.

1.1.2 Вибір джерел, методології та способів поширення Відповідно до частини другої статті 7 Закону рішення щодо вибору джерела статистичної інформації приймається органами державної статистики самостійно, з урахуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які виникають у зв'язку з цим у респондентів.

Частини перша та друга статті 8 Закону  визначають, що статистична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики з урахуванням національно-історичних особливостей країни. Основні положення статистичної методології підлягають опублікуванню.

Одним з основних завдань органів державної статистики відповідно до статті 14 Закону є забезпечення гласності  статистичної інформації, видання статистичних збірників, бюлетенів, оглядів, прес-випусків тощо, проведення прес-конференцій, забезпечення рівного доступу до статистичної інформації юридичних і фізичних осіб.

1.1.3 Коментарі з приводу помилкового трактування та  використання статистичних даних

Абзацом дванадцятим частини першої Статті 13 Закону визначено, що органи державної статистики мають право коментувати невірне використання або тлумачення статистичної інформації.

1.2 Відкритість

1.2.1 Повідомлення умов і термінів збирання, опрацювання та поширення статистичних даних

На офіційному веб-сайті Держстату представлено річний та щомісячний календар оприлюднення статистичних продуктів (експрес-випусків, статистичної інформації, статистичних публікацій) та попередній графік поширення статистичної інформації відповідно до вимог Спеціального стандарту поширення даних МВФ. Інформація про терміни видання статистичних публікацій також міститься в "Каталозі статистичних видань Держстату" (розміщується на веб-сайті Держстату). Крім того, на сайті розміщено календар подання статистичної звітності для респондентів та альбом форм державних статистичних спостережень.

1.2.2 Внутрішньодержавний доступ до статистичних даних до їх оприлюднення

Відповідно до Закону (статті 14 та 24) органи державної статистики забезпечують рівний доступ до статистичної інформації юридичних і фізичних осіб.

1.2.3 Зазначення авторства статистичної продукції

Усі публікації Держстату ідентифікуються шляхом зазначення назви установи та вміщують знак охорони авторського права.

1.2.4 Завчасне повідомлення про значні зміни в методології, первинних даних і статистичних методах

Держстат інформує громадськість про  значні зміни в методології перед їх впровадженням.  Інформація щодо змін в методології завчасно розміщується на веб-сайті. Користувачі за запитами можуть отримати детальну інформацію щодо змін в методології, в джерелах та статистичних методах.

1.3 Етичні норми

1.3.1 Норми поведінки персоналу

Відповідно до статті 5 Закону України від 16 грудня 1993 року №3723-XII "Про державну службу" працівники Держстату повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

 

Відповідно до Закону України від 17 травня 2012 року №4722-VI “Про правила етичної поведінки” працівники зобов’язані під час виконання своїх службових повноважень додержуватися принципів законності, пріоритету інтересів держави, політичної неупередженості, толерантності, об’єктивності, компетентності і ефективності, збереження конфіденційності, а також сприяти зміцненню довіри громадян до влади, утримуватися від виконання незаконних рішень чи доручень, не допускати конфлікту інтересів, запобігати одержанню неправомірної вигоди або дарунка, декларувати своє майно, доходи, втрати і зобов’язання фінансового характеру.

 

Окрім того, відповідно до Етичного кодексу працівників органів державної статистики, затвердженого наказом Держстату від 18 червня 2013 року № 183, працівники зобов’язуються дотримуватися таких професійних цінностей як нейтральність і неупередженість, професіоналізм і лояльність, орієнтація на користувача та сприяння впровадженню стратегії розвитку державної статистики.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
30.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше