Архів

Індекси основних соціально-економічних показників

по державах Співдружності у 2001 році

 

Basic social and economic indices for the CIS countries in 2001

 (2001р. у відсотках до 2000р.)

(2001 compared with 2000, percentage)

 

Валовий внутрішній продукт (у постійних цінах)

 

Gross domestic product (at constant prices)

Індекси обсягу промислової продукції (у постійних цінах)

 

Industrial production indices (at constant prices)

Валова продукція сільського господарства (у постійних цінах; у госпо-дарствах усіх категорій)

Gross agricultural

production (at constant prices;   all-types farms)

Інвестиції в основний капітал (у постійних цінах; усі джерела фінансування)

 

Investment in fixed capital (at constant prices; from all sources)

 

Азербайджан

109,9

105,1

 111

117

Azerbaijan

Білорусь

104,1

105,4

102

94

Belarus

Вірменія

109,6

103,8

112

114

Armenia

Грузія

104,5

98,9

106

1141

Georgia

Казахстан

113,2

113,5

117

121

Kazakhstan

Киргизстан

105,3

105,4

107

84

Kyrgyzstan

Молдова, Республіка

106,1

114,2

104

98

Moldova, Republic of

Російська Федерація

105,72

104,9

107

109

Russian Federation

Таджикистан

110,2

114,8

111

...

Tajikistan

Туркменістан

...

...

...

...

Turkmenistan

Узбекистан

104,51

...

...

...

Uzbekistan

Україна

109,0

114,2

109,9

117,2

Ukraine

 

1 Січень-вересень до січня-вересня.

2 Виробництво продукції в базових галузях економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля).

1 January-September compared with January-September.

2 Production of the main branches of the economy (manufacturing, agriculture, construction, transport and  trade).

 

(2001р. у відсотках до 2000р.)

(2001 compared with 2000, percentage)

 

Індекси цін виробників промислової продукції

Producer price indices

Індекси споживчих цін

 

Consumer price indices

Роздрібний товарооборот  (у постійних цінах; по всіх каналах реалізації)

Retail trade turnover(at constant prices;  all channels of sales)

 

Азербайджан

101,8

101,5

109,9

Azerbaijan

Білорусь

171,9

161,1

121,2

Belarus

Вірменія

99,6

103,1

115,5

Armenia

Грузія

103,6

104,7

105,7

Georgia

Казахстан

100,3

108,4

114,21

Kazakhstan

Киргизстан

111,2

106,9

105,9

Kyrgyzstan

Молдова, Республіка

112,3

109,6

118,2

Moldova, Republic of

Російська Федерація

110,72

118,62

110,73

Russian Federation

Таджикистан

126,8

136,5

101,2

Tajikistan

Туркменістан

...

...

...

Turkmenistan

Узбекистан

...

...

...

Uzbekistan

Україна

108,7

112,0

111,6

Ukraine

 

1 Без обороту підприємств харчування.

2 Грудень до грудня.

3 Для зіставлення з іншими країнами, включаючи оборот підприємств харчування.

1 Excluding turnover of public catering enterprises.

2 December compared with December.

3 For comparability with other countries, including turnover of public catering enterprises.