ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

08.04.2009  № 120

 

Концепція запровадження у державну статистичну діяльність переглянутої версії стандартної міжнародної класифікації видів економічної діяльності

 

 

Вступ

Система статистичних класифікацій не є статичною і тому, у зв’язку із змінами у світовій економіці та суспільстві, виникла потреба у перегляді основних статистичних класифікацій. Загалом перегляд статистичних класифікацій здійснюється раз на 5 - 10 років. Наприклад, версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх видів економічної діяльності (ISIC) впроваджувались у 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 роках, Класифікації основних продуктів (CPC) –  у 1989, 1998, 2002 роках.

Останній всесвітній перегляд Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх видів економічної діяльності (ISIC) було розпочато Статистичною комісією ООН у 1999 році. Перегляд було ініційовано у зв’язку із швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та комунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації компаній і поділом праці, новими концептуальними підходами до класифікації професійних та адміністративних послуг. Також було враховано зростання попиту на більш повну і зіставну інформацію в деяких галузях, які представляють конкретний інтерес для міжнародних організацій у рамках виконання міжнародних програм і державної політики, наприклад, програм з охорони довкілля, забезпечення населення питною водою, програми з охорони здоров'я людини тощо.

Ще одним фактором, який сприяв організації всесвітнього перегляду Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх видів економічної діяльності, стала необхідність забезпечення міжнародної зіставності та конвергенції між класифікаціями видів економічної діяльності, які використовуються у різних регіонах світу, наприклад, Статистична класифікація видів економічної діяльності Європейського Союзу, Північноамериканська система класифікації промисловості, Стандартна галузева класифікація Австралії і Нової Зеландії тощо. Забезпечення спадковості принципів і методологічних підходів, узгодженість класифікацій були важливим елементом процесу перегляду базової статистичної класифікації видів економічної діяльності, який підвищить актуальність і зіставність статистики.

 

 

1. Система міжнародних економічних класифікацій

Cистема міжнародних економічних класифікацій складається з довідкових, похідних і пов'язаних класифікацій, що зареєстровані у Переліку класифікацій ООН.

Модельні (довідкові) класифікації – це класифікації, які отримали широке визнання й офіційну згоду, а також схвалені та рекомендовані у якості моделей для розроблення чи перегляду відповідних класифікацій відносно структури, характеру та визначення категорій. Так, міжнародні статистичні класифікації – це модельні класифікації, схвалені Статистичною комісією ООН або іншими компетентними міжнародними організаціями, такими як Всесвітня митна організація, Міжнародний валютний фонд або Міжнародна організація праці, залежно від предметної області.

Похідні класифікації базуються на відповідних модельних (довідкових) класифікаціях. Групи в похідних класифікаціях утворюються шляхом переміщення та/або деталізації (дезагрегації) позицій однієї чи більше модельних класифікацій. Похідні класифікації запозичують структуру і структурні елементи довідкових класифікацій з метою забезпечення погодженості агрегатів, а потім, за необхідності, дають додаткову деталізацію.

Пов’язані класифікації – це класифікації, які забезпечують сукупність організованих категорій для тих самих змінних (змінної), що й у відповідних модельних класифікаціях, але в яких категорії можуть лише частково відноситися до категорій, визначених у модельних класифікаціях, або вони можуть бути пов’язані з модельною класифікацією лише на певних рівнях структури.

За рівнем розповсюдження класифікації бувають міжнародні (класифікації ООН), регіональні (класифікації ЄС), національні (класифікації України та інших держав).

Міжнародна стандартна галузева класифікація усіх видів економічної діяльності (ISIC) була прийнята у 1948 р. Відтоді вона широко використовувалася як модель для розробки країнами національних класифікацій, що сприяло удосконаленню міжнародної зіставності даних.

Протягом усього періоду застосування міжнародних економічних класифікацій періодично проводився їх перегляд, зокрема останні з них:

 

Світовий рівень:

Рік

Види економічної діяльності

Продукція та товари

1983

 

SITC (rev.3) - Standart International Trade Classification

Міжнародна стандартна торговельна класифікація

HSHarmonized Commodity Description and Coding System

Гармонізована система опису та кодування товарів

1986

ISIC (rev.3) - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities

Міжнародна стандартна галузева класифікація усіх видів економічної діяльності

 

1989

 

Prov. CPC - Central Product Classification

Класифікація основних продуктів

1991

 

CPC (rev.1.0)

1998

 

CPC (rev.1.1)

2002

ISIC (rev.3.1)

 

2006

ISIC (rev.4)

CPC (rev.2.0)

2007

 

SITC (rev.4)

 

Рівень ЄС:

Рік

Види діяльності

Продукція та товари

1988

 

CN - Combined Nomenclature of the European Community

Комбінована номенклатура Європейського Союзу

1990

NACE (Rev.1) - Nomenclature of Activities of the European Community

Класифікація видів економічної діяльності Європейського Союзу

 

1993

 

CPA 1993 Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community

Класифікація продукції за видами діяльності Європейського Союзу

1996

 

CPA 1996

2002

NACE (Rev.1.1)

CPA 2002

2006

NACE (Rev.2)

 

2008

 

CPA 2008

 

Водночас відобразити всю специфіку різних регіонів і країн, особливо на нижчому рівні класифікації, неможливо. У зв'язку з цим різні похідні класифікації, розроблені на основі ISIC, і класифікації, пов'язані з видами економічної діяльності, у різних частинах світу були адаптовані до потреб регіону.

У рамках Європейського статистичного простору, який, окрім країн-членів Європейського Союзу, включає країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн центральної Європи, з 1993 року статистичні дані вперше почали збиратися та розроблятися за Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE) та Центральною класифікацією продукції за видами діяльності Європейського Союзу (CPА). NACE та CPА є складовою частиною міжнародної інтегрованої системи статистичних класифікацій. NACE є похідною класифікацією від ISIC. Обидві класифікації є ідентичними на вищому рівні (розділи і підрозділи), при цьому NACE є більш деталізованою на нижчому рівні з метою задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС.

Європейська система класифікації допускає розроблення адаптованих класифікацій на національному рівні.

В Україні, відповідно до рекомендацій Євростату, створення національних класифікацій видів економічної діяльності, продукції, товарів здійснювалося шляхом використання європейських класифікацій у незмінному вигляді з подальшою їх деталізацією на національному рівні.

Такий підхід вважаємо за доцільне використовувати і при переході на нові переглянуті версії класифікацій, зокрема Класифікацію видів економічної діяльності ЄС (NACE (rev.2), затверджену Постановою № 1893/2006 Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року, та Класифікацію продукції за видами економічної діяльності ЄС (CPA-2008), затверджену Постановою № 451/2008 Європейського парламенту та ради від 23 квітня 2008 року, тому що саме він забезпечує гармонізацію національних класифікацій з міжнародними, стандартизацію термінів, визначень, пояснень.

 

 

2. Мета створення концепції

У ході виконання довгострокових програм реформування та розвитку державної статистики Держкомстатом здійснено низку важливих заходів, спрямованих на модернізацію національної статистики та запровадження прийнятних у міжнародній практиці методів і стандартів.

При створенні національної системи статистичних класифікацій враховувався досвід створення європейської системи класифікацій статистичними службами країн Євросоюзу. У якості базових класифікацій були використані класифікації Європейського Союзу, зокрема Класифікація видів економічної діяльності (NACE), Класифікація продукції за видами економічної діяльності (CPA), Номенклатура збирання даних про виробництво (PRODCOM), митна Комбінована номенклатура Європейського Союзу (CN), а також міжнародні стандарти – Міжнародна стандартна галузева класифікація усіх видів економічної діяльності (ISІC), Гармонізована система опису та кодування товарів (НS).

Основні статистичні класифікації видів економічної діяльності та продукції розроблялись у рамках європейської гармонізації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 № 326 "Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

Одним із найскладніших завдань у процесі переходу на нові статистичні класифікації було впровадження в статистичну практику Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), розробленої на базі Класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE Rev.1), на заміну Загальнодержавного класифікатора "Галузі народного господарства України", що діяв із часів колишнього СРСР.

Розробка КВЕД, організація обстеження підприємств з метою визначення основного виду діяльності проводилися за допомогою консультантів Євростату і фахівців INSEE (Франція) у рамках співробітництва за програмою TACIS. Заходи щодо впровадження КВЕД здійснювались протягом 1997-2000 рр. згідно з розробленим планом заходів. Починаючи з січня 2001 року, організація статистичних спостережень, формування зведеної інформації та публікація статистичних даних здійснюється за КВЕД. З  2006  року  набула чинності КВЕД 2005, побудована на базі NACE (Rev.1.1).

У результаті виконання заходів багаторічних програм розвитку державної статистики була створена та впроваджена сучасна система статистичних класифікацій, яка є одним із найважливіших базових елементів, що забезпечують стандартизацію збирання, оброблення, узагальнення та можливість надання інтегрованої статистичної інформації.

У даний час Держкомстат знаходиться на початковому етапі робіт з перегляду КВЕД 2005 відповідно до NACE (Rev.2). У зв’язку з цим необхідно здійснити організаційні заходи щодо забезпечення виконання цієї роботи.

На міжнародному рівні для супроводження процесу перегляду була сформована Цільова група з питань класифікації видів економічної діяльності, яка включала представників Євростату та ООН. Також до складу цієї групи входили усі країни, які співпрацювали в процесі перегляду класифікації видів економічної діяльності. Розроблення національних версій класифікацій відбувалось одночасно з  розробленням  європейської версії  класифікації  NACE (rev.2). Крім того, Цільовою групою було підготовлено низку регламентних документів, які складають супровідну систему для перегляду класифікації.

Координація робіт зі створення нової класифікації та її запровадження у статистичну діяльність може розглядатися як один із ключових принципів процесу перегляду. Методологічною основою, на якій ґрунтується національний проект, окрім затвердженої структури класифікації та таблиць відповідності, є також документи Євростату та Цільової групи з впровадження NACE (rev.2), зокрема:

- Розроблення плану впровадження;

- Впровадження у статистичний реєстр підприємств;

- Керівництво з методологічних аспектів щодо дизайну вибірки та вибіркових ваг;

- Керівництво з ретроспективного аналізу.

Тому метою створення цієї концепції є окреслення основних напрямів робіт зі створення та запровадження в державну статистичну діяльність нової Національної класифікації видів економічної діяльності КВЕД 2009, встановлення строків реалізації відповідних заходів, визначення кола відповідальних виконавців та опис механізмів їх взаємодії.

 

 

3. Основні положення концепції.

 

3.1. Зміни, що відбулися між NACE (rev.1.1) та NACE (rev.2)

З метою забезпечення спадковості між різними версіями класифікацій видів економічної діяльності основні принципи і загальні характеристики базової версії європейської класифікації NACE (rev. 2) залишаються незмінними. Однак значні зміни відбулися на рівні деталізації й угруповань видів діяльності.

Отже, основні концептуальні підходи до класифікації діяльності не змінилися. Економічна діяльність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукції. Також в основних європейських стандартах збережено принцип відповідності "діяльність-продукція", коли кожному виду економічної діяльності відповідає лише та продукція (товари та послуги), яка може бути її результатом. Виняток із цього правила становлять змішане сільське господарство, риболовство та розведення аквакультур (група 01.5 та розділ 03 секції А), виробництво меблів (розділ 31 секції С), будівництво будинків (розділ 41 секції F) та роздрібна торгівля (розділ 47 секції G).

Не змінилися принципи використання методу "TOP-DOWN" для визначення основного виду економічної діяльності підприємств, за винятком більшої деталізації при визначені виду діяльності у сфері торгівлі.

Водночас зазнали змін методологічні підходи до застосування правил класифікації одиниць, які здійснюють інтегровану діяльність або діяльність замовників, які у рамках виробництва продукції залучають зовнішні ресурси, зокрема робочу силу, використовують зовнішню допоміжну діяльність, передають частину або весь виробничий процес іншим одиницям.

Вертикально інтегрована діяльність підприємств розглядається подібно до будь-якої іншої форми різнорідної діяльності. Тобто при визначені основного виду економічної діяльності одиниці основною буде та діяльність, що складає найбільшу частку в доданій вартості або в іншому визначеному показнику (обороті, чисельності, заробітній платі). З метою мінімізації впливу цих змін на розрахунки основного виду економічної діяльності великі одиниці в статистичних цілях необхідно розділяти (профілювати).

Класифікація діяльності із залучення зовнішніх ресурсів залежить від форми залучення. Так, у переробній промисловості замовник забезпечує підрядника технічною документацією, а також сировиною чи напівфабрикатами. Замовник, який передає на підряд тільки частину виробничого процесу, завжди класифікується у переробній промисловості. Замовник, який передає на підряд весь виробничий процес, класифікується у переробній промисловості тільки у випадку, коли є власником сировини і відповідно кінцевої продукції. В усіх інших випадках діяльність замовника класифікується у секції G "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів та мотоциклів". Володіння торговою маркою або ідеєю не забезпечує класифікацію замовника так само, як і виробника, на відміну від попередньої концепції визначення виду економічної діяльності замовника.

Для класифікації діяльності із залучення зовнішніх ресурсів у сфері послуг застосовуються такі ж підходи. У разі передачі всього процесу надання послуг на підряд, діяльність і замовника, і підрядника класифікується однаково з урахуванням того, що не існує "роздрібної торгівлі послугами". Якщо на підряд передається тільки частина процесу, замовник класифікується так, нібито весь процес здійснювався ним самим. Однак виконавець замовлення класифікується тільки в частині виконаної послуги, навіть коли на підряд передаються допоміжні послуги. Наприклад, передача на підряд таких допоміжних послуг, як ведення бухгалтерського обліку, комп'ютерні послуги тощо, діяльність підрядника, класифікується відповідно до наданої послуги.

Останнім часом з'явилася нова форма залучення зовнішніх ресурсів -  компанії надають на замовлення робочу силу. Це означає, що у показниках діяльності замовника значення показника "чисельність зайнятих" буде незначним або буде зовсім відсутнє. Діяльність замовника у цьому разі класифікується так, нібито ця робоча сила була його власним персоналом. Діяльність підрядника в цьому випадку класифікується у класі 78.20 "Діяльність агентств з тимчасового працевлаштування" або у
78.30 "Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами" нововведеної секції N "Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування".

Слід зазначити, що за результатами перегляду NACE (rev. 1.1) відбулись значні зміни у деталізації розділів та формуванні нових класифікаційних угруповань. У цілому рівень деталізації у класифікації більший, ніж раніше: кількість секцій зросла з 17 до 21 (схема додається), а кількість розділів – з 62 до 88. Вказане збільшення кількості позицій класифікації значною мірою стосується сфери послуг, у той час як деталізація класифікації у сфері промислового виробництва залишилися практично незміною.

 

Основні зміни у структурі класифікації видів економічної діяльності наведені у таблиці:

 

NACE (rev. 1.1)

NACE (rev. 2)

Секції

17

21

Розділи

62

88

Групи

224

272

Класи

514

615

 

Класифікація на рівні секцій має таку загальну структуру:

Секція

Назва

A

Сільське господарство, лісове господарство та риболовство

B

Добувна промисловість та розроблення кар'єрів

C

Переробна промисловість

D

Електро-, газо-, теплопостачання та кондиціонування повітря

E

Водопостачання; каналізація, управління відходами та рекультивація

F

Будівництво

G

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів та мотоциклів

H

Діяльність транспорту та складське господарство

I

Послуги з організації проживання та харчування

J

Інформація та телекомунікації

K

Фінансова та страхова діяльність

L

Операції з нерухомим майном

M

Професійна, наукова та науково-технічна діяльність

N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

O

Державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування

P

Освіта

Q

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

R

Мистецтво, розваги та відпочинок

S

Надання інших видів послуг

T

Діяльність домашніх господарств

U

Екстериторіальна діяльність

 

Сільське господарство

У структурі секції А "Сільське господарство, лісове господарство та риболовство" відбулись такі зміни:

 

NACE (rev. 1.1)

NACE (rev. 2)

Секції

2

1

Розділи

3

3

Групи

7

13

Класи

16

39

Секції А "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" та В "Рибальство, рибництво" у новій класифікації об'єднані в одну – секцію А "Сільське господарство, лісове господарство та риболовство", яка складається з 3-х розділів. Рівень деталізації у групах сільськогосподарської діяльності збільшений і складається з 39 класів. В основу формування класифікаційних груп покладений принцип розподілу на вирощування однорічних та багаторічних культур у рослинництві, виключена діяльність з декоративного садівництва та облаштування ландшафту, розділена діяльність з вирощування великої рогатої худоби м’ясного та молочного напряму, водних тварин, виключена діяльність із розведення домашніх (кімнатних) тварин. В основу класифікації у тваринництві покладений принцип поділу тварин за умовами вирощування – на стійлове або на пасовищне, деталізовано види тварин. Більш детально структурована допоміжна діяльність у сільському господарстві.

 

Структура розділу 01 "Рослинництво та тваринництво, мисливство та пов'язані з ними послуги" секції А:

01.1

Вирощування сезонних культур

01.2

Вирощування багаторічних культур

01.3

Відтворення рослин

01.4

Тваринництво

01.5

Змішане сільське господарство

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність

01.7

Мисливство, відловлювання тварин та пов'язані з ними послуги

 

У розділі 02 "Лісівництво та лісозаготівлі" секції А порівняно з попередньої версією класифікації збільшено деталізацію до 4 груп. Крім того, виключена різниця між природним та висадженим лісом.

Структура розділу 02 "Лісівництво та лісозаготівлі" секції А:

02.1

Лісівництво та інша діяльність  у лісівництві

02.2

Лісозаготівлі

02.3

Збирання дикорослих  недеревних лісоматеріалів

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

 

Розділ 3 "Рибальство та розведення аквакультур" секції А  складається з 2-х груп, кожна з яких деталізована за видами аквакультур (морські та прісноводні) без виділення допоміжних послуг.

Структура розділу 03 "Рибальство та розведення аквакультур" секції А:

03.1

Рибальство

03.2

Розведення аквакультур

 

Промисловість

У структурі виробничих секцій у новій редакції NACE відсутній рівень підсекцій.

 

Секція В "Добувна промисловість та розроблення кар'єрів"

Добувна промисловість у новій класифікації перейшла із секції С до секції В "Добувна промисловість та розроблення кар'єрів", а її структура зазнала деяких перетворень. Так, добування уранової та торієвої руд об'єднане з добуванням кольорових металів.

До інших галузей добувної промисловості віднесені добування торфу, солі та мінеральної сировини для хімічної промисловості, які раніше були наведені окремими групами.

У структурі секції В відбулись такі зміни:

 

NACE (rev. 1.1)

NACE (rev. 2)

Секції

1

1

Розділи

5

5

Групи

13

10

Класи

16

15

 

Секція В "Добувна промисловість та розроблення кар'єрів" має таку структуру:

05

Добування кам'яного та бурого вугілля

06

Добування сирої нафти та природного газу

07

Добування металевих руд

08

Інші галузі добувної промисловості та розроблення кар'єрів

09

Допоміжні послуги у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів

 

Секція С "Переробна промисловість"

Секцію С "Переробна промисловість" реструктуризовано: галузі “Видавнича діяльність” та “Оброблення відходів” виключені й віднесені до інших секцій, діяльність з ремонту і монтажу машин та устатковання утворює окремий розділ.

У структурі секції С відбулись такі зміни:

 

NACE (rev. 1.1)

NACE (rev. 2)

Секції

1

1

Розділи

23

24

Групи

103

95

Класи

242

230

Зміни у цій секції значною мірою пов’язані з перегрупуванням позицій класифікації і приймають такі форми:

-      розгрупування існуючих розділів та переміщення видів діяльності на вищий ієрархічний рівень класифікації з виділенням в окремий розділ (виробництво алкогольних напоїв, виробництво меблів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, ремонт та монтаж машин і устатковання);

-      розгрупування деяких видів діяльності на два або більше;

-      повна реорганізація існуючих груп видів діяльності.

 

Секція С "Переробна промисловість" складається з 24 розділів:

10

Виробництво харчових продуктів

11

Виробництво  напоїв

12

Виробництво тютюнових виробів

13

Текстильне виробництво

14

Виробництво одягу

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

16

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини та корка, крім меблів; виробництво виробів з соломки та матеріалів для плетіння

17

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

19

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

20

Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів

22

Виробництво гумових та пластмасових виробів

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

24

Виробництво основних металів (Металургійне виробництво)

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин та устатковання

26

Виробництво комп'ютерів, електроніки та оптики

27

Виробництво електричного устатковання

28

Виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань

29

Виробництво автомобілів, причепів (трейлерів) та напівпричепів

30

Виробництво інших транспортних засобів

31

Виробництво меблів

32

Виробництво іншої продукції

33

Ремонт та монтаж (установлення) машин та устатковання

 

Розділи 29-33 класифікації NACE (rev.1.1) у NACE (rev.2) перегруповані у розділи 26-28:

NACE (rev. 1.1)

NACE (rev. 2)

29

Виробництво машин та устатковання

 

 

30

Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин

26

Виробництво комп'ютерів, електроніки та оптики

31

Виробництво електричних машин та устатковання

27

Виробництво електричного устатковання

32

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку

28

Виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань

33

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників

 

 

 

Розділ 26 "Виробництво комп'ютерів, електроніки та оптики" та розділ 27 "Виробництво електричного устатковання" сформовані за принципом поділу діяльності з виробництва електронного та електричного устатковання.

Розділ 26 "Виробництво комп'ютерів, електроніки та оптики" базується на визначенні галузей ІКТ, яке сформульоване ОЕСР і об’єднує види діяльності з виробництва виключно електронної продукції.

Розділ 27 "Виробництво електричного устатковання" об’єднує увесь діапазон електричного устатковання та електропровідної апаратури, виробництво яких відрізняється від технології виробництва електронного устатковання.

Розділ 28 "Виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань" включає значну частину розділу 29 "Виробництво машин та устатковання" NACE (rev. 1.1), за винятком групи з виробництва зброї та боєприпасів, яка в редакції NACE (rev. 2) наведена у розділах
25 "Виробництво готових металевих виробів, крім машин та устатковання" та 30 "Виробництво інших транспортних засобів".

Надання послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту машин і устатковання, яке раніше класифікувалося разом з їх виробництвом у межах секцій С та D, зараз згруповано у розділі 33 "Ремонт та монтаж (установлення) машин та устатковання".

Також у секції С "Переробна промисловість" реорганізовано виробництво ядерних матеріалів (клас 23.30) NACE (rev. 1.1):

-      збагачення уранових та торієвих руд перенесено до класу 20.13 "Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції";

-      виробництво радіоактивних речовин для медичних потреб - до класу 21.20 "Виробництво фармацевтичних препаратів";

-      виробництво ядерних матеріалів, перероблення радіоактивних металів – у клас 24.46 "Виробництво ядерних матеріалів".

Це пов'язано з тим, що статистичні дані щодо видів економічної діяльності класу 23.30 "Виробництво ядерних матеріалів" попередньої редакції NACE не підлягають поширенню в силу їх конфіденційності.

Крім того, відбулись такі зміни:

-      виділено новий клас 10.85 "Виробництво готової їжі та страв";

-      виробництво штучного хутра класифікується окремо від виробництва натурального хутра у класі 13.91 "Виробництво трикотажних та в’язаних тканин", виходячи з технології виробництва продукції, а не подібності її зовнішнього вигляду.

 

Секція D "Електро-, газо-, теплопостачання та кондиціонування повітря"

Секція D загалом відповідає розділу 40 "Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води" NACE (rev. 1.1), але є більш деталізованою. Групи цієї секції побудовані за принципом поділу на  виробництво, розподілення, транспортування та продаж електроенергії та газу. Теплопостачання та кондиціонування повітря класифікуються разом у класі 35.30.

 

Секція D "Електро-, газо-, теплопостачання та кондиціонування повітря" складається з одного розділу і має таку структуру:

35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії

35.2

Виробництво газу;  розподілення газоподібного палива газопроводами (магістральними)

35.3

Теплопостачання та кондиціонування повітря

 

Секція Е "Водопостачання; каналізація, управління відходами та діяльність з очищення"

Нова секція Е “Водопостачання; каналізація, управління відходами та діяльність з очищення” об'єднує види діяльності колишніх розділів 41 "Збирання, очищення та розподілення води" та 90 "Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів", а також розділу 37 "Оброблення відходів" NACE (rev. 1.1) і представляє удосконалений опис видів економічної діяльності із захисту навколишнього природного середовища.

 

Секція Е "Водопостачання; каналізація, управління відходами та діяльність з очищення" складається з 4 розділів і має таку структуру:

36

Збирання та очищення  води, водопостачання

37

Каналізація

38

Збирання, оброблення та розміщення відходів; утилізація відходів

39

Рекультивація відходів та інші послуги у сфері управління відходами

Спеціально проведені Євростатом обстеження показали, що діяльність, яка класифікується у групі 35.3 "Теплопостачання та кондиціонування повітря" секції D та в розділі 36 "Збирання та очищення  води, водопостачання" секції Е може здійснюватися у рамках однієї одиниці. Однак, зважаючи на те, що діяльність у розділах 36 та 37 представляє собою взаємопов’язаний процес водообігу, з точки зору охорони довкілля їх важливо було об’єднати.

Крім того, види економічної діяльності у секції Е згруповано у більш прийнятну структуру для забезпечення якісного аналізу, межа між безпечними та небезпечними відходами базується на характеристиках процесу, а не на виді відходів.

 

Секція F "Будівництво"

Класифікаційні угруповання у секції було реорганізовано. До секції перенесена діяльність з організації будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду (клас 70.11), яка раніше була складовою розділу 70 секції К.

41

Будівництво будинків

42

Будівництво споруд

43

Спеціалізовані будівельні роботи

 

Секція G "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів та мотоциклів"

Секція G "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів та мотоциклів " складається з 3 розділів і має таку структуру:

45

Оптова та роздрібна торгівля автомобілями та мотоциклами та їх ремонт

46

Оптова торгівля, крім оптової торгівлі автомобілями та мотоциклами

47

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автомобілями та мотоциклами

Класифікація діяльності у галузі торгівлі не зазнала суттєвих змін. Із секції G вилучено діяльність з установлення і ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку та перенесено до секції S "Надання інших видів послуг" групи 95.2. Також роздрібну торгівлю автомобільним пальним вилучено з розділу 45 "Торгівля автомобілями та мотоциклами та їх ремонт" і перенесено до розділу 47 "Роздрібна торгівля, крім торгівлі автомобілями та мотоциклами " (клас 47.30 " Роздрібна торгівля автомобільним пальним".

 

Секція Н "Діяльність транспорту та складське господарство"

Секція Н "Діяльність транспорту та складське господарство" складається з 5 розділів і має таку структуру:

49

Діяльність наземного та трубопровідного транспорту

50

Діяльність водного транспорту

51

Діяльність авіаційного транспорту

52

Складське господарство та послуги технічної підтримки транспорту

53

Поштова та кур'єрська діяльність

 

Секцію Н “Діяльність транспорту та зв’язку” NACE (rev. 1.1.) розгруповано та межі її охоплення звужено:

-      діяльність зв’язку включено до секції J “Інформація та телекомунікації”;

-      послуги з організації подорожувань перенесено до секції N “Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування”.

 

Секція І " Послуги з організації проживання та харчування"

Секція І практично не зазнала змін, складається з 2 розділів і має таку структуру:

55

Послуги з розміщення

56

Діяльність ресторанів

 

Секція J "Інформація та телекомунікації"

Це нова секція, яка створена на основі концепції "інформаційної економіки" і відповідає новій ідеології в описі класифікаційних позицій та деталізації.

Секція J "Інформація та телекомунікації" складається з 6 розділів і має таку структуру:

58

Видавнича діяльність

59

Виробництво кінофільмів, відео-  та телевізійних програм, видання звукозаписів

60

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

61

Діяльність у сфері телекомунікації (електрозв'язку)

62

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

63

Надання інформаційних послуг

Секція J “Інформація та комунікації” поєднує види економічної діяльності, пов'язані з розробкою і розподілом інформації та продуктів культури у сфері кіно, радіо та телебачення, пов'язані із зв'язком, діяльністю у сфері інформаційних технологій, обробкою даних та інших видів економічної діяльності у сфері інформаційних послуг. Ці виді діяльності раніше входили до секцій D "Переробна промисловість", I "Діяльність транспорту та зв’язку", K "Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям", О "Надання комунальних та індивідуальних послуг;  діяльність у сфері культури та спорту".

Розділ 58 "Видавнича діяльність" включає діяльність, пов’язану з видавництвом книг як у традиційному паперовому вигляді, так і в електронному форматі (раніше класифікувалися разом з поліграфічною діяльністю у розділі 22 "Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації" секції D), включаючи видавництво і розповсюдження комп’ютерних ігор та програмного забезпечення (з розділу 72 "Діяльність у сфері інформатизації" секції К).

Розділ 59 "Виробництво кінофільмів, відео- та телевізійних програм, видання звукозаписів" включає виробництво кінофільмів, відео- та телевізійних та радіо програм та їх дистрибуцію, а також видання звукозаписів.

Розділ 60 "Діяльність у сфері радіомовлення телебачення" включає діяльність виключно зі створення телевізійної або радіопродукції.

У розділі 61 "Діяльність у сфері телекомунікації" класифікується виключно діяльність із розповсюдження продукції, створеної одиницями, які віднесені до розділу 60.

У розділах 62 "Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність" та 63 "Надання інформаційних послуг" в основному класифікується діяльність, яка раніше була наведена у розділі 72 "Діяльність у сфері інформатизації" секції К NACE (rev. 1.1).

 

Секція К "Фінансова та страхова діяльність"

Секція К "Фінансова та страхова діяльність" складається з 3 розділів і має таку структуру:

64

Надання фінансових послуг, крім послуг страхування та пенсійного забезпечення

65

Страхування, перестрахування та пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування

66

Допоміжні послуги у сфері фінансових послуг та страхування

Структуру секції К більш деталізовано.

Створені окремі позиції для класифікації діяльності холдингових компаній, трастів, фондів та інших суб’єктів фінансового ринку.

Страхування, перестрахування та діяльність недержавних пенсійних фондів  наведені окремими групами.

Ще однією важливою зміною є поділ секції К "Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям" NACE (rev.1.1)  на три окремі секції.

Операції з нерухомістю винесено в окрему секцію L "Операції з нерухомим майном" з огляду на важливість цього угруповання для СНР.

Види економічної діяльності, що залишилися, були перенесені у дві секції: М "Професійна, наукова та науково-технічна діяльність", яка охоплює види діяльності, що вимагають професійної освіти та високого рівня знань, і секцію N "Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування", що сприяють загальній економічній діяльності, але не спрямовані на передачу спеціалізованих знань.

Секція L "Державне управління" у новій редакції NACE перейменовано у секцію О "Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування".

Секція Р "Освіта" передбачає більш деталізований опис інших видів освіти з виокремленням освіти у сфері спорту та організації відпочинку, освіти у сфері культури на рівні класів.

Секцію Q "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" було реструктуризовано: збільшено деталізацію позицій, які класифікують діяльність, пов’язану лише з охороною здоров'я людини, враховуючи тим самим потреби щодо більш якісного виміру цього важливого виду економічної діяльності й надання інформації для цілей служб у сфері соціальної допомоги та соціальної політики. У результаті, ветеринарну діяльність було виключено та перенесено до секції М "Професійна, наукова та науково-технічна діяльність".

Створено окрему секцію R “Мистецтво, розваги та відпочинок”, яка включає всі види економічної діяльності у цих сферах, окрім діяльності у сфері кіно, радіо та телебачення.

Нова секція S “Надання інших видів послуг” включає діяльність громадських та професійних організацій. До цієї секції віднесені також послуги з ремонту та технічного обслуговування комп'ютерів (група 95.1), побутових виробів та предметів особистого вжитку (група 95.2).

 

3.2. Впровадження європейської класифікації видів економічної діяльності NACE (rev. 2)

Впровадження нової класифікації видів економічної діяльності країнами-членами Євросоюзу відбувалося відповідно до розроблених у кожній країні планів впровадження.

Згідно з планами статистичних служб країн-членів ЄС прийняття рішення щодо необхідності розроблення національних версій класифікації видів економічної діяльності здійснювалось у рамках роботи Цільової групи Євростату. Всі національні класифікації видів економічної діяльності країн-членів ЄС схвалені Євростатом та затверджені окремими регламентними актами Європейського парламенту та ради.

Протягом 2006 і 2007 років статистичними службами здійснювалось перекодування підприємств у статистичному реєстрі, й до 1 січня 2008 року цей процес був завершений. Крім того, починаючи з 2008 року, здійснюється подвійне кодування підприємств у статистичних реєстрах -  як за NACE (rev.1.1), так і за NACE (rev.2).

Першим за новою класифікацією проводитиметься щорічне структурне спостереження за 2008 рік. За 2008 звітний рік статистичні дані розробляються як за NACE (rev.1.1), так і за NACE (rev.2). Це надасть можливість запобігти розриванню динамічних рядів.

Короткострокові спостереження зі статистики підприємств почнуть проводиться з 2009 року. Таким чином, перші статистичні дані за NACE (rev.2) – це дані щорічного структурного обстеження, попередні результати якого будуть отримані у жовтні 2009 року, а остаточні – у 2010.

Національні рахунки за новою класифікацією будуть складатися з 2011 року. Тобто встановляється мінімальний термін у 3 роки, протягом якого проводиться подвійне кодування підприємств у реєстрі.

Також слід зазначити, що в період підготовки до перекодування проводиться попередній аналіз типів відповідності кодів між старою класифікацією і новою для оцінки та вибору методу перекодування одиниць. Так, між класифікацією NACE (rev.1.1) та NACE (rev.2) існують такі види відповідності:

1:1

автоматичне перекодування

клас у NACE (rev. 1.1) точно пов’язаний з одним класом NACE (rev. 2) і навпаки

195 випадків

1:m

один клас NACE (rev. 1.1) розгруповано на два або більше класів у NACE (rev. 2)

18 випадків

n:1

автоматичне перекодування

два і більше класів NACE (rev. 1.1) відповідають одному класу в NACE (rev. 2)

86 випадків

m:n

два або більше класів NACE (rev. 1.1) пов’язані з двома або більше класами у NACE (rev. 2)

215 випадків

 

 

4. Пропозиції щодо практичної реалізації основних положень концепції

Увесь процес перегляду і впровадження нової класифікації видів економічної діяльності можна умовно розділити на 3 основні етапи:

 

4.1. Розроблення національної версії класифікації видів економічної діяльності.

У рамках цього етапу необхідно:

-        підготувати адаптований переклад на національну мову європейської класифікації NACE (rev.2), яка стане 1-ою версією проекту національної класифікації видів економічної діяльності КВЕД 2009;

-        винести 1-у версію КВЕД 2009 на обговорення в рамках статистичної системи для прийняття рішення щодо необхідності запровадження додаткових рівнів деталізації класифікації на національному рівні;

-        підготувати узгоджені критерії та способи їх використання для прийняття рішення щодо необхідності деталізації класифікації на національному рівні;

-        підготувати пояснення до всіх категорій класифікації, використовуючи європейський стандарт із додатковими поясненнями щодо категорій, які будуть дезагреговані на національному рівні;

-        розробити таблиці відповідності між КВЕД 2005 та КВЕД 2009, використовуючи існуючі перехідні таблиці від NACE rev.1.1 та NACE rev.2;

-        підготувати 2-гу версію КВЕД 2009 за результатами обговорення в рамках статистичної системи;

-        винести 2-гу версію КВЕД 2009 на широке обговорення, яке буде включати користувачів за межами статистичної системи;

-        вивчити можливість підготовки спеціального словника, який містить терміни, описи, пояснення та може стати керівництвом для опису виду діяльності й кодування, а також бути основою для розроблення інструменту автоматизованого кодування;

-        за результатами широкого обговорення підготувати 3-ю версію КВЕД 2009, структуру якої подати на затвердження в рамках чинного нормативного регулювання;

-        підготувати таблиці співставлення КВЕД 2009 з класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу СРА- 2008.

 

4.2. Впровадження національної класифікації видів економічної діяльності КВЕД 2009 у систему реєстрів

У рамках цього етапу необхідно:

-        провести аналіз типів відповідності кодів між КВЕД 2005 і КВЕД 2009 для оцінки і вибору методу перекодування одиниць;

-        здійснити початкову оцінку масштабів перекодування одиниць реєстру;

-        підготувати роз’яснення для користувачів класифікації за межами статистичної системи щодо започаткування перекодування одиниць реєстру з метою залучення можливостей адміністративних реєстрів;

-        вивчити всі можливі внутрішні ресурси для залучення їх до процесу перекодування, використовуючи наявну статистичну інформацію в самостійних структурних підрозділах Держкомстату та його територіальних органах у рамках компетенції;

-        визначити пріоритети перекодування;

-        побудувати конверсійну матрицю для забезпечення процесу автоматичного перекодування;

-        розробити ймовірністну матрицю перекодування;

-        визначити стратегію отримання інформації щодо одиниць, діяльність яких не підлягає автоматичному перекодуванню;

-        підготувати програму й анкети для спеціальних обстежень реєстру;

-        вивчити можливість та підготувати електронну анкету для забезпечення перекодування через мережу Інтернет;

-        здійснити перекодування одиниць реєстру;

-        розробити процедури контролю якості кодування одиниць реєстру;

-        розробити методи здійснення коригувань;

-        підготувати інструменти подвійного кодування одиниць реєстру;

-        здійснити оцінку наявних програмних засобів для виконання подвійного кодування.

 

4.3. Впровадження національної класифікації видів економічної діяльності КВЕД 2009 у статистичні спостереження

У рамках цього етапу необхідно:

-        підготувати стратегію (період та методи) розроблення показників статистичної звітності за КВЕД 2005 та КВЕД 2009;

-        підготувати графік впровадження КВЕД 2009 за галузями статистики;

-        розробити методологічні положення з питань формування сукупностей статистичних спостережень, включаючи побудову планів вибірки та ваговий перерозподіл вибірки;

-        визначити стратегію ретроспективного аналізу статистичних даних;

-        визначити метод ретроспективного перерахунку;

-        розробити порядок впровадження КВЕД 2009 у щорічному структурному спостереженні;

-        розробити порядок та методи впровадження КВЕД 2009 у інших статистичних спостереженнях;

-        визначити послідовність дій щодо підготовки та розроблення економічних класифікацій, пов’язаних з КВЕД 2009;

-        визначити стратегію впровадження КВЕД 2009 у національні рахунки.

Обсяг робіт, який необхідно виконати для впровадження КВЕД 2009, враховуючи досить обмежений час, потребує залучення великої кількості фахівців різних підрозділів Держкомстату та науковців. За рекомендацією Євростату найбільш прийнятний шлях для виконання цієї відповідальної та складної роботи полягає у створені Цільової групи у межах національної статистичної служби. У свою чергу ця група координує діяльність трьох самостійних груп, які відповідатимуть за виконання пов'язаних між собою робіт на окремих етапах впровадження КВЕД 2009:

1.  Розроблення національної версії Класифікації видів економічної діяльності  (КВЕД 2009), яка може мати умовну назву Група класифікацій;

2.  Перехід на КВЕД 2009 в ЄДРПОУ та статистичному реєстрі підприємств, яка може мати умовну назву Група реєстрів;

3.   Координація робіт з впровадження КВЕД 2009 у статистичних спостереженнях і національних рахунках, контроль якості динамічних рядів, яка може мати умовну назву Група економічної статистики.

На початковому етапі реалізації проекту з координації робіт щодо запровадження у державну статистичну діяльність КВЕД 2009 визначається Керівник проекту та формується Цільова група.

Метою Цільової групи є:

-        розроблення календарного плану виконання робіт за проектом (далі – календарний план);

-        підготовка щорічних заходів з його реалізації;

-        розгляд та прийняття рішень щодо виконання робіт на окремих етапах впровадження КВЕД 2009.

Для кожного напряму робіт розробляється окремий план, який містить усі необхідні заходи для досягнення мети кожної самостійної групи, який включає графік, а також визначає виконавців і ресурси.

Метою Групи класифікацій є:

-        розроблення та погодження КВЕД 2009;

-        підготовка опису позицій, правил класифікації та критеріїв КВЕД 2009;

-        розроблення статистичної класифікації продукції та пов’язаних з нею галузевих класифікацій та номенклатур, які необхідні для проведення статистичних спостережень.

Метою Групи реєстрів є:

-        підготовка інструментів, необхідних для забезпечення процедур перекодування за КВЕД 2009 одиниць в ЄДРПОУ та статистичному реєстрі підприємств;

-        підготовка та проведення спеціальних обстежень для забезпечення процедур перекодування одиниць у реєстрі;

-        оцінка якості перекодування.

Метою Групи економічної статистики є скоординований перехід на КВЕД 2009 з найменшими втратами в частині безперервності статистичної інформації, а саме:

-      впровадження КВЕД 2009 у статистичну діяльність відповідно до графіка, що враховує терміни переходу взаємозалежних галузей статистики;

-       визначення статистичних даних, періодів і показників, що повинні розроблятися одночасно, як за КВЕД 2005, так і за КВЕД 2009;

-      визначення глибини ретроспективних даних по кожній галузі статистики, визначення та вибір методу здійснення розрахунків.

Управління Цільовою групою та трьома самостійними групами здійснює Керівник проекту.

Група Контролю якості здійснює незалежний моніторинг виконання проекту, стежить за тим, щоб проект виконувався відповідно до календарного плану та планів за кожним напрямом робіт.

Обмін інформацією здійснюється з метою забезпечення Керівника проекту та Цільової групи інформацією про результати роботи самостійних груп.

Координація та управління всім комплексом передбачених заходів із перегляду та впровадження КВЕД 2009 відіграє ключову роль. Важливо, щоб у самостійних групах були представлені всі зацікавлені сторони: у даному випадку, з одного боку, як користувачі, а з іншого боку – як розробники продукту. Користувачами виступають самостійні структурні підрозділи, що використовують класифікацію для складання статистичної інформації, а розробниками – відділ статистичних класифікацій. Підрозділи, що відповідають за ведення ЄДРПОУ та статистичних реєстрів, є і користувачами, і розробниками одночасно, оскільки вони використовують класифікацію, але в той же час забезпечують інформацією щодо видів економічної діяльності суб’єктів реєстру всю статистичну систему.

Складність запланованих робіт та велика відповідальність, зумовлюють неприпустимість невиконання окремих незначних деталей, яке може мати негативний вплив на інші складові проекту перегляду. Крім того, усі дії й етапи робіт настільки взаємозалежні, що чітка координація та постійне управління проектом потребує твердої організаційної структури.

 

 

5. Очікувані результати

Держкомстат взяв на себе зобов'язання щодо участі у черговому всесвітньому перегляді та впровадженні міжнародних статистичних класифікацій, який передбачає розроблення національних статистичних класифікацій видів економічної діяльності на базі NACE (rev.2) та статистичної класифікації продукції на базі CPA-2008.

У роботі над проектами національних версій статистичних класифікацій видів економічної діяльності та продукції за видами економічної діяльності Держкомстат дотримуватиметься послідовності та строків, рекомендованих для їх розроблення та впровадження Статистичною комісією ООН на її тридцять восьмій сесії, а саме:

- розроблення національних версій статистичних класифікацій: видів економічної діяльності – 2009 рік, продукції за видами економічної діяльності – 2010 рік;

- оновлення й актуалізація даних статистичних реєстрів підприємств за КВЕД 2009 – 2010-2011 рік.

 

6. Ресурси

Ресурси для виконання програми перегляду, з урахуванням економічної кризи, є дуже обмеженими. До ресурсів, крім виділених на зазначені цілі коштів, відносяться також робоча сила, зокрема склад учасників проекту, відповідне устаткування й інформація.

 

 

Використані джерела

 

1.

Nomenclature of Activities of the European Community (Rev.1.1)

2.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД)

3.

Statistical classification of economic activites in the European Сommunity (NACE Rev.2)

4.

Керівництва  Цільової  групи  Євростату  з  впровадження  NACE Rev.2 (Setting up an implementation plan for NACE Rev. 2 in National Statistical Institutes)

5.

Н.Парфенцева. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Основи, Київ 2000