ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

30.09.2008 № 165

 

Методика розрахунку обсягів реалізації основних видів сільськогосподарської продукції господарствами населення

Передмова

Процес реформування відносин власності в сільському господарстві зумовив значні структурні зміни в колі товаровиробників сільськогосподарської продукції. Все більш суттєвою стає роль господарств населення в забезпеченні країни продовольством.

Розрахунок обсягів реалізації сільськогосподарської продукції господарствами населення необхідний для здійснення оперативного моніторингу загальних обсягів реалізації сільськогосподарської продукції, порівняння тенденцій реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення, визначення товарності сільськогосподарського виробництва тощо.

Ця Методика регламентує порядок проведення поточних та річних розрахунків обсягів та вартості реалізації основних видів сільськогосподарської продукції господарствами населення.

Методика містить визначення термінів, джерел інформації та перелік видів продукції для проведення розрахунків, а також схему та приклади розрахунку обсягів та вартості реалізації продукції рослинництва та тваринництва господарствами населення.

1. Загальні положення

Розрахунок обсягів та вартості реалізованої сільськогосподарської продукції господарствами населення складається з таких етапів:

– визначення джерел інформації для проведення розрахунків;

– встановлення переліку видів сільськогосподарської продукції, за якими будуть здійснюватись розрахунки;

– підготовка вхідної інформації для виконання розрахунків;

– проведення розрахунків обсягів та вартості реалізованої сільськогосподарської продукції.

При здійсненні розрахунків, у залежності від виду сільськогосподарської продукції, даною Методикою рекомендується використовувати такі методологічні підходи:

– за кількістю реалізованої продукції в розрахунку на 1 голову відповідного виду худоби та на 1 гектар посівної площі відповідного виду продукції рослинництва;

– за рівнем товарності сільськогосподарської продукції.

2. Визначення термінів

Господарства населення – домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність як з метою самозабезпечення продуктами харчування, так і з метою виробництва товарної сільськогосподарської продукції. До цієї категорії виробників віднесені також фізичні особи – підприємці, які проводять свою діяльність у галузі сільського господарства.

Реалізація сільськогосподарської продукції – це обсяги власно виробленої продукції, яка реалізована господарствами населення за всіма каналами: переробним підприємствам, на ринку, іншим суб’єктам господарювання тощо.

Товарність – відношення товарної (реалізованої) частини продукції до її виробництва, виражене у відсотках. По окремих видах продукції товарність визначається на підставі натуральних показників, а в цілому по сільському господарству (або його підгалузях) – по вартості продукції.

3. Джерела  інформації для  проведення розрахунків

Для проведення поточних (річних) розрахунків обсягів та вартості реалізованої господарствами населення сільськогосподарської продукції використовується така інформація:

дані вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості за формами №01-СГН “Запитальник базового інтерв’ю” (розділ II.А. “Земля”) та №02-СГН “Запитальник щомісячного інтерв’ю”, а саме: розділ III. “Продаж продукції”, розділи I.“Рослинництво” та II.“Тваринництво”;

дані про розміри посівних площ сільськогосподарських культур у господарствах населення за формами №4 (сільрада) „Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради” та № 4-сг „Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200 __ року”;

розрахунки обсягів виробництва продукції рослинництва в господарствах населення (за основними показниками форми №29-сг ”Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур”);

розрахунки чисельності поголів’я худоби та птиці і обсягів виробництва продукції тваринництва в господарствах населення (за основними показниками форми №24 „Звіт про стан тваринництва”).

Крім того, для контролю розрахованих показників використовуються дані державних статистичних спостережень за формами №№11-заг, 13-заг, 1-зерно, 4-заг та інша наявна інформація, в тому числі адміністративна.

4. Перелік видів продукції для проведення розрахунків

Перелік основних видів продукції, яка може бути реалізована господарствами населення, наведений у „Довіднику показників вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення” (див. „Керівництво для фахівця з інтерв’ювання”, затверджене наказом Держкомстату України від 7.10.2004 №548, із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держкомстату України від 28.11.2006р. №562). Однак безпосередньо для розрахунку обсягів та вартості реалізованої продукції господарствами населення повинен використовуватися „Скорочений довідник видів реалізованої сільськогосподарської продукції” (додаток 1), в якому відсутні підсумкові позиції (всього – зернових, овочів тощо), які отримуються на стадії зведення інформації запитальників.

Подальше зведення інформації та порівняння даних щодо реалізації власно виробленої продукції за двома категоріями товаровиробників (сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення) здійснюється за переліком продукції, яка реалізується сільськогосподарськими підприємствами (згідно з показниками державного статистичного спостереження за ф.№21-заг). Цей перелік містить укрупнені позиції продукції (товарні групи) та має таку відповідність між назвою за ф.№21-заг та кодами за ф.№02-СГН:

Назва продукції за ф.№21-заг

Відповідність кодів за ф.№02-СГН

 

Дані розділу  III, пит.2 гр.2

Зернові та зернобобові культури - всього

101= ∑ 102÷106, 109, 405, 408÷412

   в т.ч. пшениця

102=401+402

   жито

405=406+407

   ячмінь

103=403+404

Насіння соняшнику

112

Цукрові буряки

111

Картопля

120

Овочі - всього

124=∑126, 127, 501÷502, 131÷141, 417÷431

  у т.ч. парниково-тепличні та ранні

125=∑126, 127, 501÷502

Плоди та ягоди - всього

159=∑162÷166, 171÷173, 443, 181÷186

Баштанні культури

150= 432+433

Виноград

190

Гриби

191

Квіти для продажу

192

Молоко та молочні продукти

19 = 10+15+16+17+18 (у  перерахунку  на молоко)

Яйця

20

Вовна

30

Мед

40

Худоба та птиця (в живій вазі)

дані розд. III, пит.1 гр.3 ∑201÷230, 240 + код 700

   у т.ч. велика рогата худоба

дані розд. III, пит.1 гр.3 код 201 (∑202÷209) + дані розд. III, пит.2 гр.2 код 51 (в перерахунку на живу вагу)

      свині

дані розд. III, пит.1 гр.3 код 210 (∑211÷214)+ дані розд. III, пит.2 гр.2 ∑52+53 (в перерахунку на живу вагу)

      птиця

дані розд. III, пит.1 гр.3 код 240 (∑241+245+250+255+260+601 +602 +607)+ дані розд. III, пит.2 гр.2 код 56 (в перерахунку на живу вагу)

5. Підготовка  вхідної  інформації  для  виконання  розрахунків

При розрахунках обсягів та вартості реалізації продукції господарствами населення особливу увагу слід звернути на зведені показники щодо реалізації продукції тваринництва, зокрема позиції “Молоко та молочні продукти” і “Худоба та птиця у живій вазі”.

5.1. Перерахунок  молочних  продуктів  у  молоко 

Наявні дані про обсяги реалізованого домогосподарствами молока з одиницею виміру в літрах перераховуються в кілограми з використанням коефіцієнту:

1 кг молока = 1,03 х 1 л молока.

Для отримання загального показника, який характеризує продаж молока населенням у звітному періоді, обсяги всіх видів реалізованих молочних продуктів (сметана, вершки, масло домашнє, сир м’який, бринза) перераховуються за нижченаведеними коефіцієнтами в первинний продукт – молоко.

 Приклад перерахунку молочних продуктів у молоко (умовний):

 

Код

Продано молочної продукції в регіоні за вибірковим обстеженням домогосподарств (розділ ІІІ пит.2 ф.№02-СГН)

Коефіцієнт перерахунку  молочної продукції в молоко

Продано молока в регіоні за вибірковим обстеженням домогосподарств, кг

Молоко, літрів

10

911 828

1,03

939 183

Сметана, вершки, кг

15

1 994

6,04

12 044

Масло домашнє, кг

16

15

22,30

335

Сир м’який, кг

17

2 162

3,50

7 567

Бринза, кг

18

342

10,0

3 420

РАЗОМ

19

х

х

962 549

5.2. Розрахунок  обсягу  реалізації  худоби  та  птиці  у живій вазі

Під час вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств отримується інформація про реалізацію худоби та птиці частково як реалізацію худоби та птиці в головах у живій вазі (коди довідника показників 201 – 230, 240), а частково – у вигляді продажу м’яса в забійній вазі (коди 51–53, 55–60). Ці показники, перераховані у живу вагу, будуть складати загальний обсяг реалізації худоби та птиці в домогосподарствах за вибірковим обстеженням.

Поголів’я інших видів худоби (вівці та кози, кролі, коні, нутрії та інші) визначається лише на початок року, оскільки питома вага цих видів худоби в обсягах реалізації (за експертними розрахунками за останні роки) складає лише 1-2%.

Чисельність поголів’я інших видів худоби розраховується станом на 1 січня попереднього року шляхом перерахунку його в умовне поголів’я та використовується протягом усього звітного року.

Комплексом електронної обробки інформації за ф.№02–СГН дані кодів 51–53, 55–60 (м’ясо в забійній вазі) перераховуються за коефіцієнтами в загальний обсяг реалізації худоби та птиці у живій вазі (код 700 довідника показників).

 Приклад перерахунку м’яса у забійній вазі у худобу та птицю в живій вазі (умовний):

 

Код

Продано м’яса в забійній вазі в  регіоні за вибірковим обстеженням домогосподарств (розд.ІІІ пит.2 ф.№02-СГН), кг

Коефіцієнт перерахунку із забійної ваги  у живу вагу

Продано худоби та птиці у живій вазі в регіоні за вибірковим обстеженням домогосподарств, кг

Довідково:

коефіцієнт виходу м’яса

вид продукції відповідно до переліку ф.№21-заг

Яловичина і телятина

51

69 439

2,10

145 822

0,476

Велика рогата худоба

Свинина

52

43 188

1,62

69 965

0,617

Свині

Сало

53

552

2,20

1 214

0,455

Баранина і козлятина

55

290

2,44

708

0,410

Вівці та кози

М’ясо птиці

56

2 663

1,36

3 622

0,735

Птиця

М’ясо кролів

57

93

2,00

186

0,500

Інші види худоби

М’ясо інших сільськогосподарських тварин

58

10

2,00

20

0,500

М’ясні субпродукти

59

10

2,00

20

0,500

Ковбасні вироби

60

5

Перераховуються спочатку в забійну вагу за kперерах. 1,25, а потім у живу вагу за kперерах 2,0 = 1,25*2,0 = 2,50

13

0,400

РАЗОМ

 

116 250

(код 50)

х

221 570

(код 700)

х

х

6. Проведення розрахунків обсягів та вартості реалізації сільськогосподарської продукції

6.1. Загальні положення

Розрахунок обсягів та вартості реалізації сільськогосподарської продукції проводиться на дискретній основі, тобто за „чистий місяць”, а кумулятивний підсумок складається з суми даних окремих місяців.

При здійсненні розрахунків необхідно також проводити аналіз отриманих даних шляхом порівняння їх із відповідними даними за попередній звітний період та відповідний період попереднього року, показниками виробництва, даними державних статистичних спостережень про надходження продукції від господарств населення на переробні підприємства (форми №11–заг "Звіт про надходження худоби та птиці на переробні підприємства", №13–заг "Звіт про надходження молока на переробні підприємства", №4–заг "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства", №1–зерно "Звіт про наявність та надходження зернових культур"), а також наявними адміністративними даними.

Визначення обсягів та вартості продукції, реалізованої господарствами населення, проводиться на основі розповсюджених на генеральну сукупність даних вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості.

Залежно від виду продукції при здійсненні розрахунків рекомендується використовувати такі методологічні підходи:

·    за кількістю реалізованої продукції в розрахунку на 1 гектар посівної площі відповідного виду продукції рослинництва та на 1 голову відповідного виду худоби та птиці;

·    за рівнем товарності сільськогосподарської продукції з малим терміном її зберігання.

При розрахунках слід мати на увазі, що оскільки рівень товарності та кількість реалізованої продукції в розрахунку на 1 гектар посівної площі відповідного виду продукції рослинництва та на 1 голову відповідного виду худоби та птиці застосовуються до загальних обсягів виробництва домогосподарствами міської та сільської місцевості, садово–городніх товариств тощо, то отримані в розрахунках обсяги реалізації сільськогосподарської продукції також будуть характеризувати продаж всіма господарствами населення, а не лише населенням у сільській місцевості.

6.2. Розрахунок обсягів та вартості реалізації продукції в розрахунку на 1 гектар посівної площі відповідного виду продукції рослинництва та на 1 голову відповідного виду худоби та птиці

За цим варіантом розрахунку обсяги реалізованої продукції рослинництва всіма господарствами населення визначаються добутком кількості реалізованої продукції за даними вибіркового обстеження домогосподарств у розрахунку на 1 га посівної площі відповідної культури (за розповсюдженими даними) та загальної посівної площі відповідної культури в усіх господарствах населення регіону. Методична схема розрахунку наведена у таблиці 1 (додаток 2), а приклад розрахунку – у таблиці 2 (додаток 2). У подальшому при проведенні розрахунків необхідно враховувати трансформацію посівних площ.

Розрахунок обсягів реалізації зернових і зернобобових культур, насіння соняшнику та цукрових буряків, що надійшли від господарств населення на переробні підприємства на давальницьких засадах, проводиться аналогічно розрахунку загальних обсягів реалізації відповідних видів продукції.

Загальні обсяги реалізованої продукції тваринництва визначаються шляхом добутку обсягів реалізованої худоби та птиці в розрахунку на 1 голову відповідного виду худоби (птиці) за розповсюдженими даними вибіркового обстеження домогосподарств та загальної чисельності відповідного виду худоби (птиці) в усіх господарствах населення регіону. Методична схема розрахунку наведена у таблиці 3 (додаток 2), а приклад розрахунку – у таблиці 4 (додаток 2).

Враховуючи, що інформація про реалізацію худоби та птиці отримується частково як реалізація худоби в головах, а частково у вигляді продажу м’яса у забійній вазі (див. п.5.2), необхідно провести попередні розрахунки для одержання загального обсягу реалізації худоби та птиці у живій вазі.

Для визначення обсягу та вартості реалізації грибів, квітів, вовни, меду, які займають незначну частину в загальних обсягах продажу, протягом року необхідно використовувати безпосередньо розповсюджені на генеральну сукупність дані вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості. В разі їх відсутності можливо скористатися наявними  адміністративними даними.

Вартість продукції рослинництва та тваринництва, реалізованої за звітний місяць у цілому по регіону, визначається як добуток розрахованого обсягу реалізованої продукції на середню ціну реалізації продукції, що склалася за результатами вибіркового обстеження домогосподарств.

6.3. Розрахунок обсягів та вартості реалізації продукції (з малим терміном її зберігання) за рівнем товарності

За цим варіантом розрахунку показники обсягів реалізованої продукції в усіх господарствах регіону визначаються за рівнем товарності окремих продуктів, що склався за результатами вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості. Розрахунок вартості реалізованої продукції проводиться аналогічно розрахунку вартості вищезазначеної продукції тваринництва та рослинництва (див. п.6.2).

Зокрема, за цим методологічним підходом розраховуються обсяги реалізації господарствами населення продукції з малим терміном її зберігання, а саме:

- молока та молочних продуктів;

- яєць.

Методична схема та приклад розрахунку за цим варіантом наведені в таблицях 5 та 6 (додаток 2), а методика перерахунку молочних продуктів у молоко викладена у п. 5.1.

6.4. Розрахунок обсягів та вартості реалізації продукції за напрямами

На основі розрахованих загальних показників обсягів та вартості продукції, реалізованої господарствами населення в регіоні, визначаються обсяги реалізації продукції за основними напрямами:

- переробним підприємствам;

- на ринку;

- інший продаж.

Отримані результати розрахунків обсягів та вартості реалізації продукції та її вартості розподіляють пропорційно частці кожного напряму реалізації певного продукту за результатами розповсюджених даних вибіркового обстеження домогосподарств сільської місцевості. Для визначення вартості реалізації розрахованої продукції доцільно використовувати середню ціну реалізації відповідного виду продукції за кожним напрямом за розповсюдженими даними.

6.5. Розрахунок обсягів та вартості реалізації продукції  у розрізі районів

Розраховані на основі даних вибіркового обстеження обсяги та вартість реалізованої сільськогосподарської продукції господарствами населення можуть бути достатньо надійними лише на регіональному рівні. Дані у розрізі районів, які носитимуть умовний характер, можна отримати шляхом розподілу даних, розрахованих у цілому по регіону. Для розподілу за адміністративними районами розрахованих у цілому по регіону обсягів реалізації продукції господарствами населення використовуються середні показники по регіону (обсяги реалізованої продукції на 1 гектар посівної площі, на 1 голову худоби, рівень товарності молока та яєць, ціни), перемножені відповідно на посівну площу, поголів’я та обсяги виробленого молока та яєць кожного району.

Аналогічно проводиться розрахунок обсягів та вартості реалізованої продукції кожного району за напрямами реалізації.

6.6. Розрахунок обсягів та вартості реалізації продукції протягом року та у цілому за рік (квартал)

Усі розрахунки обсягів та вартості реалізованої продукції проводяться щомісячно. Дані кількісних та вартісних показників за рік складаються із суми дискретних показників за 12 місяців. Середня ціна визначається шляхом ділення підсумкових даних вартості кожного виду реалізованої сільськогосподарської продукції на її відповідну кількість. Аналогічно розраховуються дані за квартал (сума показників за три місяці) чи інший період.

7. Розрахунок обсягів та вартості реалізованої сільськогосподарської продукції всіма категоріями господарств

Обсяги та вартість реалізованої продукції всіма категоріями господарств розраховується як сума показників по сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення.

Для отримання цих даних використовується така інформація:

- обсяги та вартість реалізованої аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (за даними щомісячної форми державного статистичного спостереження №21-заг “Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції”);

- обсяги та вартість реалізованої сільськогосподарської продукції господарствами населення, розраховані згідно з цією Методикою.

Приклад розрахунку наведено у додатку 3.

Список використаної літератури

1. Указ Президента України від 3 грудня 1999 року №1529 „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”.

2. Спільний наказ Держкомстату, Мінагрополітики та Держкомзему від 9 червня 2003 року №171/166/152 „Про удосконалення обліку виробництва продукції рослинництва”, зареєстрований у Мін’юсті 1 липня 2003 року за №533/7854.

3. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко та інш. – К.: КНЕУ, 1998–468с.

4. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства, – К.: КНЕУ, 2001–432с.

5. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень, – К.: КНЕУ, 2004–127с.

6. Методические указания по проведению годовых расчетов объемов про-изводства и реализации основных продуктов сельского хозяйства (в на-туральном выражении) в хозяйствах всех категорий – Государственный комитет Российской Федерации по статистике, 2002.

7. Керівництво для фахівця з інтерв’ювання з питань організації та методології базових вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюються органами державної статистики обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості. Обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – Державний комітет статистики України, 2006.

Додаток 1 
Скорочений  довідник видів реалізованої сільськогосподарської продукції

Додаток 2
Таблиця 1
Схема розрахунку обсягів та вартості реалізації продукції рослинництва  господарствами населення

Вид  продукції

Код

Розповсюджені  дані вибіркового обстеження домогосподарств 

Усі господарства населення регіону

посівна площа/площа багаторічних насаджень

реалізовано продукції 

реалізовано продукції в розрахунку на 1 га посівної площі

ціна 1 тонни реалізованої продукції

посівна площа/площа багаторічних насаджень

реалізовано продукції

вартість реалізованої продукції 

А

Б

га

тонн

кг

грн.

га

тонн

тис. грн.

1

2

3=2/1*1000

4

5

6=3*5/1000

7=4*6/1000

Зернові та зернобобові культури-всього

101

ф. № 01-СГН, розділ ІІ.А

за даними форми № 02-СГН, розділ ІІІ. “Продаж продукції”, питання 2, графа  2 „Кількість”

 

за даними форми

№ 02-СГН,

розділ ІІІ. “Продаж  продукції”,

питання 2,

графа  4 „Ціна за одиницю”

розрахункові дані на підставі перепису посівних площ та ф. №4 (сільрада)

 

 

  у т.ч. пшениця

401+402

-“-

 

 

 

            жито

406+407

-“-

 

 

 

            ячмінь

403+404

-“-

 

-“-

 

 

Насіння соняшнику

112

-“-

 

-“-

 

 

Цукрові буряки

111

-“-

 

-“-

 

 

Картопля

120

-“-

 

-“-

 

 

Овочі-всього

124

-“-

 

-“-

 

 

  у т.ч. парниково-

 

 

 

дані за ф.№29-сг за попередній рік

 

 

 

тепличні та ранні овочі

125

-“-

 

Плоди та ягоди

159

-“-

 

-“-

 

 

Баштанні культури

150

-“-

 

розрахункові дані на підставі перепису посівних площ та ф. №4 (сільрада)

 

 

Виноград

190

-“-

 

дані за ф.№29-сг за попередній рік

 

 

Таблиця 2
Розрахунок обсягів та вартості реалізації продукції рослинництва господарствами населення
за звітний місяць

Вид  продукції

Код

Розповсюджені  дані вибіркового обстеження домогосподарств 

Усі господарства населення регіону

посівна площа/площа багаторічних насаджень

реалізовано продукції 

реалізовано продукції в розрахунку на 1 га посівної площі

ціна 1тонни реалізованої продукції

посівна площа/площа багаторічних насаджень

реалізовано продукції

вартість реалізованої продукції 

А

Б

га

тонн

кг

грн.

га

тонн

тис. грн.

1

2

3=2/1*1000

4

5

6=3*5/1000

7=4*6/1000

Зернові та зернобобові культури-всього

101

2455322

62187,5

25,3

1169,0

3413500

86361,6

100956,7

у т.ч. пшениця

401+402

802760

34023,1

42,4

1196,6

1117400

47377,8

56692,3

жито

406+407

32940

217,9

6,6

1342,7

92600

611,2

820,7

ячмінь

403+404

1138487

19747,3

17,3

1093,7

1428500

24713,1

27028,7

Насіння соняшнику

112

470373

25297,1

53,8

2143,1

815070

43850,8

93976,6

Цукрові буряки

111

56536

885,1

15,7

161,7

116020

1821,5

294,5

Картопля

120

752972

148944,2

197,8

1137,4

1430500

282952,9

321830,6

Овочі-всього

124

163999

46649,5

284,4

1825,1

405800

115409,5

210633,9

у т.ч. парниково-тепличні та ранні овочі

125

817

1078,4

1320,0

2923,6

2120

2798,4

8181,4

Плоди та ягоди

159

71129

22834,1

321,0

892,7

153200

49177,2

43900,5

Баштанні культури

150

19067

29536,0

1549,1

842,6

68000

105338,8

88758,5

Виноград

190

9817

3276,3

333,7

1224,3

12900

4304,7

5270,2

Таблиця 3
Схема розрахунку обсягів та вартості реалізації худоби та птиці у живій вазі господарствами населення
(за кількістю реалізованої продукції в розрахунку на 1 голову відповідного виду худоби)

Вид продукції

Код

Розповсюджені  дані вибіркового обстеження домогосподарств 

Усі господарства населення регіону

чисельність поголів’я  худоби та  птиці

реалізовано худоби та птиці в забійній вазі в перерахунку  на  живу вагу

реалізовано худоби та птиці в живій  вазі

загальний обсяг реалізації худоби  та  птиці  в живій вазі

реалізо вано продукції в розра хунку на 1 голову худоби (на 1 тис. голів птиці *)

ціна 1 кг  реалізо ваної живої ваги худоби та  птиці

загальна чисельність поголів’я худоби та птиці

всього реалізовано худоби та птиці в  живій вазі

 

голів

тонн

тис. грн.

тонн

тис. грн.

тонн

тис. грн.

кг

грн.

голів

тонн

тис. грн.

А

Б

1

2

3

4

5

6=2+4

7=3+5

8=6/1* 1000

9=7/6

10

11=8*10/ 1000

12=9* 11

Худоба та птиця - всього

01

х

код 700 гр.2

код 700 гр.3

рядок 01=02+03+ 04+05

рядок 01=02+03+ 04+05

 

 

х

 

х

 

 

у т.ч. велика рогата худоба

02

ф.№02-СГН, розділ II, питання 1, код 10, на кінець поперед нього місяця, гр. 201

ф.№02-СГН, розділ  III, питання 2, гр.2, код 51 в перера хунку на живу вагу

ф.№02-СГН, розділ  III, питання 2, гр.3, коди 202÷209

ф.№02-СГН, розділ III, питання 1,гр.3, коди 202÷209

ф.№02-СГН, розділ III, питання 1,гр.4, коди 202÷209

 

 

 

 

розрахун кові дані на підставі даних  обліку худоби  і птиці та ф.№02-СГН, розділ II, питання  1

 

 

свині

03

-"-, гр.210

"-" коди 52+53

"-" коди 52+53

"-" коди 211÷214

"-" коди 211÷214

 

 

 

 

-"-

 

 

птиця

04

-"-, гр.240

"-" код 56

"-" код 56

"-" коди 241, 245, 250, 255, 260, 601, 602, 607

"-" коди 241, 245, 250, 255, 260, 601, 602, 607

 

 

 

 

-"-

 

 

інші види худоби

05

ф.№02-СГН, розділ II, питання 1, код 10, на 1 січня поперед нього року, гр.215, 220, 225, 230 (у перера хунку на умовне поголів’я)

гр.2 ряд. 01- (02+03+04) даної таблиці

гр.3 ряд. 01- (02+03+04) даної таблиці

"-" сума кодів 215+220+ 225+230

"-" сума кодів 215+220+ 225+230

 

 

 

 

-"-

 за попередній рік

 

 

Таблиця 4
Розрахунок обсягів та вартості реалізації худоби та птиці у живій вазі господарствами населення
за звітний місяць

Вид продукції

Код

Розповсюджені  дані вибіркового обстеження домогосподарств 

Усі господарства населення регіону

чисельність поголів’я  худоби та  птиці

реалізовано худоби та птиці в забійній вазі в перерахунку  на  живу вагу

реалізовано худоби та птиці в живій  вазі 

загальний обсяг реалізації худоби  та  птиці  в живій вазі

реалізо вано продукції в розра хунку на 1 голову худоби (на 1 тис. голів птиці *)

ціна 1 кг  реалізо ваної живої ваги худоби та  птиці

загальна чисельність поголів’я худоби та птиці

всього реалізовано худоби та птиці в  живій вазі

голів

тонн

тис. грн.

тонн

тис. грн.

тонн

тис. грн.

кг

грн.

голів

тонн

тис. грн.

А

Б

1

2

3

4

5

6=2+4

7=3+5

8=6/1* 1000

9=7/6

10

11=8*10/ 1000

12=9*11

Худоба та птиця - всього

01

х

2678

24738,6

39929

282864,6

42607

307603,2

х

7,22

х

43164

311978,6

у т.ч. ВРХ

02

4165821

932

6266,7

29119

190713,4

30051

196980,1

7,2

6,55

4199100

30234

198032,7

свині

03

4796158

1280

13356,9

10334

88979,8

11614

102336,7

2,4

8,81

4930100

11832

104239,9

птиця

04

92319628

448

4932,3

66

913,3

514

5845,6

5,6*

11,37

108525000

608

6913,0

інші види сільськогосподарських тварин

05

594594**

18

182,7

410

2258,1

428

2440,8

0,7

5,70

700550**

490

2793,0

** умовне поголів’я

Види іншої худоби

Коефіцієнт перерахунку

Розповсюджені  дані вибіркового обстеження домогосподарств 

Усі господарства населення регіону

поголів’я (голів)

наявне

умовне

наявне

умовне

А

1

2

3=1*2

4

5=1*4

Коні

1,0

441772

441772

456700

456700

Вівці та кози

0,1

1110540

111054

1358600

135860

Кролі

0,02

2088387

41768

5399500

107990

Усього

х

х

594594

х

700550

Таблиця 5
Схема розрахунку обсягів та вартості реалізації молока та молочних продуктів, яєць господарствами населення
(за рівнем товарності)

Вид продукції

Код

Розповсюджені  дані вибіркового обстеження домогосподарств 

Усі господарства населення регіону

вироблено продукції

реалізовано

продукції

рівень товарності

ціна реалізованої продукції 

вироблено продукції

реалізовано продукції

вартість  реалізованої  продукції

А

Б

тонн,  тис. штук

тонн,  тис. штук

К

грн. за тонну,  тис. штук

тонн,  тис. штук

тонн, тис. штук

тис. грн.

1

2

3=2/1

4

5

6=5*3

7=4*6/1000

Молоко та молочні продукти

19

ф. № 02-СГН, розділ ІІ, питан. 3

ф. № 02-СГН, розділ ІІІ, питан. 2, гр. 2 „Кількість”

 

ф. № 02-СГН, розд.III, гр.4 в середньому по даному виду продукції

розрахункові дані за показниками форми №24-сг

 

 

Яйця

20

“-“

 ф. № 02-СГН, розділ ІІІ, питан. 2, гр. 2 „Кількість”

 

 

“-“

 

 

Таблиця 6
Розрахунок обсягів та вартості реалізації молока та молочних продуктів, яєць господарствами населення
за звітний місяць

Вид продукції

Код

Розповсюджені  дані вибіркового обстеження домогосподарств 

Усі господарства населення регіону

вироблено продукції

реалізовано продукції

рівень товарності

ціна  реалізованої продукції  

вироблено продукції

реалізовано продукції

вартість  реалізованої  продукції 

А

Б

тонн,  тис. штук

тонн,  тис. штук

К

грн. за тонну,  тис. штук

тонн,  тис. штук

тонн,  тис. штук

тис. грн.

1

2

3=2/1

4

5

6=5*3

7=4*6/1000

Молоко та молочні продукти

19

593837

305454

0,514

2065,0

698000

358772

740864,2

Яйця

20

238792

12174

0,051

599,7

315100

16070

9637,2

Додаток 3
Таблиця 7
Реалізація сільськогосподарської продукції господарствами населення за 2007 рік
 

Кількість – тонн

 

Ціна – гривень за тонну

 

Вартість – тис.грн.

 

Питома вага каналу – у % до загального обсягу

Найменування продукції

Реалізовано – всього

У тому числі

переробним підприємствам

на ринку

за іншими каналами

кількість

вартість

ціна

кількість

Питома вага

вартість

ціна

кількість

питома вага

вартість

ціна

кількість

питома вага

вартість

ціна

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Зернові та зернобобові культури - всього

 1566245

1369044,6

874,1

93307

6,0

89243,5

956,5

280554

17,9

263211,7

938,2

1192384

76,1

1016589,4

852,6

у т.ч. пшениця

702886

621101,2

883,6

48486

6,9

43810,2

903,6

112009

15,9

105109,9

938,4

542391

77,2

472181,1

780,6

жито

6631

6897,0

1040,1

179

2,7

146,6

819,0

3103

46,8

3078,3

992,0

3349

50,5

3672,1

1096,5

ячмінь

622988

500197,5

802,9

31063

5,0

29978,4

965,1

113162

18,2

100792,8

890,7

478763

76,8

369426,3

771,6

Насіння соняшнику

513204

928787,8

1809,8

94986

18,5

215646,0

2270,3

46293

9,0

67895,6

1468,6

371925

72,5

645156,2

1734,6

Цукрові буряки

191624

27866,4

145,4

88389

46,1

12612,1

142,7

 

 

 

 

103235

53,9

15254,3

147,8

Картопля

907603

1434327,1

1580,3

22194

2,4

22660,0

1021,0

305681

33,7

569092,7

1861,7

579728

63,9

842574,4

1453,4

Овочі - всього

774471

1547222,9

1997,8

29967

3,9

36257,1

1209,9

409617

52,9

899994,0

2197,2

334887

43,2

610971,8

1824,4

у т.ч. закритого ґрунту

58652

249499,7

4253,9

1701

2,9

7025,1

4130,0

43842

74,7

207046,2

4722,6

13109

22,4

35428,4

2702,6

Плоди та ягоди

236263

549068,8

2324,0

73218

31,0

43261,9

590,9

91809

38,9

336475,7

3665,0

71236

30,1

169331,2

2377,0

Баштанні культури

141556

116905,2

825,9

 

 

 

 

47114

33,3

49202,7

1044,3

94442

66,7

67702,5

716,9

Виноград

6893

16638,3

2413,8

 

 

 

 

1337

19,4

7805,6

5838,1

5556

80,6

8832,7

1589,8

Худоба та птиця (у живій вазі)

520421

3585897,9

6890,4

232850

44,7

1513849,7

6501,4

82125

15,8

685411,6

8346,0

205446

39,5

1386636,6

6749,4

у т.ч. велика рогата худоба

332736

2036358,2

6120,0

165651

49,8

1013591,7

6118,8

37231

11,2

240973,4

6472,4

129854

39,0

781793,1

6020,6

свині

174269

1449590,8

8318,1

63088

36,2

480955,5

7623,6

39145

22,5

388436,8

9923,0

72036

41,3

580198,5

8054,3

птиця

5775

57976,1

10039,8

21

0,4

223,4

10638,1

4455

77,1

45402,4

10192,3

1299

22,5

12350,3

9507,5

Молоко та молочні продукти

5205731

7251020,4

1392,9

3934515

75,6

5140813,3

1306,6

579821

11,1

1136008,0

1959,2

691395

13,3

974199,1

1409,0

Яйця, тис. штук

537514

217922,1

405,4

2996

0,6

1080,3

360,6

371064

69,0

155554,8

419,2

163454

30,4

61287,0

374,9

Вовна, ц

5663

2736,0

483,1

 

 

 

 

 

 

 

 

5663

100,0

2736,0

483,1

Довідково: крім того, передано на давальницьких засадах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зернових та зернобобових культур - усього

12694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

 

15134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цукрових буряків

1304009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8
Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами  за 2007 рік
 

Кількість – тонн

 

Ціна – гривень за тонну

 

Вартість – тис.грн.

 

Питома вага каналу – у % до загального обсягу

Найменування продукції

Реалізовано – всього

У тому числі

переробним підприємствам

на ринку

за іншими каналами

кількість

вартість

ціна

кількість

питома вага

вартість

ціна

кількість

питома вага

вартість

ціна

кількість

питома вага

вартість

ціна

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Зернові та зернобобові культури - всього

 13965415

11640181,2

833,5

710873

5,1

634417,3

892,4

1209323

8,6

944420,9

781,0

12045219

86,3

10061343,0

835,3

у т.ч. пшениця

7455513

5939850,6

796,7

338160

4,6

289266,8

855,4

695888

9,3

529116,6

760,3

6421465

86,1

5121467,2

797,6

жито

222354

187516,9

843,3

31620

14,2

25542,4

807,8

26955

12,1

21378,9

793,1

163779

73,7

140595,6

858,4

ячмінь

2575739

2290386,3

889,2

111083

4,3

115078,7

1036,0

259996

10,1

204761,7

787,6

2204660

85,6

1970545,9

893,8

Насіння соняшнику

3200103

6078133,2

1899,4

132311

4,1

263042,1

1988,1

248510

7,8

434380,3

1747,9

2819282

88,1

5380710,8

1908,5

Цукрові буряки

7210171

1136542,0

157,6

6209948

86,1

983416,3

158,4

1090

0,0

172,5

160,7

999133

13,9

152950,5

153,1

Картопля

175239

180854,9

1032,0

21990

12,5

19779,9

899,5

22522

12,9

23795,3

1056,5

130727

74,6

137279,7

1050,1

Овочі - всього

430520

859052,3

1995,4

37678

8,8

18909,2

501,9

128442

29,8

263645,5

2052,6

264400

61,4

576497,6

2180,4

у т.ч. закритого ґрунту

131954

578296,7

4382,6

 

 

 

 

48683

36,9

183877,7

3777,0

83271

63,1

394419,0

4736,6

Плоди та ягоди

170475

260549,2

1528,4

45581

26,7

49958,3

1096,0

48681

28,6

81738,5

1679,1

76213

44,7

128852,4

1690,7

Баштанні культури

34525

14360,9

416,0

160

0,5

30,4

190,0

21613

62,6

8441,9

390,6

12752

36,9

5888,6

461,8

Виноград

132700

284374,0

2143,0

40477

30,5

84473,5

2087,0

12415

9,4

36474,6

2937,9

79808

60,1

163425,9

2047,7

Худоба та птиця (у живій вазі)

1312115

8484749,2

6466,5

454825

34,7

3271979,4

7193,9

102408

7,8

557610,7

5445,0

754882

57,5

4655159,1

6166,7

у т.ч. велика рогата худоба

321540

1882577,1

5854,9

176726

55,0

1163522,8

6583,8

38530

12,0

170681,5

4429,8

106284

33,0

548372,8

5159,5

свині

299079

2275991,6

7610,0

201575

67,4

1606112,6

7967,8

22923

7,7

136473,4

5953,6

74581

24,9

533405,6

7152,0

птиця

682184

4282593,3

6277,8

75609

11,1

498376,6

6591,5

37692

5,5

235232,3

6240,9

568883

83,4

3548984,4

6238,5

Молоко та молочні продукти

1824753

3030142,6

1660,6

1650209

90,4

2800321,7

1696,9

37485

2,1

50955,4

1359,4

137059

7,5

178865,5

1305,0

Яйця, тис. штук

6746907

1851445,2

274,4

13191

0,2

3482,7

264,0

1650347

24,5

432668,2

262,2

5083369

75,3

1415294,3

278,4

Вовна, ц

6220

2266,3

364,4

3250

52,2

1292,4

397,7

522

8,4

119,1

228,2

2448

39,4

854,8

349,2

Довідково: крім того, передано на давальницьких засадах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зернових та зернобобових культур - усього

26055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

 

9784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цукрових буряків

5872717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9
Реалізація сільськогосподарської продукції всіма категоріями господарств за 2007 рік
 

Кількість – тонн

 

Ціна – гривень за тонну

 

Вартість – тис.грн.

 

Питома вага каналу – у % до загального обсягу

Найменування продукції

Реалізовано – всього

У тому числі

переробним підприємствам

на ринку

за іншими каналами

кількість

вартість

ціна

кількість

питома вага

вартість

ціна

кількість

питома вага

вартість

ціна

кількість

питома вага

вартість

ціна

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Зернові та зернобобові культури - всього

15531660

13009225,8

837,6

804180

5,2

723660,8

899,9

1489877

9,6

1207632,6

810,6

13237603

85,2

11077932,4

836,9

у т.ч. пшениця

8158399

6560951,8

804,2

386646

4,7

333077,0

861,5

807897

9,9

634226,5

785,0

6963856

85,4

5593648,3

803,2

жито

228985

194413,9

849,0

31799

13,9

25689,0

807,9

30058

13,1

24457,2

813,7

167128

73,0

144267,7

863,2

ячмінь

3198727

2790583,8

872,4

142146

4,4

145057,1

1020,5

373158

11,7

305554,5

818,8

2683423

83,9

2339972,2

872,0

Насіння соняшнику

3713307

7006921,0

1887,0

227297

6,2

478688,1

2106,0

294803

7,9

502365,9

1704,1

3191207

85,9

6025867,0

1888,3

Цукрові буряки

7401795

1164408,4

157,3

6298337

85,1

996028,4

158,1

1090

0,0

175,2

160,7

1102368

14,9

168204,8

152,6

Картопля

1082842

1615182,0

1491,6

44184

4,1

42439,9

960,5

328203

30,3

592888,0

1806,5

710455

65,6

979854,1

1379,2

Овочі - всього

1204991

2406275,2

1996,9

67645

5,6

55166,3

815,5

538059

44,7

1163639,5

2162,7

599287

49,7

1187469,4

1981,5

у т.ч. закритого ґрунту

190606

827796,4

4343,0

1701

0,9

7025,1

4130,0

92525

48,5

390923,9

4225,1

96380

50,6

429847,4

4459,9

Плоди та ягоди

406738

809618,0

1990,5

118799

29,2

93220,2

784,7

140490

34,5

418214,2

2976,8

147449

36,3

298183,6

2022,3

Баштанні культури

176081

131266,1

745,5

160

0,1

30,4

190,0

68727

39,0

57644,6

838,7

107194

60,9

73591,1

686,5

Виноград

139593

301012,3

2156,4

40477

29,0

84473,5

2087,0

13752

9,8

44280,2

3219,9

85364

61,2

172258,6

2017,9

Худоба та птиця (у живій вазі)

1832536

12070647,1

6586,9

687675

37,5

4785829,1

6959,4

184533

10,1

1243022,3

6736,0

960328

52,4

6041795,7

6291,4

у т.ч. велика рогата худоба

654276

3918935,3

5989,7

342377

52,3

2177114,5

6358,8

75761

11,6

411654,9

5433,6

236138

36,1

1330165,9

5633,0

свині

473348

3725582,4

7870,7

264663

55,9

2087068,1

7885,8

62068

13,1

524910,2

8457,0

146617

31,0

1113604,1

7595,3

птиця

687959

4340569,4

6309,3

75630

11,0

498600,0

6592,6

42147

6,1

280634,7

6658,5

570182

82,9

3561334,7

6246,0

Молоко та молочні продукти

7030484

10281163,0

1462,4

5584724

79,4

7941135,0

1421,9

617306

8,8

1186963,4

1922,8

828454

11,8

1153064,6

1391,8

Яйця, тис. штук

7284421

2069367,3

284,1

16187

0,2

4563,0

281,9

2021411

27,8

588223,0

291,0

5246823

72,0

1476581,3

281,4

Вовна, ц

11883

5002,3

421,0

3250

27,3

1292,4

397,7

522

4,4

119,1

228,2

8111

68,3

3590,8

442,7

Довідково: крім того, передано на давальницьких засадах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зернових та зернобобових культур - усього

38749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

 

24918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цукрових буряків

7176726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
(Витяг із державного статистичного спостереження домогосподарств у сільській місцевості за ф.№02-СГН „Запитальник  щомісячного інтерв'ю”)