ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

25.12.2009 р. № 494

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 Передмова

Ця методика підготовлена відповідно до теоретичних положень статистики та міжнародної практики обліку капітальних інвестицій з урахуванням особливостей національної економіки.

Методика призначена для розрахунку індексу капітальних інвестицій в Україні. Індекси капітальних інвестицій можуть використовуватися для аналізу динаміки інвестиційних процесів, при здійсненні макроекономічних розрахунків, у прогнозуванні розвитку секторів економіки України.

Положення методики будуть удосконалюватися з подальшим розвитком статистики капітальних інвестицій.

1. Основні визначення

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів, термін служби яких перевищує один рік.

Інвестиції у матеріальні активи:

Інвестиції у землю – інвестиції у придбання земельних ділянок, а також природних ресурсів для наступного видобутку.

Інвестиції у існуючі будівлі та споруди – інвестиції у придбання будівель, споруд, їх окремих частин, які були у користуванні в інших суб'єктів господарювання.

Інвестиції у житлові будівлі інвестиції у будівництво житлових будівель, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт діючих житлових будівель з урахуванням витрат на придбання та монтаж устатковання, що забезпечує їх функціонування, а також інвестиції у придбання нових житлових будівель, які не були у користуванні, їх окремих частин та незавершених будівництвом об’єктів житла.

Інвестиції у нежитлові будівлі інвестиції у будівництво нежитлових будівель, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт діючих нежитлових будівель з урахуванням витрат на придбання та монтаж устатковання, що забезпечує їх функціонування, а також інвестиції у придбання нових нежитлових будівель, які не були у користуванні, їх окремих частин та незавершених будівництвом нежитлових будівель.

Інвестиції у споруди інвестиції у будівництво споруд, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт діючих споруд з урахуванням витрат на придбання та монтаж устатковання, що забезпечує їх функціонування, а також інвестиції у придбання нових споруд, які не були у користуванні, їх окремих частин та незавершених будівництвом споруд.

Інвестиції у машини, устатковання та інвентар – інвестиції у придбання, виготовлення власними силами, монтаж, модернізацію, вдосконалення та капітальний ремонт механічного устатковання, машин та устатковання загального та спеціального призначення, машин та устатковання для сільського та лісового господарства, верстатів, приладів побутових та інвентарю, які не пов’язані безпосередньо з функціонуванням будівель та споруд та належать до основних засобів.

Інвестиції в електричне та електронне устатковання – інвестиції у придбання, виготовлення власними силами, монтаж, модернізацію, вдосконалення та капітальний ремонт офісного устатковання та електронно обчислювальних машин, електричних машин та устатковання для радіо телебачення та зв’язку, приладів та інструментів медичних, приладів вимірювальних точних та устатковання оптичного, годинників.

Інвестиції у транспортні засоби – інвестиції у придбання, виготовлення власними силами, монтаж, модернізацію, вдосконалення та капітальний ремонт продукції автомобілебудування та інших транспортних засобів.

Інвестиції у довгострокові біологічні активи та поліпшення земель інвестиції у меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи з поліпшення земель, проведення культуртехнічних робіт на землях, інвестиції у придбання, вирощування або створення власними силами довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, у тому числі формування основного стада робочої та продуктивної худоби.

Інвестиції в інші матеріальні активи – інвестиції у придбання бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних) споруд, інвентарної тари, тварин та багаторічних насаджень, які не пов'язані з сільськогосподарською діяльністю активів, що призначені для прокату, поліпшення об'єкта операційної оренди тощо.

Інвестиції у нематеріальні активи – інвестиції у придбання або створення власними силами для власного використання немонетарних активів, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані, термін служби яких перевищує один рік.  

Інвестиції у програмне забезпечення та бази даних – інвестиції у придбання, створення, модернізацію або поліпшення програмного забезпечення та баз даних з урахуванням витрат на підготовку до їх цільового використання.

Інвестиції у права користування природними ресурсами та майном, патенти, ліцензії, торгові марки, подібні права та інші нематеріальні активи інвестиції у права користування надрами, геологічною та іншою інформацією про природне середовище, земельною ділянкою, будівлею, права на товарні знаки, торгові марки, фірмові назви, винаходи, патенти, ліцензії, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, авторські та суміжні з ними права.

2.     Загальні положення 

Індекс капітальних інвестицій відображає зміну обсягів капітальних інвестицій за періоди, що обрані для порівняння. Складові капітальних інвестицій відповідають вартості матеріальних та нематеріальних активів, у які інвестовано кошти суб’єктами економіки. Оскільки складові капітальних інвестицій представлені у вартісному виразі, розрахунок індексу капітальних інвестицій доцільно здійснювати з використанням дефлятування, тобто коригування вартості активів, у які інвестовано кошти, на їх індекси цін (дефлятори).

Індекс капітальних інвестицій визначається як відношення вартості активів, у які інвестовано кошти у певному кварталі, продефльованої на відповідні індекси цін, до середньоквартальної вартості активів, у які інвестовано кошти у базисному році.

,        j=1,...,m,                                          (1)

 

 

де t – звітний квартал, tÎy, yзвітний рік;

bбазисний рік;

j – вид активів;

m – кількість видів активів, які беруть участь у розрахунку;

 - обсяг капітальних інвестицій за видом активу j у кварталі t;

 – індекс цін капітальних інвестицій за видом активів j в кварталі t до середньоквартального значення базисного року b;

 - середньоквартальний обсяг капітальних інвестицій за видом активу j у базисному році,

 = ,                                         (2)

 

де , , ,  - обсяги капітальних інвестицій за видом активу j за І, ІІ, ІІІ та ІV квартали відповідно базисного року у.

3.     Джерела інформації:

форма державного статистичного спостереження №2 – інвестиції "Капітальні інвестиції" (квартальна);

форма державного статистичного спостереження №2 – інвестиції "Капітальні інвестиції" (річна);

форма державного статистичного спостереження  №2 – буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт";

форма державного статистичного спостереження –№1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві";

форма державного статистичного спостереження №1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції";

форма державного статистичного спостереження – №21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції";

форма державного статистичного спостереження - №5-ЗЕЗ " Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування";

форма державного статистичного спостереження - №14-ЗЕЗ "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу";

таблиці "витрати-випуск" в основних цінах;

вантажні митні декларації.

4. Порядок розрахунку індексу капітальних інвестицій

4.1. 1 етап: Розрахунок індексу капітальних інвестицій (як відношення продефльованої вартості активів до середньоквартального значення базисного року).

Розрахунок зазначеного індексу капітальних інвестицій здійснюється за формулою (1). У таблиці 1 наведено складові для розрахунку. За даними державних статистичних спостережень з капітальних інвестицій та з реалізації дозволів на виконання будівельних робіт за кожним видом активів j визначаються обсяг капітальних інвестицій у звітному кварталі t та за формулою (2) розраховується середньоквартальний обсяг капітальних інвестицій у базисному році ().

 

Таблиця 1
 Вхідні дані для розрахунку індексу капітальних інвестицій

 

Вид активу

j

 – середньоквартальний обсяг капітальних інвестицій за видом активу j у базисному році;

 –обсяг капітальних інвестицій за видом активу j у кварталі t

* індекс цін капітальних інвестицій за видом активу j у кварталі  t до середньоквартального значення базисного року b

Джерела інформації щодо індексів цін

1

2

3

4

5

Земля

1

,  – обсяги інвестицій у землю

 –  індекс цін на первинному та вторинному ринку житла; за відсутності зазначеного індексу використовується індекс-дефлятор ВВП

експрес-випуск "Валовий  внутрішній  продукт і валовий національний доход України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Існуючі будівлі та споруди

2

,  – обсяги інвестицій у існуючі будівлі та споруди

 –  індекс цін на первинному та вторинному ринку житла; за відсутності зазначеного індексу використовується індекс-дефлятор ВВП

експрес-випуск "Валовий  внутрішній  продукт і валовий національний доход України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Житлові будівлі

3

,  – обсяги інвестицій у житлові будівлі

 – індекс цін на будівельно- монтажні роботи у будівництві житлових будівель

доповідь Про соціально-економічне становище України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Нежитлові будівлі

4

,   – обсяги інвестицій у нежитлові будівлі

 – індекс цін на будівельно-монтажні роботи у будівництві нежитлових будівель

доповідь "Про соціально-економічне становище України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Споруди

5

, – обсяги інвестицій у споруди

 – індекс цін на будівельно-монтажні роботи у будівництві споруд

доповідь "Про соціально-економічне становище України", офіційний веб-сайт Держкомстату 

Машини, устатковання та інвентар вітчизняного виробництва

6

,  – обсяги інвестицій у машини, устатковання та інвентар вітчизняного виробництва визначаються розрахунково:

=

=

де ,  – частки імпорту у валовому нагромадженні основного капіталу за ВЕД "машинобудування" за таблицями "витрати-випуск" в основних цінах;

,  - обсяги інвестицій у машини, обладнання та інвентар

 – індекс цін виробників промислової продукції у виробництві машин та устатковання

доповідь "Про соціально-економічне становище України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Машини, устатковання та інвентар імпортного виробництва

7

,  – обсяги інвестицій у машини, устатковання та інвентар імпортного виробництва визначаються розрахунково:

=

=

де ,  – частки імпорту у валовому нагромадженні основного капіталу за ВЕД "машинобудування" за таблицями "витрати-випуск" в основних цінах;

,  - обсяги інвестицій у машини, устатковання та інвентар

-  індекс середніх цін імпорту  машин та устатковання

офіційний веб-сайт Держкомстату

Електричне та електронне устатковання вітчизняного виробництва

8

,  – обсяги інвестицій у електричне та електронне устатковання вітчизняного виробництва визначаються розрахунково:

 =

=

де ,  – частки імпорту у валовому нагромадженні основного капіталу за ВЕД "машинобудування" за таблицями "витрати-випуск" в основних цінах;

,  - обсяги інвестицій у електричне та електронне устатковання

 –  індекс цін виробників промислової продукцїї у виробництві електричного,  електронного та оптичного устатковання

доповідь "Про соціально-економічне становище України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Електричне та електронне устатковання імпортного виробництва

9

,  – обсяги інвестицій у електричне та електронне устатковання імпортного виробництва визначаються розрахунково:

 =

=

де ,  – частки імпорту у валовому нагромадженні основного капіталу за ВЕД "машинобудування" за таблицями "витрати-випуск" в основних цінах;

,  - обсяги інвестицій у електричне та електронне устатковання

 – індекс середніх цін імпорту електричного та електронного устатковання

офіційний веб-сайт Держкомстату

Транспортні засоби вітчизняного виробництва

10

,  – обсяги інвестицій у транспортні засоби вітчизняного виробництва визначаються розрахунково:

 =

=

де ,  – частки імпорту у валовому нагромадженні основного капіталу за ВЕД "машинобудування" за таблицями "витрати-випуск" в основних цінах;

,  - обсяги інвестицій у транспортні засоби

 – індекс цін виробників промислової продукції у виробництві транспортних засобів та устатковання

доповідь "Про соціально-економічне становище України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Транспортні засоби імпортного виробництва

11

,  – обсяги інвестицій у транспортні засоби імпортного виробництва визначаються розрахунково:

 =

=

де ,  – частки імпорту у валовому нагромадженні основного капіталу за ВЕД "машинобудування" за таблицями "витрати-випуск" в основних цінах;

,  - обсяги інвестицій у транспортні засоби

 – індекс середніх цін імпорту транспортних засобів

офіційний веб-сайт Держкомстату

Довгострокові біологічні активи та поліпшення земель

12

, – обсяги інвестицій у довгострокові біологічні активи

 – індекс цін реалізації продукції сільського господарства

доповідь "Про соціально-економічне становище України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Інші матеріальні активи

13

,– обсяги інвестицій у інші матеріальні активи

 – індекс-дефлятор ВВП

експрес-випуск "Валовий  внутрішній  продукт і валовий національний доход України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Програмне забезпечення та бази даних

14

, – обсяги інвестицій у програмне забезпечення та бази даних

 – індекс-дефлятор випуску за ВЕД "Діяльність у сфері інформатизації"

експрес-випуск "Валовий  внутрішній  продукт і валовий національний доход України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Права користування природними ресурсами та майном, патенти, ліцензії, торгові марки, подібні права та інші нематеріальні активи

15

,  – обсяги інвестицій у права користування природними ресурсами та майном, патенти, ліцензії, торгові марки, подібні права та інші нематеріальні активи визначаються розрахунково:

 =

 =

де ,  – обсяги інвестицій у нематеріальні активи

 – індекс-дефлятор випуску за ВЕД "Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям"

експрес-випуск "Валовий  внутрішній  продукт і валовий національний доход України", офіційний веб-сайт Держкомстату

Якщо на дату розрахунку індексу капітальних інвестицій індекс-дефлятор ВВП, індекс-дефлятор випуску за ВЕД "Діяльність у сфері інформатизації" та індекс-дефлятор випуску за ВЕД "Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям" у кварталі t до середньоквартального значення базисного року b відсутній, використовуються відповідні індекси-дефлятори у кварталі (t-1) до середньоквартального значення базисного року b.

Якщо на дату розрахунку індексу капітальних інвестицій дані щодо частки імпорту у валовому нагромадженні основного капіталу за ВЕД "машинобудування" у році y (ty) відсутні, використовуються останні наявні дані таблиць "витрати-випуск" в основних цінах.

Відповідно до наведених у таблиці 1 позначень, індекс капітальних інвестицій розраховується за формулою:

                      (3)

 

 

 

 

 

4.2. 2 етап: Розрахунок похідних індексів капітальних інвестицій.

Індекс капітальних інвестицій у кварталі t до попереднього кварталу (t -1) визначається за формулою:

                                                                (4)

 

 

Індекс капітальних інвестицій за квартал t звітного року y до відповідного кварталу t попереднього року (y-1) визначається у такий спосіб:

                                                  (5)

 

 

Індекс капітальних інвестицій за період з початку року до відповідного періоду попереднього року визначається як співвідношення сум квартальних індексів, що складають ці періоди.

Наприклад, індекс капітальних інвестицій за 9 місяців 2010 року до 9 місяців 2009 року дорівнює:

= = (++) (++)         (6)

 

де  - індекс капітальних інвестицій за 9 місяців 2010 року до 9 місяців 2009 року;

, ,  - індекси капітальних інвестицій І кварталу, ІІ кварталу, ІІІ кварталу 2010 року до середньоквартального значення базисного року;

, ,  - індекси капітальних інвестицій І кварталу, ІІ кварталу, ІІІ кварталу 2009 року до середньоквартального значення базисного року.

 Література

1. Система национальных счетов 1993. Брюссель/Люксембург, Вашингтон, О.К., Нью-Йорк, Париж. 1985.

2. Регламент Європарламенту та Ради Міністрів Європейського Союзу (ЄС) №295/2008 від 11.03.08.

3. Методология краткосрочной статистики предприятий. Описание и основные принципы. Люксембург: Бюро официальных публикаций Европейских сообществ, 2006.

4. Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях. – Киев.: Наукова думка, 1983. – 232 с.

5. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. – М.:Финансы и статистика, 1989. – 239 с.

6. Аллен Р. Экономические индексы /  Пер. с англ. Л.С. Кучаева; Предисл. В.В. Мартынова. – М.: Статистика, 1980. – 256 с.

7. Методичні рекомендації щодо розрахунку валового внутрішнього продукту у постійних цінах. – Київ.: Держкомстат України, 2004.