ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

05.08.2011  №198

  

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря

1. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають:

- поняття та критерії підприємства, яке здійснює забруднення атмосферного повітря;

- порядок організації, методологію проведення державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря;

- порядок розробки вищезазначеного державного статистичного спостереження і поширення його результатів;

- принципи формування сукупності звітних одиниць, які охоплюються державним статистичним спостереженням за формами № 2–ТП (повітря) (річна) та № 2–ТП (повітря) (квартальна).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про охорону атмосферного повітря", постанов Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", від 29.11.2001 № 1598 "Про затверд-ження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню", від 13.12.2001 № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря", наказів Держкомстату від 21.12.2009 № 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

2. Визначення термінів і основних понять

Для цілей Методологічних положень терміни вживаються у  тлумаченнях, визначених Глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у значеннях:

Підприємство, яке здійснює забруднення атмосферного повітря – підприємство (юридична особа, її відокремлений підрозділ), яке незалежно від підпорядкування, організаційно-правової форми господарювання здійснює викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу.

Юридична особа – організація, створена і зареєстрована у порядку, встановленому законодавством.

Відокремлений підрозділ юридичної особи – філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та здійснює забруднення атмосферного повітря.

Ідентифікаційні показники – ідентифікаційний код суб'єкта відповідно до реєстрації юридичних і неюридичних осіб в ЄДРПОУ.

Класифікаційні показники – реквізити суб'єкта щодо його належності до певного виду економічної діяльності, території, організаційно-правової форми господарювання та інше згідно з чинними національними класифікаціями.

Рік звітний – календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно, в якому формуються сукупності звітних одиниць.

Рік минулий – календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно та який передує звітному року.

Крім того, відповідно до чинного законодавства та міжнародних норм щодо охорони атмосферного повітря використовуються такі основні поняття:

Атмосферне повітря – життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень.

Охорона атмосферного повітря – система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням і відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням і зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних і біологічних факторів.

Забруднення атмосферного повітря – зміна складу та властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.

Джерело викиду – об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

Стаціонарне  джерело  забруднення – підприємство, цех,  агрегат,  установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу та здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря й може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.     

Парниковий газ – газ, який затримує інфрачервоне випромінювання земної поверхні, що призводить до глобального потепління на планеті. До основних парникових газів відносяться – двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), оксид азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ) та гексафторид сірки (SF6).

Викиди – надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин.

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення – загальна кількість всіх забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел забруднення, як після проходження пилогазоочисних установок на організованих джерелах забруднення в результаті неповного уловлення і очищення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не включаються викиди забруднюючих речовин у результаті ерозії ґрунтів (пилових бур),  лісових пожеж тощо.

Виробничий процес – систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних і якісних характеристик засобів виробництва й робочої сили для отримання готової продукції з вихідної сировини згідно із заданою програмою.

Технологічний процес – частина виробничого процесу, яка скла-дається з дій, спрямованих на зміну та (чи) визначення стану предмета праці.

Технологічне устаткування – засоби технологічного спорядження, у яких для виконання певної частини технологічного процесу розміщують матеріали або заготовки, засоби дії на них, а також технологічне оснащення.

Найбільш поширені забруднюючі речовини, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню: оксиди азоту, бенз(а)пірен,  діоксид та інші сполуки сірки, оксид вуглецю, озон, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), свинець і його сполуки, формальдегід.

Небезпечні забруднюючі речовини, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню: метали та їх сполуки, органічні аміни, леткі органічні сполуки, стійкі органічні сполуки, хлор, бром та їх сполуки, фтор і його сполуки, ціаніди, фреони, арсен і його сполуки.

3. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження

3.1. Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження

Метою проведення державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря є отримання статистичної інформації щодо обсягів викидів забруднюючих  речовин і парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення в Україні, регіонах, населених пунктах, у розрізі органів управління, видів економічної діяльності, технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), інгредієнтів, повітроохоронних заходів і забезпечення цією інформацією держави та суспільства.

Основні принципи організації державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря базуються на єдиних методологічних підходах, що забезпечує співставну динаміку вище-вказаної інформації.

За часом реєстрації даних державне статистичне спостереження щодо охорони атмосферного повітря складається зі щоквартальних і щорічного спостережень.

Одиницею спостереження в ньому є місцева одиниця (підприємство або його частина), розташована у географічно визначеному місці та залежна тільки від одного підприємства.

Специфіка визначення одиниці статистичного спостереження для державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря пов'язана з тим, що обстеженням охоплюються підприємства, установи, організації всіх видів діяльності (за винятком секцій Р "Діяльність домашніх господарств" та Q "Діяльність екстериторіальних організацій") незалежно від організаційно-правових форм господарювання.

Звітною одиницею або респондентом, відповідно до положень статті 4 Закону України "Про державну статистику", в державному статис-тичному спостереженні щодо охорони атмосферного повітря є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, які знаходяться на території України (далі – звітні одиниці).

У показниках державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря враховані міжнародні вимоги до статистичної інформації у галузі охорони атмосферного повітря, зокрема рекомендації Статистичної комісії ООН щодо інвентаризації атмосферних викидів (CORINАІR'2000).

 Результатом проведення державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря є первинна й узагальнена інформація, яка використовується для відстеження обсягів і динаміки викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря за найменуваннями забруднюючих речовин і парникових газів, виробничими й технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установок), за найменуваннями повітроохоронних заходів.

Інформація державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря використовується для визначення щільності викидів від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр, на душу населення, проведення групувань викидів підприємств за секторами універсального формату звітності Рамкової  конвенції ООН зі зміни клімату UNFCCC.

Державне статистичне спостереження щодо охорони атмосферного повітря має такі основні характеристики:

Позиція плану статистичного спостереження

Характеристика позиції

Вид державного статистичного спостереження:

 

за ступенем охоплення одиниць

несуцільне основного масиву

за часом реєстрації даних

поточне

Організаційна форма державного статистичного спостереження:

статистична звітність

Спосіб державного статистичного спостереження:

документальний облік

Одиниця державного статистичного спостереження:

місцева  одиниця

Респондент державного статистичного спостереження:

юридична особа, її відокремлені підрозділи

Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:

Держкомстат, територіальні органи державної статистики

Місце проведення державного статистичного спостереження: 

Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь

Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження:

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності;

КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм господарювання;

КОАТУУ – Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України;

КОДУ – Класифікатор органів державного управління

3.2. Інструментарій, програма, процедури організації та проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

3.2.1. Інструментарій і програма державного статистичного спостереження

Державне статистичне спостереження щодо охорони атмосферного повітря органи державної статистики здійснюють за формами № 2–ТП (повітря)  (річна)  "Звіт  про  охорону  атмосферного  повітря за 20__ р." і № 2–ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря за ______ квартал 20__р." на основі Інструкції щодо їх заповнення.

Показники форм характеризують обсяги викидів забруднюючих  речовин і парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у цілому за рік і щоквартально.

У формах № 2–ТП (повітря) (річна) та № 2ТП (повітря) (квартальна) відображаються фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин та парникових газів, визначені на підприємствах, зважаючи на дані щодо виробництва продукції (енергії) і т.п. і відповідних питомих викидів забруднюючих речовин і парникових газів за окремими категоріями  джерел забруднення (виробничими та технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установками), а також дані первинної облікової документації № ПОД2 “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря”.

Державне статистичне спостереження за формами № 2–ТП (повітря) (річна) та № 2ТП (повітря) (квартальна) здійснюється на несуцільній основі (основного масиву) із річною та квартальною періодичністю і поширюється на всі підприємства, які здійснюють найбільш значущі викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу та в установленому порядку взяті на державний облік природоохоронними органами.

Бланки форм № 2–ТП (повітря) (річна) та № 2ТП (повітря) (квартальна) містять інформацію щодо дати та порядкового номера взяття підприємства на державний облік, дати, номера й терміну дії дозволу підприємства на здійснення викидів у атмосферу.

Бланк форми № 2–ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря"  складається із трьох розділів, показники яких заповнюються в цілому за рік:

– розділ 1 "Сумарні викиди забруднювальних речовин та парникових газів від підприємства" містить інформацію щодо обсягів викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу за найменуваннями забруднюючих речовин і парникових газів;

– розділ 2 "Викиди забруднювальних речовин та парникових газів  від виробничих та технологічних  процесів,  технологічного устаткування (установок)" характеризує обсяги викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу за виробничими та технологічними процесами, технологічним устаткуванням  (установками).

– розділ 3 "Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднювальних речовин та парникових газів у повітря" містить показники, які характеризують заходи підприємств, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря.

Крім того, бланк форми № 2–ТП (повітря) (річна) містить інформацію щодо географічних координат, які характеризують широту та довготу підприємств місця здійснення економічної діяльності підприємства.

Бланк форми № 2–ТП (повітря) (квартальна) складається з одного розділу, показники якого тотожні з показниками розділу І форми № 2–ТП (повітря) (річна), дані якого респондент заповнює окремо за кожний квартал (І, ІІ, ІІІ) без урахування даних про викиди у попередньому кварталі.

Обсяги  викидів  забруднюючих речовин і парникових газів  форми № 2–ТП (повітря) (квартальна) за окремими хімічними елементами в сумі не перевищують відповідні показники форми № 2–ТП (повітря) (річна).

3.2.2. Процедури проведення та розробки державного статистичного спостереження, поширення його результатів

Форми № 2–ТП (повітря) (річна) і № 2–ТП (повітря) (квартальна) складають юридичні особи (їх відокремлені підрозділи), які здійснюють  викиди забруднюючих  речовин та парникових газів у атмосферу та взяті на державний облік природоохоронними органами за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, і подають на паперових носіях органу державної статистики за місцем здійснення своєї виробничої діяльності (місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення) у терміни, визначені на бланках форм.

Якщо юридична особа має у своєму складі відокремлені підрозділи, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, то відокремлені підрозділи подають форми відповідним органам державної статистики за місцем здійснення виробничої діяльності.

Якщо респондент  має  кілька  стаціонарних  джерел забруднення в межах кількох населених пунктів (сіл,  селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором  об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий респондент зобов'язаний подати до відповідного органу державної статистики за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення статистичну звітність щодо кожного стаціонарного джерела забруднення окремо.

Якщо респондент має  кілька  стаціонарних  джерел забруднення в межах одного населеного пункту (села,  селища або міста) або за його  межами  (код  згідно  з  Класифікатором об'єктів  адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий  респондент подає до відповідного органу державної статистики  один звіт за такі джерела забруднення.

Подання форм № 2–ТП (повітря) (річна) та № 2–ТП (повітря) (квартальна) органам державної статистики як електронних звітів респондент здійснює відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

На всіх рівнях обробки після отримання форм № 2–ТП (повітря) (річна) та № 2–ТП (повітря) (квартальна) у розрізі респондентів здійснюється їх аналіз, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, логічний і арифметичний контролі (як вхідного, так і вихідного масиву даних) та передача вивіреної інформації на вищий рівень розробки.

Результати  державного  статистичного спостереження за формами № 2–ТП (повітря) (річна) та № 2–ТП (повітря) (квартальна) формуються у розрізі:

на районному рівні: зведена інформація за районом у цілому, за населеними пунктами, видами економічної діяльності, формами господарювання, органами державного управління, забруднюючими речовинами,  виробничими та технологічними процесами, технологічним устаткуванням, повітроохоронними заходами та за  підприємствами;

на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому, у розрізі районів, за населеними пунктами, за видами економічної діяльності, формами господарювання, органами державного управління, забруднюючими речовинами,  виробничими  та технологічними процесами, технологічним устаткуванням, повітроохоронними заходами та за  підприємствами;

на державному рівні: зведена інформація по країні у цілому, за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), за населеними пунктами, органами державного управління, видами економічної діяльності, формами господарювання, забрудню-ючими речовинами, виробничими та технологічними процесами, технолог-гічним устаткуванням, повітроохоронними заходами та за  підприєм-ствами.

Для систематизації інформації використовуються державні класифікатори.    

За результатами розробки даних за формами № 2–ТП (повітря) (річна) та № 2–ТП (повітря) (квартальна) на підставі первинних звітів підприємств у розрізі районів, регіонів органи державної статистики формують архів та часові ряди.

При поширенні інформації користувачам органи державної статистики  дотримуються Закону України "Про державну статистику", згідно з яким на первинні дані, надані органам державної статистики респондентами під час проведення державного статистичного спосте-реження про охорону атмосферного повітря, не розповсюджується заборона щодо їх поширення.

Основними статистичними публікаціями зі статистики охорони атмосферного повітря є:

ü     експрес-випуск "Викиди  забруднюючих речовин та парникових газів  у атмосферу від стаціонарних джерел";

ü     доповідь "Довкілля України";

ü     бюлетень "Соціально-економічний розвиток України": статистичний бюлетень №2";

ü     статистичні збірники: "Україна в цифрах у ___році", "Україна ____", "Регіони України",  "Статистичний щорічник України"; "Довкілля України";

ü     таблиці для веб-сайту центрального органу виконавчої влади з питань статистики та запитальників міжнародних статистичних організацій.

На запити користувачів органи державної статистики надають інформацію за формами № 2–ТП (повітря)(річна) та № 2–ТП (повітря) (квартальна) у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв’язку (у т.ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування у порядку й умовах, визначених центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

Iv. Загальна  схема й  організація  робіт  із формування сукупностей звітних одиниць державного статистичного спостереження

Сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря формується виключно з юридичних осіб,  ідентифікованих  в ЄДРПОУ.

Обстеження впроваджується як несуцільне (основного масиву) для сукупності  одиниць державного статистичного спостереження, які взято на державний облік природоохоронними органами за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу.

Формування сукупності одиниць для проведення державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря здійснюється на центральному рівні щорічно.

Основні етапи формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря наведено у Додатку 1.

Джерелами інформації для формування сукупності  одиниць державного статистичного спостереження є:

Реєстр статистичних одиниць у частині Статистичного реєстру підприємств (СРП).

Перелік і характеристики підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів, що звітували за формою
№ 2
ТП (повітря) (річна) за попередній до звітного року період, зважаючи на те, що всі респонденти, охоплені державним статистичним спостереженням за формою № 2–ТП (повітря), були взяті на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу.

Перелік і характеристики підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів за адміністративними даними   природоохоронних органів.

Роботи з визначення сукупності  одиниць державних статистичних спостережень виконуються один раз на рік після актуалізації даних СРП відповідно до плану державних статистичних спостережень.

Для формування переліку одиниць державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря необхідна така інформація:

Характеристика

Примітка

1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

2

Найменування

 

3

Код території за КОАТУУ за місцем реєтрації

 

4

Код території за КОАТУУ за місцем здійснення діяльності

на цей час отримується за результатами обробки форми № 2-ТП (повітря), в подальшому із СРП

5

Код організаційно-правової форми госпо-дарювання за КОПФГ

 

6

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

7

Ознака активності за даними Державної податкової адміністрації України у звітному році

 

8

Дата та номер взяття на державний облік природоохоронними органами за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу 

 

Сформований перелік одиниць використовується для проведення державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря.

До сукупності  включаються об'єкти, що мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

№№ п/п

Критерії формування сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

"Нефінансові корпорації"

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

місцева одиниця

3.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

незалежно від  організаційно-правової форми  господарювання

4.

Вид економічної діяль-ності

КВЕД

Секції А, B, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,  N, O

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

відповідно до адміністративно-територіального устрою

6.

Орган державного управління

КОДУ

незалежно від органу управління

7.

Розмір підприємства  

Довідник

ознак розміру підприємств

незалежно від розміру

8.

Ознака економічної діяль-ності

х

активне

9.

Ознака взяття на дер-жавний облік природо-охоронними органами за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу 

х

взяті на

державний облік

Сукупність  одиниць державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря не узгоджується з сукупностями за іншими формами державних статистичних спостережень.

Сформовану сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря розсилають територіальним органам державної статистики в електронному вигляді. Територіальні органи державної статистики опрацьовують отриману сукупність, доповнюють її відсутніми реквізитами (адреси, поштові індекси тощо) й уточнену повертають на державний рівень у встановлені терміни.

Протягом року на підставі отриманої з адміністративних джерел або безпосередньо від підприємств інформації щодо припинення їхньої діяльності зняття з державного обліку, утворення на їх базі нових підприємств тощо центральний орган виконавчої влади з питань статистики приймає рішення щодо доцільності внесення змін до складу визначених сукупностей  одиниць державних статистичних спостережень.

При цьому при розгляді змін дотримуються такі підходи:

новостворені підприємства, які утворилися у звітному році на базі  одиниць державного статистичного спостереження шляхом їх реорганізації (поділу підприємства на декілька, виділу в нове, злиття підприємств у одне тощо), включаються до сукупності  за умови дозволу центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Включення інших новостворених підприємств розглядається лише за умови, взяття їх на державний облік із  вказівкою дати і № взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу;  

– ліквідовані підприємства, підприємства-банкрути, підприємства, зняті з державного обліку, а також підприємства, які припинили (тимчасово або повністю) свою діяльність із будь-яких інших причин, залишаються у сукупності одиниць державного статистичного спостереження із відповідною відміткою, а обсяги викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу – у базі даних протягом усього звітного року.

Додаток 1

 

Формування сукупності  одиниць державного статистичного спостереження щодо

охорони атмосферного повітря

 

 

 

Література

1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) від 2 жовтня 1992 року № 2657-XI.

2. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами та доповненнями) від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХІІ.

3. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009.

4. Глосарій до плану статистичного спостереження, затверджений наказом Держкомстату  від 29.12.2009 № 498.

5. Збірник статистичних вимог. Євростат, 2009.

6. Васєчко О. О. Методологічні засади статистики підприємств. Монографія. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. - 296 с.

7. Термінологічний словник/наук. керівник О. О. Васєчко - 1-е видан., - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.

8. Статистика: Підручник/Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М.  та  інш.; за наук. ред. Герасименка С.С. 2-ге вид., переробл. і доп. К.:  КНЕУ, 2000. 467 с.