ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

14.02.2011 № 33

                                                                             

Методика розрахунку рівня рентабельності сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств

 

Методика розрахунку рівня рентабельності сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств (далі – Методика) розроблена відповідно до Плану заходів щодо реалізації у 2010 році Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року і визначає методи розрахунку рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва, а також одного з базових показників для його розрахунку – повної собівартості виробництва.

Вона містить також матеріали з практичного застосування розрахунку повної собівартості, яка реалізована в інструкціях щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" і "№ 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства".

Методика призначена для використання фахівцями органів державної статистики на державному та регіональному рівні, міністерств, відомств, підприємств, науково-дослідних установ, інших зацікавлених користувачів статистичної інформації.

Вступ

Сільське господарство є однією з найважливіших складових економіки країни. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує інші потреби суспільства. Ефективність роботи цього виду економічної діяльності завжди  залишається актуальним питанням.

Узагальнюючим показником економічної ефективності сільськогосподарської діяльності є показник рентабельності. Рентабельність означає доходність, прибутковість підприємства. У загальному випадку її розраховують шляхом співставлення валового доходу або прибутку з витратами або ресурсами, що використовуються.

Коли йдеться про те, що господарство рентабельне, це означає, що в ньому не тільки відшкодовують витрати, пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції, але й отримують певний прибуток. А це сприяє подальшому розвитку як окремого підприємства, так і галузі й економіки в цілому, підвищенню благополуччя громадян.

Аналіз рівня рентабельності виробництва продукції допомагає вирішити питання поліпшення структури сільськогосподарського виробництва, його спеціалізації, розміщення по території країни, визначити ефективність виробництва тієї чи іншої сільськогосподарської продукції. Крім того, через певні обставини є види сільськогосподарської продукції, виробництво яких  об'єктивно може бути низькорентабельним або не рентабельним зовсім, але необхідним суспільству, що зумовлює необхідність підтримки підприємств – їх виробників.

На базі показників рівня рентабельності продукції встановлюються відповідні рівні закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, обсяги та напрями державної підтримки сільського господарства тощо.

У зв'язку з цим аналіз рентабельності продукції сільського господарства  становить великий інтерес і має велике значення для визначення шляхів підвищення ефективності функціонування галузі в цілому.

Методика розрахунку рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва в  сільськогосподарських підприємствах є однією із складових методичного забезпечення проведення державних статистичних спостережень із питань основних економічних результатів сільськогосподарської діяльності підприємств.  Вона враховує пропозиції та потреби одного з основних користувачів статистичної інформації в галузі сільського господарства – Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Цей документ описує методику й порядок розрахунку рентабельності аграрного виробництва в сільськогосподарських підприємствах, а також методику та порядок визначення одного з основних вихідних показників для визначення рівня рентабельності – повної собівартості сільськогосподарської продукції та послуг.

1. Загальні положення.

У цій Методиці терміни й поняття використовують у такому значенні:

сільськогосподарське підприємство – самостійний статутний об'єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробничу діяльність у галузі сільського господарства з метою одержання відповідного прибутку (доходу). До складу сільськогосподарського підприємства включаються також фермерські господарства. Для цілей цієї Методики під сільськогосподарськими підприємствами розуміють усі підприємства – юридичні особи або їхні відокремлені підрозділи, що займаються сільськогосподарською діяльністю;

фермерське господарство форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства;

рентабельність   відносна величина, виражена у відсотках, що характеризує ефективність застосованих у виробництві (авансованих) ресурсів уречевленої праці чи ефективність поточних витрат, що визначається співвідношенням доходу (виручки) від реалізації продукції до її повної собівартості;

ефективність   результативність виробництва, яка визначається співвідношенням корисних кінцевих результатів до витрачених ресурсів у відсотках;

собівартість  грошове вираження витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг);

сільськогосподарське виробництво – діяльність, що включає всі стадії технологічного процесу, пов'язаного з вирощуванням сільськогосподарських культур і тварин і отриманням унаслідок цього продукції сільського господарства;

сільськогосподарська діяльність діяльність, що пов'язана з сільськогосподарським виробництвом і наданням послуг сільськогосподарського характеру.

Показники рентабельності в сільському господарстві розраховуються  з метою вивчення економічних результатів роботи сільськогосподарських підприємств, прибутковості їхньої сільськогосподарської діяльності,  виробництва окремих видів продукції сільського господарства.

Органи державної статистики визначають рівень рентабельності сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств, рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва й рівень рентабельності сільськогосподарської продукції за видами.

Ці показники визначаються раз на рік за підсумками річної звітності для кола підприємств, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, у тому числі фермерських господарств (незалежно від їхнього розміру), по Україні й регіонах.

У галузі сільського господарства розрахунок рентабельності базується на двох основних показниках:

1) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань, дотацій і доплат;

2) повна собівартість продукції (робіт, послуг).

Якщо чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) є прямим показником, який отримується безпосередньо з даних бухгалтерського обліку підприємств, то показник повної собівартості є розрахунковим показником і визначається підприємствами на своєму рівні.

Рентабельність продукції сільського господарства визначається лише для тих видів продукції та за тими обсягами, що були продані у звітному році. Розрахунок не здійснюється для видів продукції, що були вироблені й спожиті самим підприємством, використані ним у процесі інтегрованої діяльності, залишені для зберігання. Оскільки розрахунок рентабельності базується на даних про обсяги проданої продукції, які можуть уключати продукцію, вироблену сільськогосподарським підприємством у попередньому році, її рівень відбиватиме результативність витрат як звітного, так і попереднього року. Однак вплив подібного явища в сільському господарстві, як виду діяльності, де утворюється високоліквідна продукція, є незначним, тобто таким, що не викривляє основних співвідношень і на нього можна не зважати.

Показники рентабельності не відображають вплив державної підтримки на результати діяльності підприємств.  Проте для проведення економічного аналізу ефективності виробництва продукції сільського господарства та визначення державної підтримки може бути визначений показник ефективності виробництва, який уключатиме суми дотацій і доплат на продукцію сільського господарства, отриманих сільськогосподарськими підприємствами протягом звітного року.

Для проведення розрахунку рентабельності сільськогосподарської діяльності, у тому числі сільськогосподарського виробництва, продукції сільського господарства  використовують дані:

– державних статистичних спостережень за формою № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", за формою № 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства";

– фінансової звітності підприємств за формою № 2 "Звіт про фінансові результати";

– дані бухгалтерського обліку підприємств (рахунки 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 79 "Фінансові результати", 95 "Фінансові витрати", 68 "Розрахунки за іншими операціями").

2. Визначення повної собівартості сільськогосподарської продукції. 

Для розрахунку рівня рентабельності, який відбиває не тільки ефективність використання спожитих виробництвом ресурсів (трудових, земельних і матеріальних), але й рівень управління та організації виробництва й праці, результати реалізації продукції, можливості провадження розширеного відтворення й економічного стимулювання робітників, необхідно визначити обсяг витрат, які пов'язані з цими процесами, а саме повну собівартість продукції (робіт, послуг).

Основою визначення повної собівартості (CТ) є виробнича собівартість (СP), а саме: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати. Калькулювання виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у сільськогосподарських підприємствах здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими Мінагрополітики 18.05.2001 № 132.

Для отримання повної собівартості необхідно до виробничої собівартості додати адміністративні витрати (СА), витрати на збут (CS), інші операційні та фінансові витрати (CR(О,F)), які цілком обґрунтовано можна віднести прямо на виробництво й реалізацію власно виробленої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг). До цих витрат не включаються:

-       собівартість реалізованих виробничих запасів;

-       понаднормативні витрати від знецінення запасів;

-       втрати, пов'язані з крадіжками тощо;

-       суми списаних сумнівних боргів;

-       нараховані резерви сумнівних боргів;

-       визнані економічні санкції;

-       втрати від участі в капіталі.

Загальна формула розрахунку повної собівартості за її складовими має вигляд:

 

CТ = СP + СА + CS + СR(O,F) .                                   (1)

 

При розрахунку повної собівартості певного виду сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) необхідно враховувати, що інші операційні та фінансові витрати складаються як із тих, які можна безпосередньо віднести на цей вид продукції: витрати на відсотки за кредити, відсотки та винагороди за фінансову оренду, витрати на збут тощо (С'R(O,F) ), так і з тих, які можна віднести тільки на всю продукцію (роботи, послуги) сільського господарства (С''R(O,F)).

 Операційні та фінансові витрати, які можна віднести прямо на певний вид продукції (робіт, послуг), уключаються безпосередньо до повної собівартості цих видів, а витрати, які неможливо віднести прямо, розподіляються за видами пропорційно виробничій собівартості цих видів продукції та послуг, тобто

 

CТі,s = СP + С'R(O,F) С''R(O,F) · (С : СP ), де                            (2)

 

і – вид  продукції (і  Ì{ 1, 2 , 3 . . . N }, N – кількість продукції, що вироблена й реалізована підприємством у звітному році);

s – роботи й послуги сільськогосподарського характеру, надані підприємством у звітному році. Обліковують у цілому і за видами не розшифровують.

Повна собівартість сільськогосподарського виробництва (CТР) буде дорівнювати сумі значень повної собівартості всіх видів сільськогосподарської продукції власного виробництва, проданих підприємством у звітному році, а  повна собівартість сільськогосподарської діяльності (CТА) – повній собівартості сільськогосподарського виробництва та повній собівартості робіт і послуг сільськогосподарського характеру, наданих підприємством протягом звітного року, а саме:

 

CТР ,                                                (3)

 

CТА = CТРCТs .                                             (4)

 

Схема визначення обсягу витрат підприємства, які неможливо віднести прямо на певний вид сільськогосподарської продукції (робіт, послуг), але необхідно включити до повної собівартості (таблиця 1), а також розподіл цих витрат за видами сільськогосподарської продукції та послугами й отримання загальних сум повної собівартості сільськогосподарського виробництва й сільськогосподарської діяльності  (таблиця 2) наведені в додатку 1. У додатку 2 наведено приклад розрахунку повної собівартості для фермерського господарства.

3. Визначення рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва.

У статистиці сільського господарства рівень рентабельності (PL) вимірюється у відсотках і визначається як частка від ділення різниці (R)  між чистим доходом (виручкою) від реалізації сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) (NSP) та їх повною собівартістю на повну собівартість цієї продукції (робіт, послуг), помножена на 100, а саме:

 

PL = (NSP – CT) : CT  · 100 = R : CT  · 100.                       (5)

 

Розрахований показник може приймати від'ємні значення в разі, коли  R < 0 і CT > NSP, тобто коли повна собівартість перевищує суму чистого доходу (виручки) від реалізації та, відповідно, отримано збиток.

Якщо результат приймає нульове значення, рівень рентабельності вважається позитивним.

Рівень рентабельності визначається для окремих видів сільськогосподарської продукції, послуг, сільськогосподарського виробництва та сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств у цілому:

 

PLA,P,i,s = R A,P,i,s : CTA,P,i,s · 100.                           (5.1)

 

Рівень рентабельності, розрахований у такий спосіб, не включає суми державної підтримки (дотації і доплати), що отримані сільськогосподарськими підприємствами у звітному році.

4. Визначення рівня ефективності сільськогосподарського виробництва.

 Для проведення економічного аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва, з урахуванням державної підтримки галузі, обґрунтування розрахунків обсягів і напрямів дотацій може бути визначений відносний результат діяльності підприємств із урахуванням отриманих ними у звітному році коштів від держави на підтримку сільського господарства в частині виробництва тих видів продукції, які віднесені до об'єктів державного цінового регулювання.

Оскільки кошти державної підтримки, що надходять на підприємства,  збільшують їхні доходи, розрахунок рівня ефективності (EL) здійснюють за формулами:

для окремих видів продукції –

ELі  = (NSPі  + Gi  – C) : C  · 100,                          (6)   

або

ELi = (Ri+ Gi) : CTi · 100,                                   (6.1)

 

де Gі  –  кошти державної підтримки на виробництво виду сільськогосподарської продукції – об'єкта державного цінового регулювання, що надійшли на підприємство протягом звітного року; і Ì{ 1, 2 , 3 . . . m }, m – кількість видів сільськогосподарської продукції – об'єктів державного цінового регулювання;

для сільськогосподарської діяльності та сільськогосподарського виробництва –

ELA,P  = (NSPA,P  +– CT(A,P)) : CT(A,Р)  · 100,                       (7)   

або

EL A,P = (R A,P,i+) : CT A,P · 100,                             (7.1)

 

Показники ефективності ELA і  ELP  характеризують результат  відповідно до сільськогосподарської діяльності та сільськогосподарського виробництва з урахуванням державних дотацій на конкретні види продукції. Різниця між рівнями ефективності та рівнями рентабельності буде відображати вплив державної підтримки у відносному вимірі на результативність сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

Список використаної літератури

1.     Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" від 24.06.2004 №1877-ІV.

2.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за №27/4248.

3.     Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені Міністерством аграрної політики України від 18.05.2001 № 132.

4.     Економіка підприємства; (під. ред. проф. В.Я. Горфінкеля) – М., 2006.

5.     Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності /Савицька Г.В. – М. : ІСЗ, 2006.

6.     Пизенгольц Н.М. Бухгалтерський облік у сільському господарстві /Пизенгольц Н.М. – М. : ЮНИТИ, 2004.

7.     Ізмалков А.М. Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції /Ізмалков А.М. – Вороніж : ВСХІ, 2004.

 

Додаток 1
Таблиця 1
Розподіл інших витрат для формування повної собівартості за видами  реалізованої продукції (робіт, послуг) у сільськогосподарських підприємствах1

(тис.грн.)

 

Рядок

Усього по підприємству

У тому числі

рослинництво

тваринництво

послуги в сільському господарстві

А

В

1

2

3

4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),2

1

ф.№ 2, ряд. 040

 

у т.ч. нерозподілені загальновиробничі та наднормативні виробничі витрати

2

бухгалтерський облік, частина кредитового обороту за рахунком 91, яка після розподілу віднесена на дебет рахунку 79

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) без  нерозподілених постійних загальновиробничих та наднормативних  виробничих витрат 

3

ряд.1, гр.1  – ряд.2, гр.1

бухгалтерський облік, рахунок 23

бухгалтерський облік, рахунок 23

бухгалтерський облік, рахунок 23

Частка в собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

4

1

ряд.3, гр.2/ ряд.3, гр.1

ряд.3, гр.3/ ряд.3, гр.1

ряд.3, гр.4/ ряд.3, гр.1

Витрати для формування повної собівартості – усього

5

 

сума даних ряд.6–11

 

 

 

нерозподілені загальновиробничі та наднормативні виробничі витрати

6

ряд.2, гр.1× ряд.4, гр.2

ряд.2, гр.1× ряд.4, гр.3

ряд.2, гр.1× ряд.4, гр.4

адміністративні витрати2

7

ф.№ 2, ряд. 070

ряд.7, гр.1×ряд.4, гр.2

ряд.7, гр.1×ряд.4, гр.3

ряд.7, гр.1×ряд.4, гр.4

витрати на збут2

8

ф.№ 2, ряд. 080

ряд.8, гр.1×ряд.4, гр.2

ряд.8, гр.1×ряд.4, гр.3

ряд.8, гр.1×ряд.4, гр.4

витрати на відсотки та винагороди по фінансовій оренді (лізингу)3

9

бухгалтерський облік, рахунки 951, 952 в кореспонденції з кредитом рахунка 684 (аналітичні рахунки 6841, 6842)

ряд.9, гр.1×ряд.4, гр.2

ряд.9, гр.1×ряд.4, гр.3

ряд.9, гр.1×ряд.4, гр.4

відсотки за користування кредитами виробничого призначення3

10

ряд.10, гр.1×ряд.4, гр.2

ряд.10, гр.1×ряд.4, гр.3

ряд.10, гр.1×ряд.4, гр.4

інші витрати, які можна справедливо співвіднести з виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг)3

11

ряд.11, гр.1×ряд.4, гр.2

ряд.11, гр.1×ряд.4, гр.3

ряд.11, гр.1×ряд.4, гр.4

 

1 Для сільськогосподарського підприємства, що веде розгорнутий облік доходів і витрат.

У клітинках таблиці наведено посилання на джерело даних або алгоритм визначення  показника.

2 Із фінансового звіту підприємства (форма № 2) за звітний рік.

3 Крім тих, які можна прямо віднести на певний вид продукції.

Продовження додатка 1
Таблиця 2
Визначення повної собівартості за видами реалізованої продукції (робіт, послуг) за переліком форми державного статистичного спостереження № 50-сг1 

 

Код

Виробнича собівартість, тис.грн. бух.облік, рахунок 23

Частка у виробничій собівартості відповідної галузі за даними гр.1

Інші витрати, які включаються до повної собівартості, тис.грн.

Повна собівартість продукції (робіт, послуг), тис.грн.

що можна прямо віднести на вид продукції

що розподіляються за часткою

А

В

1

2

3

4

5=1+3+4

Продукція рослинництва – усього (сума кодів 0020, 0040–0120),

0010

 

1

 

таб.1, ряд.5, гр.2

 

у  тому  числі

 

 

ряд.0020/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0020, гр.2

 

зернові та зернобобові – усього

0020

з  них

 

 

 

 

 

 

пшениця озима

0025

 

ряд.0025/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0025, гр.2

 

пшениця яра

0021

 

ряд.0021/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0021, гр.2

 

жито

0026

 

ряд.0026/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0026, гр.2

 

гречка

0027

 

ряд.0027/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0027, гр.2

 

кукурудза на зерно

0030

 

ряд.0030/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0030, гр.2

 

ячмінь озимий

0031

 

ряд.0031/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0031, гр.2

 

ячмінь ярий

0023

 

ряд.0023/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0023, гр.2

 

горох

0032

 

ряд.0032/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0032, гр.2

 

овес

0033

 

ряд.0033/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0033, гр.2

 

просо

0034

 

ряд.0034/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0034, гр.2

 

сорго

0035

 

ряд.0035/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0035, гр.2

 

рис

0037

 

ряд.0037/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0037, гр.2

 

інші зернові та зернобобові

0036

 

ряд.0036/

ряд.0020

 

ряд.0020×

ряд.0036, гр.2

 

 соняшник

0040

 

ряд.0040/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0040, гр.2

 

соя

0041

 

ряд.0041/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0041, гр.2

 

ріпак озимий

0042

 

ряд.0042/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0042, гр.2

 

ріпак ярий

0043

 

ряд.0043/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0043, гр.2

 

льон-довгунець – насіння

0044

 

ряд.0044/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0044, гр.2

 

льон-довгунець – соломка

0045

 

ряд.0045/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0045, гр.2

 

льон-довгунець – треста

0046

 

ряд.0046/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0046, гр.2

 

цукрові буряки (фабричні)

0050

 

ряд.0050/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0050, гр.2

 

картопля

0060

 

ряд.0060/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0060, гр.2

 

овочі відкритого ґрунту

0070

 

ряд.0070/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0070, гр.2

 

овочі закритого ґрунту

0071

 

ряд.0071/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0071, гр.2

 

баштанні продовольчі (кавуни, дині)

0075

 

ряд.0075/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0075, гр.2

 

плоди (зерняткові, кісточкові)

0080

 

ряд.0080/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0080, гр.2

 

виноград

0090

 

ряд.0090/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0090, гр.2

 

ягоди

0095

 

ряд.0095/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0095, гр.2

 

хміль

0100

 

ряд.0100/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0100, гр.2

 

кормові коренеплоди і кормові баштанні

0105

 

ряд.0105/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0105, гр.2

 

силос

0107

 

ряд.0107/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0107, гр.2

 

сінаж

0110

 

ряд.0110/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0110, гр.2

 

інша продукція рослинництва

0120

 

ряд.0120/

ряд.0010

 

ряд.0010×

ряд.0120, гр.2

 

Продукція тваринництва – усього (сума кодів 0140–0210),

0130

 

1

 

таб.1, ряд.5, гр.3

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

вирощування (у живій масі)

 

 

 

 

 

 

великої рогатої худоби

0140

 

ряд.0140/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0140, гр.2

 

свиней

0150

 

ряд.0150/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0150, гр.2

 

овець

0160

 

ряд.0160/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0160, гр.2

 

кіз

0161

 

ряд.0161/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0161, гр.2

 

птиці

0170

 

ряд.0170/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0170, гр.2

 

молоко

0180

 

ряд.0180/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0180, гр.2

 

вовна

0190

 

ряд.0190/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0190, гр.2

 

яйця курячі (тис.штук)

0200

 

ряд.0200/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0200, гр.2

 

мед, кг

0201

 

ряд.0201/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0201, гр.2

 

інша продукція бджільництва

0204

 

ряд.0204/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0204, гр.2

 

інша продукція тваринництва

0210

 

ряд.0210/

ряд.0130

 

ряд.0130×

ряд.0210, гр.2

 

Послуги в сільському господарстві

0212

 

 

 

таб.1, ряд.5,гр4

 

Продукція сільського господарства і послуги – усього (сума кодів 0010, 0130, 0212)

0216

 

 

 

 

 

 

1 Для сільськогосподарського підприємства, що веде розгорнутий облік доходів і витрат.

У клітинках таблиці наведено посилання на джерело даних або алгоритм визначення показника.

Додаток 2
Приклад розрахунку  повної собівартості реалізованої продукції для фермерського господарства1

 

Фермерське господарство Н. займається вирощуванням сільськогосподарських культур і тварин, а також "зеленим туризмом".

1. Формування інших витрат у цілому по фермерському господарству.

Книга обліку доходів і витрат за ____________________2010р. фермерського господарства Н. (фрагмент)

(грн.)

п/п

Дата

Номер банківського або касового документа тощо

Зміст запису

Витрати за елементами

Інші витрати

Загальна сума витрат

14

15

16

17

18-21

22

24

1

...

...

Витрати на службові відрядження

800

800

2

...

...

Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські)

500

500

3

...

...

Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс, інтернет)

200

200

4

...

...

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

150

150

5

...

...

Витрати пакувальних матеріалів для пакування готової продукції

120

120

6

...

...

Витрати на ремонт тари

80

80

7

...

...

Витрати на відсотки за короткотерміновим кредитом на придбання елітного насіння пшениці під урожай звітного року

180

180

Усього на 31.12.2010

2030

2030

у тому числі без витрат за короткотерміновим кредитом на придбання елітного насіння

1850

1850

1 Сільськогосподарського підприємства, що веде спрощений облік доходів і витрат.

2. Розподіл інших витрат для формування повної собівартості за видами реалізованої сільськогосподарської продукції"

(грн.)

 

Рядок

Усього по господарству

У тому числі

рослинництво

тваринництво

А

В

1

2

3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

1

ф.2-ферм, код 032

 

3000

облік доходів і витрат

 

2000

облік доходів і витрат

 

500

Частка в собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

2

 

1

ряд.1, гр.2/ ряд.1, гр.1

 

0,67

ряд.1, гр.3/ ряд.1, гр.1

 

0,17

Інші витрати звичайної діяльності  для формування повної собівартості продукції сільського господарства, крім тих, які можна прямо віднести на певний вид продукції (нерозподілені постійні загальновиробничі та наднормативні виробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, витрати на сплату фіксованого сільськогосподарського податку,  витрати на відсотки та винагороди по фінансовій оренді (лізингу), відсотки за користування кредитами виробничого призначення, інші витрати, які можна справедливо співвіднести з виробництвом і реалізацією продукції)

3

облік доходів і витрат

 

1850

 

ряд.3, гр.1× ряд.2, гр.2

 

1240

[1850×0,67]

 

ряд.3, гр.1× ряд.2, гр.3

 

315

[1850×0,17]

 

3. Визначення повної собівартості за видами реалізованої сільськогосподарської продукції за переліком форми державного статистичного спостереження № 2-ферм.

 

 

Код рядка

Виробнича собівартість, грн.

облік доходів і витрат

Частка у виробничій собівартості відповідної галузі

за даними гр.1

Інші витрати, які вклю­чаються до повної собівартості, грн.

Повна собівартість продукції, грн.

що можна прямо віднести на вид продукції

що розподіляються за часткою

А

В

1

2

3

4

5=1+3+4

Продукція рослинниц­тва – усього (сума кодів 310, 315–323)

318

2000

1

180

1240

3420

з неї

 

 

 

 

 

 

зернові та зернобобові культури – усього,

310

1000

0,5

[1000:

2000]

180

620

[1240 × 0,5]

1800

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

311

800

0,8

[800:1000]

180

(відсотки за кредит)

496

[620×0,8]

1476

кукурудза

312

200

0,2

[200:1000]

 

124

[620×0,2]

324

інші зернові культури

313

 

 

 

 

 

соняшник

319

500

0,25

[500:2000]

 

3310

[1240×0,25]

810

картопля

320

250

0,125

[250:2000]

 

155

[1240×0,125]

405

 

овочі

321

 

 

 

 

 

цукрові буряки

315

 

 

 

 

 

плодові, ягідні культури

322

250

0,125

[250:2000]

 

155

[1240×0,125]

405

виноград

323

 

 

 

 

 

інша продукція рослинництва

317

 

 

 

 

Продукція тваринництва – усього (сума кодів 330, 336, 340),

341

500

1

 

315

815

у тому числі

 

 

 

 

 

 

худоба та птиця (у живій вазі) – усього,

330

500

1,0

[500:500]

 

315

[370×1,0]

815

у тому числі

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

331

 

 

 

 

 

свині

332

500

1,0

[500:500]

 

315

[370×1,0]

815

вівці, кози

333

 

 

 

 

 

птиця

334

 

 

 

 

 

інші види худоби

335

 

 

 

 

 

молоко

336

 

 

 

 

 

інша продукція тваринництва

340