Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ  вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств

 

Зміст

I. Вступ.

II. Типи статистичних одиниць.

III. Поняття, завдання та використання Реєстру статистичних одиниць.

IV Організація ведення Реєстру статистичних одиниць.

V. Статистичний реєстр підприємств.

VI. Статистичний реєстр фізичних осіб-підприємців.

VII. Формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств.

VIII. Підвищення якості даних Реєстру статистичних одиниць.

Додаток  1.

Додаток 2.

Додаток 3.

Додаток 4.

Додаток 5.

Додаток 6.

I. Вступ

1.1.    Це Положення визначає порядок формування та ведення Реєстру статистичних одиниць. Реєстр статистичних одиниць використовується як реєстр респондентів статистичних спостережень.

1.2.    Положення підготовлено на виконання заходів із реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року і ґрунтується на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", постанов Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 924 "Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України", від 22.01.1996 № 118 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", Порядку взаємодії суб’єктів інформаційного взаємообміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (затвердженого спільним наказом Держкомпідприємництва України, ДПА України, Держкомстату України від 07.12.2005 № 121/560/406, постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005 № 23-3, постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 07.12.2005 № 368), нормативно-правових актів Державного комітету  статистики України, зокрема, наказів Держкомстату від 25.03.2005 № 244 "Про затвердження Концепції статистичного реєстру фізичних осіб-підприємців", від 28.11.2005 № 386 "Про затвердження Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України",  від 28.12.2007 № 478 "Про затвердження Концепції  розвитку державної статистики підприємств України", від 29.12.2008 № 526 "Про затвердження Регламенту виконання робіт з визначення основного виду економічної діяльності підприємств".

В основу розробки цього Положення було покладено Постанову Ради (ЕЕС) від 15.03.1993 № 696/93 "Про статистичні одиниці спостереження та аналізу виробничої системи Європейської спільноти" та Регламент (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 20.02.2008 № 177/2008 стосовно встановлення єдиних рамок для реєстру підприємств для  статистичних цілей та відміни Регламенту Ради (ЄЕС) № 2186/93.

1.3.    У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

адміністративна одиниця – це одиниця, створена та зареєстрована у порядку, встановленому законодавством;

вибіркова сукупність сукупність статистичних одиниць, відібраних за певними правилами з генеральної сукупності для проведення статистичного спостереження;

генеральна сукупність (основа вибірки) – сукупність усіх активних статистичних одиниць із заданими характеристиками, які планується вивчати й досліджувати при проведенні статистичного спостереження у наступному  році;

загальний список одиниць статистичних спостережень це сформований на визначену дату перелік  активних статистичних одиниць, розподілений за інституційними секторами економіки;

економічна діяльність – процес виробництва продукції (товарів, послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо;

підприємницька діяльність це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

рік звітний (t) – це календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно, в якому здійснюється формування  загального списку  одиниць статистичних спостережень.

рік минулий  (t-1) – це календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно та який передує звітному року.

статистична одиниця – це одиниця, через яку можна отримати несуперечливі та порівняні дані щодо адміністративних одиниць, які мають різну юридичну організацію, облікову й виробничу структуру;

фізична особа-підприємець – зареєстрована в установленому порядку фізична особа з метою здійснення підприємницької діяльності;

юридична особа – організація, створена і зареєстрована у порядку, встановленому законодавством. Юридична особа не є статистичною одиницею, проте вона  завжди є правовою основою для побудови статистичної одиниці "підприємство".

 

II. Типи статистичних одиниць

2.1 Статистичні одиниці призначені для забезпечення можливості проведення статистичних спостережень та здійснення аналізу отриманих даних. У цьому Положенні  використовується типологія, визначена Постановою Ради ЕЕС № 696/93 від 15.03.1993:

–підприємство (the Enterprise);

–інституційна одиниця (the Institutional Unit);

–група підприємств (the Enterprise Group);

– одиниця за видом економічної діяльності (the Kind-of-activity Unit (KAU/ОВЕД);

– одиниця гомогенного виробництва (the Unit of Homogeneous Production (UHP);

– місцева одиниця (the Local Unit);

– місцева одиниця за видом економічної діяльності (the Local Kind-of-Activity Unit (local KAU);

– місцева одиниця гомогенного виробництва (the Local Unit of Homogeneous Production (local UHP).

Взаємозв'язок статистичних одиниць наведено схематично (див.рис. 1).

 

 

Рисунок 1. Взаємозв'язок статистичних одиниць

 

Визначальними критеріями для віднесення статистичних одиниць до певного типу є:

– правовий статус, організаційні та облікові критерії;

– географічні критерії;

– критерій діяльності.

Між зазначеними критеріями та типами статистичних одиниць існують такі співвідношення (див.рис.2):

–одиниці з одним чи більше видами економічної діяльності та з одним чи більше місцем розташування (підприємство, інституційна одиниця);

– одиниці з одним чи більше видами економічної діяльності та одним місцем розташування (місцева одиниця);

– одиниці з одним видом економічної діяльності та з одним чи більше місцем розташування (одиниця за видом економічної діяльності, одиниця гомогенного виробництва);

– одиниці з одним видом економічної діяльності та з одним місцем розташування (місцева одиниця за видом економічної діяльності, місцева одиниця гомогенного виробництва).

 

 

Одне або більше місць розташування

Одне місце розташування

Один або більше видів економічної діяльності

Підприємство

Місцева одиниця

Інституційна одиниця

Один вид економічної діяльності

Одиниця за видом економічної діяльності

Місцева одиниця за видом економічної діяльності

Одиниця гомогенного виробництва

Місцева одиниця гомогенного виробництва

Рисунок 2. Співвідношення між критеріями та типами статистичних одиниць

2.2.    До статистичних одиниць, щодо яких ведеться збір інформації та які обліковуються в Реєстрі статистичних одиниць, відносяться: підприємство, група підприємств, одиниця за видом економічної діяльності, місцева одиниця та місцева одиниця за видом економічної діяльності.

Підприємство – це статистична одиниця, що здійснює виробництво товарів та послуг і є самостійною у прийнятті рішень щодо використання своїх засобів, і є найбільш незалежною з огляду на фінансові та виробничі функції. Підприємство здійснює один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях. Підприємство складається з однієї або більше  місцевих одиниць.

Підприємство є активною одиницею, якщо воно здійснює  економічну діяльність: має найманих працівників чи здійснює реалізацію продукції, робіт, послуг за даними форм державних статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність) або адміністративних джерел.

Ознаки економічної активності підприємств визначаються за умовами, показниками та джерелами, які наведені в додатку 1.

Якщо одиниця протягом двох останніх років не здійснює економічної діяльності: не має найманих працівників чи не здійснює реалізацію продукції, робіт, послуг за даними форм державних статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність) і адміністративних джерел, вона є "сплячою" у статистичному сенсі.

Якщо для одиниці більше двох останніх років виконуються ті ж самі умови, що й для "сплячої", вона є "мертвою" у статистичному сенсі.

Додаткові умови визначення "сплячої" та "мертвої" одиниці наведені в додатку 1.

Група підприємств – це об’єднання підприємств, пов'язаних між собою правовими та/або фінансовими зв'язками. У групи підприємств може бути більше одного  центру прийняття рішень, особливо якщо це стосується виробничої  політики, політики зі збуту, а також можуть бути централізованими певні аспекти фінансового менеджменту й оподаткування тощо.

Одиниця за  видом економічної діяльності – це статистична одиниця, яка об'єднує однорідну діяльність підприємства на  рівні підкласу КВЕД.

Місцева одиниця – це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці.

Одиниця, яка здійснює тільки один вид економічної діяльності та розташована в географічно визначеному місці, відноситься до місцевої одиниці за видом економічної діяльності.

2.3.    До статистичних одиниць, які призначені для економічного аналізу, відносяться: інституційна одиниця, одиниця гомогенного виробництва, місцева одиниця гомогенного виробництва.

Інституційна одиниця – це одиниця, яка самостійно розпоряджається  активами, бере на  себе зобов'язання, від власного імені вступає  в майнові та немайнові права й цілком відповідає за прийняті рішення та їх виконання.  У нефінансовому та фінансовому секторах економіки інституційна одиниця ідентична статистичній одиниці "підприємство". Інституційна одиниця використовується для  складання національних рахунків.

Одиниця гомогенного виробництва – це одиниця, яка характеризується одним видом діяльності. Одиниця гомогенного виробництва може відповідати інституційній одиниці або бути її частиною, але не може бути частиною двох різних інституційних одиниць.

Місцева одиниця гомогенного виробництва – це частина одиниці гомогенного виробництва, що відноситься до  місцевої одиниці.

 

III. Поняття, завдання та використання Реєстру статистичних одиниць

3.1 Реєстр статистичних одиниць (далі – РСО) – це автоматизована інформаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, опрацювання, поширення, використання та зберігання даних щодо статистичних одиниць.

3.2 Завданнями РСО є:

– забезпечення необхідної повноти охоплення статистичних одиниць, які підлягають спостереженням;

– забезпечення належної якості даних;

– слугування надійним джерелом даних для формування генеральних сукупностей (основ вибірки) одиниць статистичних спостережень, а також при вивченні демографії підприємств.

3.3. РСО використовується в статистичній практиці для:

– виявлення та побудови статистичних одиниць, підтримки даних про статистичні одиниці в  актуальному стані;

– підготовки та координації статистичних спостережень;

– залучення даних із адміністративних джерел;

– формування й аналізу загального списку одиниць статистичних спостережень та демографії підприємств;

– поширення даних.

 

 IV. Організація ведення Реєстру статистичних одиниць

4.1. РСО має такі складові:

– статистичний реєстр підприємств;

– статистичний реєстр фізичних осіб-підприємців.

4.2. Основними джерелами формування інформаційного фонду РСО є:

– відомості про вчинення реєстраційних дій, які щоденно надходять до органів державної статистики від державних реєстраторів згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

– дані статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність);

– інші адміністративні дані органів державної влади (Державної податкової адміністрації, Пенсійного фонду, Фонду державного майна тощо).

4.3. Статистичні одиниці в РСО класифікуються відповідно до національних статистичних класифікацій та довідників, що забезпечує єдину методологічну основу та сумісність РСО з іншими інформаційними системами. Перелік національних статистичних класифікацій та довідників, які використовуються в РСО, наведено в додатку 2.

4.4. РСО ведеться уповноваженим Держкомстатом органом державної статистики, який здійснює:

– ведення РСО відповідно до завдань, визначених у п. 3.2;

– обмін інформаційними ресурсами в системі органів державної статистики та з органами державної влади в установленому порядку;

– поширення відповідно до вимог чинного законодавства даних РСО;

– формування та збереження копій (станів) складових РСО;

– розроблення та внесення змін до технології ведення РСО.

4.5 РСО відкритий для використання користувачами з урахуванням прав доступу до його інформації та обмежень, установлених чинним законодавством.

 

V. Статистичний реєстр підприємств

5.1. Відповідно до вимог Регламенту (ЄС) Європейського парламенту  та  Ради від 20.02.2008 № 177/2008 реєстри підприємств для статистичних цілей повинні містити інформацію щодо підприємств і юридичних осіб, які за них відповідають, місцевих одиниць та груп підприємств[1]. Відомості щодо інших типів статистичних одиниць формуються, виходячи з цієї інформації.

Модель реєстру підприємств для статистичних цілей передбачає зв'язки між його компонентами: юридичними особами та статистичними одиницями - підприємствами, місцевими одиницями, групами підприємств (див.рис. 3).

 

Рисунок 3. Модель СРП

5.2. Статистичний реєстр підприємств (СРП)  має дві складові: адміністративну та статистичну.

Адміністративною складовою СРП є Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Створення, ведення та використання ЄДРПОУ здійснюється  відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Актуалізація адміністративної складової СРП здійснюється у терміни, визначені Технологічним планом державних статистичних спостережень.

Статистична складова СРП містить інформацію щодо сукупності статистичних одиниць, сформованої на базі даних ЄДРПОУ на визначену дату та доповненої даними статистичних спостережень і адміністративними даними.

Основою для виявлення та побудови статистичних одиниць у статистичній складовій СРП є юридичні особи, які здійснюють економічну діяльність. При ідентифікації статистичних одиниць у СРП використовується принцип, за яким одному підприємству відповідає одна юридична особа.

5.3. В адміністративній складовій  СРП ідентифікуються такі адміністративні одиниці:

– юридичні особи (за допомогою ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, що присвоюється юридичній особі  державним  реєстратором);

– відокремлені підрозділи юридичних осіб (за допомогою ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, що присвоюється відокремленому підрозділу юридичної особи  державним  реєстратором).

У статистичній складовій  СРП ідентифікуються такі статистичні  одиниці:

– підприємства (за допомогою ідентифікаційного коду ЄДРПОУ підприємства, що співпадає з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ юридичної особи, яка за нього відповідає);

– місцеві одиниці (за допомогою індивідуального коду місцевої одиниці, який присвоюється органами державної статистики);

– групи підприємств (за допомогою ідентифікаційного номера групи підприємств, який присвоюється органами державної статистики).

5.4. Основною статистичною одиницею в статистичній складовій СРП є підприємство.

Підприємства в статистичній складовій СРП, залежно від середньої кількості працюючих (найманих працівників) та розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, за розміром, відповідно до критеріїв, визначених чинним законодавством, поділяються на малі, середні або великі підприємства.

5.5. СРП містить інформацію за такими категоріями показників:

а) щодо юридичної особи:

ідентифікаційні – ідентифікаційний код ЄДРПОУ; найменування;

класифікаційні – вид економічної діяльності (в тому числі основний); територіальна належність; організаційно-правова форма господарювання; інституційний сектор економіки; орган державного управління, до сфери якого належить;

демографічні / реєстраційні – дата створення/припинення; дата та номер запису про проведення реєстраційної дії; місце проведення реєстраційної дії; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію;

довідкові та спеціальні (технологічні) – місцезнаходження; правовий статус; телефон; факс; адреса електронної пошти; прізвище керівника; засновники;  правонаступники; ознака належності до державного сектору економіки;  державна частка майна у статутному фонді господарського товариства;  ознаки наявності  у звітному році операцій по сплаті податків; дата  внесення даних;

зв'язки  з групою підприємств[2] - показники щодо  належності до  групи підприємств, щодо контролю  та  власності одиниць у групі підприємств;

б) щодо підприємства:

ідентифікаційні – ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства; найменування;

стратифікаційні – місцезнаходження; види економічної діяльності (в тому числі основний); територіальна належність; організаційно-правова форма господарювання; інституційний сектор економіки; середня кількість найманих працівників (по підприємству в цілому, а також за видами економічної діяльності); середня кількість зайнятих працівників; обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (по підприємству в цілому, а також за видами економічної діяльності); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ознака розміру підприємства;

демографічні – дата створення/припинення;

довідкові та спеціальні (технологічні) – ознака полірегіональності; кількість місцевих одиниць; правовий статус; ознаки економічної активності;  ознака належності до державного сектору економіки; орган державного управління, до сфери якого належить; період ділової активності у минулому році; ознака замовлення виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах на умовах надання їм давальницької сировини; дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); обсяг  продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду (за видами економічної діяльності); телефон; ознака підприємства,  створеного у звітному році; дата  внесення даних;

зв'язки  з групою підприємств – належність до групи підприємств;

в) щодо місцевої одиниці:

ідентифікаційні – індивідуальний код місцевої одиниці (12-значне число, перші 8 цифр якого – ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, а останні 4 цифри – порядковий номер  місцевої одиниці); найменування;

стратифікаційні – місцезнаходження; види економічної діяльності (в тому числі основний); територіальна належність; середня кількість найманих працівників;  обсяг реалізованої продукції, робіт та послуг;

демографічні – дата створення/припинення;

зв'язки між статистичними одиницями – ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, якому належить місцева одиниця;

довідкові та спеціальні (технологічні) – ідентифікаційний код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи (за наявністю); ознаки економічної активності;  телефон; дата  внесення даних;

г) щодо груп підприємств[3] :

ідентифікаційні – ідентифікаційний номер групи підприємств; найменування; тип групи; місцезнаходження головного офісу; ідентифікаційний код голови групи (ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи, якщо голова групи - резидент); найменування голови групи; код країни реєстрації голови групи;

стратифікаційні – основний вид економічної діяльності (на рівні розділу КВЕД);  кількість найманих працівників;  розмір консолідованого обороту;

демографічні – дата створення/припинення;

довідкові та спеціальні (технологічні) – адреса електронної пошти головного офісу; адреса Інтернет-сторінки головного офісу; джерело занесення даних про групу підприємств.

Зазначені категорії показників щодо статистичних одиниць не є взаємовиключними. Наприклад, організаційно-правова форма господарювання може відноситися і до стратифікаційних, і до ідентифікаційних  показників підприємства.

5.6. Актуалізація статистичної складової СРП здійснюється у терміни, визначені Технологічним планом державних статистичних спостережень, і передбачає:

– актуалізацію даними ЄДРПОУ;

– актуалізацію даними, отриманими при проведенні статистичних спостережень (уключаючи фінансову звітність) за минулий рік;

– занесення даних щодо визначеного основного виду економічної діяльності;

– занесення даних, отриманих з адміністративних джерел;

– виконання процедур розрахунку показників (ознака полірегіональності, розмір підприємства, кількість місцевих одиниць тощо).

Після проведення статистичного спостереження підрозділи галузевої статистики, відповідальні за оброблення даних на державному рівні, передають до органу державної статистики, відповідальному за ведення РСО:

– статистичну інформацію, необхідну для актуалізації СРП;

– перелік одиниць статистичних спостережень, уключених до сукупності з відміткою про їх участь у статистичному спостереженні із зазначенням причин неподання  форм державних статистичних спостережень.

Статистична інформація, яка подається до СРП із форм державних статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність), наведена в додатку 3.

5.7. Щорічно на визначену дату здійснюється формування копії (стану) статистичної складової СРП, яка зберігається упродовж 10 років.

5.8. Користувачами статистичної складової СРП є виключно працівники органів державної статистики. Статистична складова СРП відкрита для використання працівниками органів державної статистики в межах повноважень, необхідних для виконання своїх професійних обов'язків, та з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством.

 

VI. Статистичний реєстр фізичних осіб-підприємців

6.1. Статистичний реєстр фізичних осіб-підприємців (СРФОП) містить інформацію щодо фізичних осіб-підприємців.

Згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України (КІСЕ) фізичні особи-підприємці відносяться до сектору домашніх господарств (S.14) як самостійно зайняті працівники.

6.2. Підставою для включення до СРФОП або виключення з нього даних щодо фізичних осіб-підприємців, а також внесення змін до СРФОП, є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій відповідно до Закону  України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

6.3. Інформація про вчинення реєстраційних дій надходить до СРФОП щоденно на центральному рівні відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів інформаційного взаємообміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. При включенні до СРФОП фізичній особі-підприємцю органом державної статистики присвоюється індивідуальний номер СРФОП, який зберігається за нею протягом усього періоду її існування і використовується для формування сукупностей одиниць статистичних спостережень і автоматизованої обробки інформації при проведенні статистичних спостережень.

6.4. СРФОП містить інформацію за такими категоріями показників:

ідентифікаційні – індивідуальний номер СРФОП фізичної особи-підприємця (10-значне число); прізвище, ім'я, по батькові; громадянство; місце проживання;

стратифікаційні – середня кількість найманих працівників; обсяг реалізованої продукції[4]; вид економічної діяльності; територіальна належність;

довідкові та спеціальні (технологічні) – телефон, факс; адреса електронної пошти; адреса сторінки в Інтернеті; ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків; дані про первинну реєстрацію; дані останньої реєстраційної дії; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; ідентифікаційний код ЄДРПОУ органу державної реєстрації; підстава для проведення реєстраційних дій; ознака економічної активності тощо.

6.5.  Актуалізація СРФОП даними, отриманими при проведенні статистичних спостережень, та даними, отриманими з адміністративних джерел, здійснюється у терміни, визначені Технологічним планом державних статистичних спостережень.

Після проведення статистичного спостереження підрозділи галузевої статистики передають до органу державної статистики, відповідального за ведення РСО, статистичні дані, необхідні для актуалізації СРФОП.

6.6. Щорічно на визначену дату здійснюється формування копії (стану) СРФОП, яка зберігається упродовж 10 років.

6.7. Користувачами СРФОП є виключно працівники органів державної статистики. СРФОП відкритий для використання працівниками органів державної статистики в межах повноважень, необхідних для виконання своїх професійних обов'язків, та з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством.

6.8. Відомості щодо ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків користувачам не надаються.

 

VII. Формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств

7.1. Щорічно станом на 15 листопада органом державної статистики, відповідальним за ведення РСО, формується загальний список одиниць статистичних спостережень (підприємств, місцевих одиниць, одиниць за видом економічної діяльності).

7.2. Загальний список одиниць статистичних спостережень розподіляється за інституційними секторами економіки відповідно до КІСЕ.

Сектор нефінансових корпорацій (S.11) уключає підприємства, основною діяльністю яких є виробництво ринкових товарів чи надання нефінансових послуг. Ця частина списку є базовою для формування генеральних сукупностей (основ вибірки) для кожної галузі статистики підприємств незалежно від типу статистичної одиниці (підприємство, місцева одиниця, одиниця за видом економічної діяльності).

Сектор фінансових корпорацій (S.12) уключає всі підприємства, які спеціалізуються на фінансових послугах чи допоміжній фінансовій діяльності.

Сектор загального державного управління (S.13) об'єднує інституційні одиниці, які здійснюють функції законодавчої, виконавчої та судової влади відносно інших інституційних одиниць. Ці одиниці мають повноваження збирати податки та інші обов'язкові платежі й здійснювати витрати на  кінцеве споживання в інтересах суспільства в цілому та кожного домашнього господарства.

Загальний список одиниць статистичних спостережень містить ринкові та неринкові некомерційні організації (НКО), які здійснюють діяльність, спрямовану на досягнення економічного, соціального та інших результатів без мети одержання прибутку, і можуть відноситися до будь-якого інституційного сектору (підсектору) економіки.

Ринкові НКО включаються до сектору нефінансових та фінансових корпорацій (S. 11, S.12). У складі ринкових НКО переважають організації, які обслуговують підприємства, зокрема торговельні палати, сільськогосподарські, виробничі та торгівельні асоціації, організації підприємців, науково-дослідні інститути, лабораторії тощо.

Неринкові НКО, які контролюються і в основному фінансуються органами державного управління або органами місцевого самоврядування, включаються до сектору загального державного управління (S. 13).

Сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (S.15), визначається як сукупність усіх некомерційних організацій, за винятком тих, які є ринковими виробниками, а також неринкових НКО, які контролюються та в основному фінансуються органами державного управління (зокрема,  політичні партії та інші громадські організації; благодійні організації та фонди; соціально-культурні підрозділи, що створені нефінансовими і фінансовими корпораціями).

Взаємозв?язок секторів економіки, їх основних функцій та інституційних одиниць, що входять до їх складу, наведений у додатку 4.

7.3. Сформований загальний список одиниць статистичних спостережень уключає:

– підприємства, які були активними в минулому році за даними форм державних статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність) або за адміністративними даними, та  залишилися активними у звітному році;

– підприємства, які стали активними у звітному році за даними квартальної фінансової звітності;

– інституційні одиниці інших секторів економіки згідно з КІСЕ (S.13, S15).

7.4. На основі загального списку одиниць статистичних спостережень формуються генеральні сукупності підприємств (основи вибірки). Методологія їх формування визначається планом відповідного спостереження.

7.5. Формування генеральної сукупності підприємств (основи вибірки) здійснюється за уніфікованими критеріями, які визначаються відповідними підрозділами галузевої статистики:

– інституційний сектор економіки, який обстежується;

– тип статистичної одиниці;

– організаційно-правова форма господарювання;

– вид економічної діяльності;

– розмір підприємства.

7.6. Сформована генеральна сукупність підприємств (основа вибірки) має таку структуру:

– ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства;

– найменування;

– місцезнаходження (юридична адреса, фактична адреса);

телефон;

– код території місцезнаходження за КОАТУУ;

– код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ;

– код інституційного сектору економіки за КІСЕ;

– код основного виду економічної діяльності за КВЕД на початок обстеження й ознака його визначення;

– види економічної діяльності;

– середня кількість найманих працівників[5];

– обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг;

– ознака розміру підприємства;

– чистий дохід (виручка) від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг);

– ознака підприємства, створеного у звітному році.

7.7. Для формування генеральної сукупності підприємств (основи вибірки) за галузями статистики відповідний підрозділ галузевої статистики подає замовлення (форма замовлення наведена у додатку 6) до органу державної статистики, відповідального за ведення РСО. Орган державної статистики, відповідальний за ведення РСО, формує генеральну сукупність підприємств (основу вибірки) протягом десяти робочих днів з дати отримання замовлення.

7.8. У разі проведення несуцільного (цензового) вибіркового спостереження формування вибіркової  сукупності підприємств здійснюється уповноваженим на це підрозділом або підрозділом галузевої статистики, відповідальним за проведення статистичного спостереження.

 

VIII. Підвищення якості даних Реєстру статистичних одиниць

8.1. Для визначення якості даних РСО застосовуються такі ж  критерії, що й до якості  статистичної інформації в цілому, а саме:

– відповідність;

– точність;

– своєчасність і пунктуальність;

– доступність і зрозумілість інформації;

– послідовність і зіставність.

Пріоритетність цих критеріїв у застосуванні до РСО  залежить від його використання різними групами користувачів.

8.2. Для оцінки якості даних СРП здійснюється аналіз якості інформації загального списку одиниць статистичних спостережень. Для цього  проводиться зіставлення показників активності, основного виду економічної діяльності, місцезнаходження, розміру підприємства із загального списку одиниць статистичних спостережень, сформованого в минулому році, з такими ж показниками, отриманими на підставі даних структурного обстеження підприємств і фінансової звітності у звітному році.

8.3. Основними засобами підвищення якості даних РСО є їх порівняння й узгодження з даними реєстрів інших органів державної влади, а також проведення спеціальних обстежень РСО щодо визначення стану економічної активності новостворених підприємств, повноти обліку місцевих одиниць, уточнення ідентифікаційних та стратифікаційних показників тощо.

 

 

 

Додаток  1

 Визначення ознаки економічної активності підприємства

 

Стан одиниці

Умови

Показник, що аналізується

Джерело даних

"Активна" (виконується одна з наведених для цієї одиниці  умов)

За даними форм державних статистичних спостережень (уключаючи фінансову звітність) мало у минулому році найманих працівників

Середня кількість найманих працівників  (див. дод. 2, 5)

Форми державних статистичних спостережень (уключаючи річну фінансову звітність):  № 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) – річна,   № 2- ферм,    №5,  №1-м,  № 1-ПВ (місячна)  та № 1-ПВ (квартальна) за рік, спеціальні обстеження реєстру

За даними з адміністративних джерел мали у минулому році найманих працівників

Середня кількість найманих працівників

Дані Пенсійного фонду України  за минулий рік

Здійснює реалізацію продукції, робіт, послуг

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг

Форми державних статистичних спостережень:  

№1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) – річна

Чистий дохід (виручка) від реалізації, продукції (товарів, робіт, послуг)

Форми річної фінансової звітності № 2, № 2-м

Не виконуються вищезазначені умови, проте:

Підприємством подавалась у звітному році  квартальна фінансова звітність

Ознака подання у звітному році квартального балансу

Форми фінансової звітності № 1, № 1-м

За даними з адміністративних джерел мають у звітному році найманих працівників

Середня кількість найманих працівників

Дані Пенсійного фонду України  за І півріччя звітного року.

"Спляча" (виконується одна з наведених для цієї одиниці умов)

Протягом  двох останніх років не виконується жодна з умов, наведених для активної одиниці

 

 

Судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи

Тип реєстраційної дії

Реєстраційні відомості

Судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її банкрутством

Тип реєстраційної дії

Реєстраційні відомості

Рішення засновників юридичної особи  щодо її припинення

Тип реєстраційної дії

Реєстраційні відомості

"Мертва" (виконується одна з наведених для цієї одиниці умов)

Більше двох останніх років не виконується жодна з умов, наведених для активної одиниці

 

 

Проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи

Тип реєстраційної дії

Реєстраційні відомості

Судове рішення про ліквідацію  юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом

Тип реєстраційної дії

Реєстраційні відомості

 

Визначення ознаки економічної активності фізичної особи-підприємства

 

Умови

Показник, що аналізується

Джерело даних

Активна, за даними з адміністративних джерел

Інформація про факт сплати податку

Дані Державної податкової адміністрації України[6]

Активна, за даними форм державних статистичних спостережень

 

Форми державних статистичних спостережень[7]

 

 

Додаток 2

Класифікації

  

·         Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ);

·         Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД);

·         Класифікація інституційних секторів економіки (КІСЕ);

·         Класифікація держав світу (КДС);

·         Класифікація валют (КВЛ);

·         Класифікація органів державного управління (КОДУ).

·         Класифікатор адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ);

 

 

Довідники

  

 • Довідник самостійних структурних підрозділів Держкомстату;

 • Довідник органів державної статистики;

 • Довідник розділів статистики;

 • Довідник форм державних статистичних спостережень;

 • Довідник причин неподання звітності;

 • Довідник джерел занесення даних;

 • Довідник джерел занесення даних про КОДУ;

 • Довідник статусу правових одиниць;

 • Довідник ознак розміру підприємства;

 • Довідник стану статистичної одиниці;

 • Довідник типів статистичних одиниць;

 • Довідник типів груп підприємств;

 • Довідник типів місцевих одиниць;

 • Довідник ознак визначення ОВД;

·         Довідник органів державної реєстрації;

·         Довідник типів наданих реєстраційних відомостей;

·         Довідник підстав на внесення змін (припинення);

·         Довідник причин неприйняття інформації з ЄДР.

 

 

Додаток 3

 Статистична інформація, яка подається до СРП із форм державних статистичних спостережень (уключаючи фінансову звітність)

 

Форма статистичного спостереження

Дані  щодо підприємства

Дані щодо місцевої одиниці

№1-м

Середня кількість працівників, осіб

 

№2 та №2-м

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 010)

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 030)

 

ф. №5

Середня кількість працівників, осіб

фф. № 1-підприємництво (річна),

№ 1-підприємництво (коротка) - річна

Період ділової активності, місяців (рядок 100)

 

Ознака замовлення виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах на умовах надання їм давальницької сировини (рядок 349)

 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. грн. (рядок 200, гр.1)

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. грн. (розд.7, гр.1, всього по місцевій одиниці)

Середня кількість найманих працівників, осіб  (середньооблікова кількість штатних працівників та  середня кількість  позаштатних працівників  - рядки 510+520)

Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних), осіб (розд.7, гр.2, всього по місцевій одиниці)

Середня кількість зайнятих працівників, осіб (середньооблікова кількість штатних працівників,  середня кількість  позаштатних працівників, кількість неоплачуваних працівників - рядки 510+520+530)

 

Зведені дані про обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг  у розрізі  регіонів, отримані на  підставі даних статистичного спостереження за  фф. № 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) - річна

 

Показники за видами економічної діяльності:

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (розд. 2.1, гр.1) 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг, тис грн. (розд.7, гр.1)

Обсяг  продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду, тис.грн. (розділ 2.1, гр.2)

 

Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних), осіб (розділ 2.1, гр.3)

Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних), осіб (розд.7, гр.2)

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб  підприємства тис. грн. (розд. 2.1, гр.4)

 

Зведені дані про обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг  у розрізі регіонів за  видами економічної діяльності, отримані на  підставі даних статистичного спостереження за  фф. № 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) - річна

 

№ 2-ферм за рік

Середня кількість найманих працівників, осіб (рядок 003, гр.1)

 

Середня кількість зайнятих працівників осіб  (середня кількість усіх працівників господарства - рядок 010, гр.1)

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. (рядок 030, гр.1)

 

№ 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) за  рік

Середня кількість найманих працівників, осіб (середньооблікова кількість штатних працівників та середня кількість позаштатних працівників - рядок 1040, гр.2 ф. № 1-ПВ (термінова, місячна)+ рядки (7030+7040), гр.1 ф. № 1-ПВ (термінова, квартальна)

Середня кількість найманих працівників, осіб (середньооблікова кількість штатних працівників та середня кількість позаштатних працівників - рядок 1040, гр.2 ф. № 1-ПВ (термінова, місячна) + рядки (7030+7040), гр.1 ф. № 1-ПВ (квартальна)

 

 

Додаток 4

Взаємозв'язок інституційних секторів економіки, їх основних функцій та інституційних одиниць

 

 Сектор

Основні функції

Основні джерела прибутку (ресурси)

Інституційні одиниці

Нефінансових корпорацій S.11

Виробництво ринкових товарів, надання нефінансових послуг

Виручка від реалізації товарів і послуг

Нефінансові корпорації та квазікорпорації, приватні некомерційні організації (ринкові НКО), що обслуговують підприємства сектору нефінансових корпорацій

Фінансових корпорацій S.12

Фінансові операції, фінансове та грошове посередництво, допоміжна фінансова діяльність, страхування, недержавне пенсійне забезпечення

Отримання та перерозподіл фінансових коштів, біржові операції, відсотки, страхові внески

Фінансові корпорації та квазікорпорації, приватні некомерційні організації (ринкові НКО), що обслуговують одиниці сектору фінансових корпорацій

Загального державного управління S.13

Об'єднує інституційні одиниці, для яких основною діяльністю є виконання функцій законодавчої, виконавчої або судової влади відносно інших інституційних одиниць. Крім того, інституційні одиниці сектору загальнодержавного управління, виробництво неринкових послуг у сфері освіти, охорони здоров’я тощо, які надаються домашнім господарствам безоплатно або за пільговою вартістю.

Збір податків та  інших обов'язкових платежів

Установи центральних, регіональних, місцевих органів управління, фонди соціального страхування, некомерційні організації (неринкові НКО), що контролюються органами влади і фінансуються з бюджету

Домашніх господарств S.14

Виробництво ринкових товарів та  послуг.

Виручка від реалізації товарів і послуг

Фізична особа-підприємець

Некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства S.15

Надання неринкових послуг або товарів (без оплати).

Добровільні внески і пожертвування, прибутки від власності і трансферти

Товариства, спілки, благодійні організації, політичних партії, некомерційні організації (неринкові НКО), окрім тих, що контролюються органами влади і фінансуються з бюджету

 

 

Додаток 5

Пріоритетність джерел  даних при формуванні в СРП стратифікаційного показника "середня кількість найманих працівників"

 

Пріоритетність

Джерело даних про середню кількість найманих працівників

1

фф. № 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) - річна

2

ф. № 2-ферм

3

фф. № 5, № 1-м

4

фф. № 1-ПВ (термінова, місячна),    № 1-ПВ (термінова, квартальна)

5

спеціальні обстеження РСО

6

дані Пенсійного фонду України 

 

Додаток 6

ЗАМОВЛЕННЯ № ___

на формування генеральної сукупності підприємств (основи вибірки)

 для проведення статистичного спостереження

 

(назва та код статистичного спостереження за планом державних статистичних спостережень)

 

Код підрозділу, який подає замовлення ____________________________________________

 

Назва підрозділу, який подає замовлення __________________________________________

______________________________________________________________________________


 Критерії для формування генеральної сукупності (основи вибірки):

 інституційний сектор економіки, який обстежується ________________________________

тип статистичної одиниці ______________________________________________________

                                                                                               

організаційно-правові форми господарювання (за КОПФГ) __________________________

 _____________________________________________________________________________

 вид економічної діяльності (за КВЕД) ____________________________________________

 розмір підприємства   __________________________________________________________

  Дата подання замовлення  ____________________

            Керівник підрозділу, який подає замовлення

             ______________________________________                                                  Підпис

                        (Прізвище, ім'я,по батькові)

                                                           

 

Дата  отримання  замовлення   _______________

 

Керівник підрозділу, який здійснює формування

генеральної сукупності (основи вибірки) органу

державної статистики, відповідального за ведення РСО

  

______________________________________                                                  Підпис

(Прізвище, ім'я,по батькові)


 

[1] На час розробки Положення інформація про групи підприємств і належність юридичних осіб до груп підприємств у СРП відсутня. В подальшому передбачається занесення до СРП даних про групи підприємств за результатами проведення спеціальних обстежень.

[2] див. посилання на стор. 9

[3] див. посилання на стор. 9

[4] Перелік форм державних статистичних спостережень та адміністративних джерел, з яких надходять до СРФОП дані щодо кількості найманих працівників  та обсягу реалізованої продукції, на  цей час  не визначено.

[5] Пріоритетність джерел при формуванні стратифікаційного показника "середня кількість найманих працівників" наводиться в  додатку 5.

[6] Дані з форм державних статистичних спостережень, на підставі яких визначається активність фізичної особи-підприємця, на цей час не визначені.

[7] Дані Державної податкової адміністрації, на підставі яких визначається активність фізичної особи-підприємця, будуть зазначені після перегляду угоди з ДПА.