Archives

Natural increase in population January-February 2003

 

1.       Births, deaths, natural population growth, total registered  marriages

      and  divorces

 

(persons)

 

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

65094

143445

-78351

623

37763

26976

Autonomous Republic

of Crimea

2695

5801

-3106

33

1269

1209

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

2476

5928

-3452

27

1421

975

 Volyn

1867

2888

-1021

14

1077

495

Dnipropetrovsk

4739

10582

-5843

49

2337

2084

Donetsk

5416

15186

-9770

57

3111

2574

Zhytomyr

2020

4668

-2648

18

1095

807

Zakarpattya

2410

2924

-514

21

1757

407

Zaporizhya

2541

5613

-3072

30

1287

1173

Ivano-Frankivsk

2234

3602

-1368

25

1415

682

Kyiv

2398

5666

-3268

16

1533

990

Kirovohrad

1537

3953

-2416

18

755

697

Luhansk

2838

8403

-5565

29

1781

1592

Lviv

3813

6706

-2893

29

2209

1066

Mykolayiv

1885

3954

-2069

12

818

816

Odesa

3383

7293

-3910

31

1796

1200

Poltava

1880

5441

-3561

14

1093

941

Rivne

2209

2934

-725

22

1268

506

Sumy

1426

4328

-2902

11

952

765

Ternopil

1605

3246

-1641

13

1059

541

Kharkiv

3602

8419

-4817

41

2196

1803

 Kherson

1703

3561

-1858

15

750

676

Khmelnytskiy

1948

4445

-2497

13

1252

801

Cherkasy

1699

4741

-3042

13

971

948

Chernivtsi

1367

2529

-1162

18

844

527

Chernihiv

1393

4791

-3398

12

992

731

City of Kyiv

3521

4846

-1325

37

2321

1627

Sevastopol agglomeration

489

997

-508

5

404

343

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

 

Crude ratios

Crude

birth rate

Crude

death

rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce

rate

Ukraine

8,4

18,5

-10,1

9,5

4,9

3,5

Autonomous Republic of Crimea

8,3

17,8

-9,5

12,2

3,9

3,7

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,7

20,9

-12,2

10,7

5,0

3,4

 Volyn

11,0

16,9

-5,9

7,2

6,3

2,9

Dnipropetrovsk

8,3

18,5

-10,2

10,7

4,1

3,7

 Donetsk

7,0

19,7

-12,7

10,9

4,0

3,3

 Zhytomyr

9,1

21,0

-11,9

8,8

4,9

3,6

 Zakarpattya

11,9

14,4

-2,5

8,8

8,7

2,0

Zaporizhya

8,2

18,2

-10,0

12,1

4,2

3,8

Ivano-Frankivsk

9,9

15,9

-6,0

10,8

6,2

3,0

Kyiv

8,2

19,4

-11,2

6,8

5,2

3,4

Kirovohrad

8,5

21,9

-13,4

12,0

4,2

3,9

Luhansk

7,0

20,8

-13,8

10,4

4,4

3,9

Lviv

9,0

15,9

-6,9

7,3

5,2

2,5

Mykolayiv

9,3

19,6

-10,3

7,0

4,0

4,0

Odesa

8,6

18,4

-9,8

8,8

4,5

3,0

Poltava

7,2

20,9

-13,7

7,3

4,2

3,6

Rivne

11,7

15,5

-3,8

9,9

6,7

2,7

Sumy

6,9

20,9

-14,0

7,6

4,6

3,7

Ternopil

8,8

17,7

-8,9

7,5

5,8

3,0

Kharkiv

7,7

18,1

-10,4

11,8

4,7

3,9

Kherson

9,1

19,0

-9,9

9,0

4,0

3,6

Khmelnytskiy

8,5

19,5

-11,0

6,5

5,5

3,5

Cherkasy

7,6

21,2

-13,6

7,5

4,3

4,2

Chernivtsi

9,2

17,0

-7,8

12,0

5,7

3,6

Chernihiv

7,0

24,2

-17,2

8,3

5,0

3,7

City of Kyiv

8,3

11,4

-3,1

10,5

5,5

3,8

Sevastopol agglomeration

8,0

16,3

-8,3

9,9

6,6

5,6

    Per 1,000 infants.