Archives

Natural increase in population in  January-March 2003

 

1.      Births, deaths, natural population growth, total registered marriages

      and divorces

 

(persons)

 

 

Births

Deaths

Natural population

growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

97317

217690

-120373

944

58336

42098

Autonomous Republic of Crimea

4049

8808

-4759

47

2116

1856

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

3631

8683

-5052

42

2094

1553

Volyn

2802

4402

-1600

24

1415

772

Dnipropetrovsk

7086

16116

-9030

65

4038

3344

Donetsk

8001

22962

-14961

86

5100

4045

Zhytomyr

3038

7054

-4016

29

1674

1251

Zakarpattya

3534

4424

-890

31

2286

620

Zaporizhya

3676

8699

-5023

45

2141

1870

Ivano-Frankivsk

3402

5479

-2077

36

2021

1060

Kyiv

3521

8400

-4879

34

2402

1571

Kirovohrad

2261

5908

-3647

22

1191

1096

Luhansk

4200

12649

-8449

42

2848

2428

Lviv

5729

10291

-4562

43

3228

1632

Mykolayiv

2768

6035

-3267

19

1364

1313

Odesa

5180

11018

-5838

55

2914

1901

Poltava

2860

8504

-5644

21

1766

1406

Rivne

3293

4613

-1320

34

1681

781

Sumy

2132

6694

-4562

18

1472

1172

Ternopil

2475

4990

-2515

18

1482

833

Kharkiv

5341

12828

-7487

59

3524

2835

Kherson

2633

5310

-2677

23

1269

1071

Khmelnytskiy

2952

6796

-3844

24

1766

1298

Cherkasy

2584

7070

-4486

19

1557

1454

Chernivtsi

2022

3912

-1890

28

1238

793

Chernihiv

2154

7144

-4990

19

1462

1117

City of Kyiv

5257

7389

-2132

55

3664

2516

Sevastopol agglomeration

736

1512

-776

6

623

510

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

 

crude ratios

Crude

birth rate

Crude

Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

 Ukraine

8,2

18,4

-10,2

9,6

4,9

3,6

Autonomous Republic   of Crimea

8,1

17,7

-9,6

11,5

4,3

3,7

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,4

20,1

-11,7

11,1

4,8

3,6

Volyn

10,8

16,9

-6,1

8,2

5,4

3,0

Dnipropetrovsk

8,1

18,5

-10,4

9,4

4,6

3,8

Donetsk

6,8

19,5

-12,7

10,9

4,3

3,4

Zhytomyr

9,0

20,9

-11,9

9,5

4,9

3,7

Zakarpattya

11,4

14,3

-2,9

8,7

7,4

2,0

Zaporizhya

7,8

18,5

-10,7

12,1

4,6

4,0

Ivano-Frankivsk

9,8

15,8

-6,0

10,4

5,8

3,1

Kyiv

7,9

18,9

-11,0

9,6

5,4

3,5

Kirovohrad

8,2

21,5

-13,3

9,8

4,3

4,0

Luhansk

6,8

20,5

-13,7

10,1

4,6

3,9

Lviv

8,9

16,0

-7,1

7,2

5,0

2,5

Mykolayiv

9,0

19,6

-10,6

7,4

4,4

4,3

Odesa

8,6

18,3

-9,7

10,4

4,8

3,2

Poltava

7,2

21,5

-14,3

7,3

4,5

3,5

Rivne

11,4

16,0

-4,6

10,2

5,8

2,7

Sumy

6,8

21,3

-14,5

8,3

4,7

3,7

Ternopil

8,9

17,9

-9,0

6,9

5,3

3,0

Kharkiv

7,5

18,0

-10,5

11,3

5,0

4,0

Kherson

9,2

18,6

-9,4

9,2

4,4

3,7

Khmelnytskiy

8,5

19,5

-11,0

7,9

5,1

3,7

Cherkasy

7,6

20,7

-13,1

7,3

4,6

4,3

Chernivtsi

8,9

17,3

-8,4

12,5

5,5

3,5

Chernihiv

7,1

23,7

-16,6

8,8

4,9

3,7

City of Kyiv

8,1

11,4

-3,3

10,3

5,7

3,9

Sevastopol agglomeration

7,9

16,2

-8,3

7,9

6,7

5,5

    Per 1,000 infants