Archives

Natural increase in population in January-April 2003

 

1.      Births, deaths, natural population growth, total registered marriages

     and divorces

 

(persons)

 

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Mar-riages

Divorces

Ukraine

129576

283987

-154411

1280

71026

56108

Autonomous Republic of Crimea

5476

11559

-6083

62

2782

2478

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

4874

11284

-6410

54

2499

2055

Volyn

3702

5784

-2082

32

1571

975

Dnipropetrovsk

9469

21121

-11652

91

5172

4477

Donetsk

10773

30076

-19303

113

6576

5484

Zhytomyr

 4045

9096

-5051

41

1943

1616

Zakarpattya

4532

5680

-1148

41

2465

821

Zaporizhya

4863

11471

-6608

63

2898

2503

Ivano-Frankivsk

4372

7089

-2717

55

2412

1375

Kyiv

4764

11082

-6318

49

2851

2087

Kirovohrad

2970

7681

-4711

29

1496

1459

Luhansk

5610

16466

-10856

57

3518

3310

Lviv

7716

13237

-5521

58

3613

2106

Mykolayiv

3657

7863

-4206

32

1818

1800

Odesa

6918

14672

-7754

71

3676

2642

Poltava

3765

11053

-7288

32

2176

1849

Rivne

4374

5980

-1606

42

1926

1017

Sumy

2923

8674

-5751

24

1679

1557

Ternopil

3251

6419

-3168

27

1723

1087

Kharkiv

7102

16841

-9739

77

4380

3815

Kherson

3443

6930

-3487

31

1639

1443

Khmelnytskiy

3911

8835

-4924

29

2024

1702

Cherkasy

3462

9116

-5654

34

1831

1905

Chernivtsi

2703

4980

-2277

36

1410

1057

Chernihiv

2823

9309

-6486

24

1647

1470

City of Kyiv

7076

9755

-2679

69

4492

3333

Sevastopol agglomeration

1002

1934

-932

7

809

685

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

 

crude ratios

 

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

 Ukraine

8,2

18,0

-9,8

9,8

4,5

3,6

Autonomous Republic  of Crimea

8,3

17,4

-9,1

11,4

4,2

3,7

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,5

19,6

-11,1

10,7

4,3

3,6

Volyn

10,7

16,7

-6,0

8,2

4,5

2,8

Dnipropetrovsk

8,2

18,2

-10,0

9,9

4,5

3,9

Donetsk

6,9

19,2

-12,3

10,7

4,2

3,5

Zhytomyr

9,0

20,2

-11,2

10,0

4,3

3,6

Zakarpattya

11,0

13,8

-2,8

8,7

6,0

2,0

Zaporizhya

7,8

18,3

-10,5

12,7

4,6

4,0

Ivano-Frankivsk

9,5

15,4

-5,9

11,9

5,2

3,0

Kyiv

8,0

18,7

-10,7

10,4

4,8

3,5

Kirovohrad

8,1

21,0

-12,9

9,7

4,1

4,0

Luhansk

6,8

20,0

-13,2

10,2

4,3

4,0

Lviv

9,0

15,4

-6,4

7,3

4,2

2,5

Mykolayiv

8,9

19,1

-10,2

9,3

4,4

4,4

Odesa

8,6

18,3

-9,7

10,1

4,6

3,3

Poltava

7,1

20,9

-13,8

8,3

4,1

3,5

Rivne

11,4

15,6

-4,2

9,4

5,0

2,7

Sumy

7,0

20,7

-13,7

8,3

4,0

3,7

Ternopil

8,7

17,2

-8,5

7,8

4,6

2,9

Kharkiv

7,5

17,8

-10,3

11,1

4,6

4,0

Kherson

9,0

18,2

-9,2

9,3

4,3

3,8

Khmelnytskiy

8,4

19,0

-10,6

7,2

4,4

3,7

Cherkasy

7,6

20,0

-12,4

9,8

4,0

4,2

Chernivtsi

9,0

16,5

-7,5

12,0

4,7

3,5

Chernihiv

7,0

23,2

-16,2

8,4

4,1

3,7

City of Kyiv

8,2

11,3

-3,1

9,7

5,2

3,9

Sevastopol agglomeration

8,1

15,6

-7,5

6,9

6,5

5,5

 

    Per 1,000 infants