Archives

Natural increase in population in in January-May 2003

 

1.     Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

(persons)

 

 

Births

Deaths

Natural population

growth

Infant mortality

Mar-riages

Divo-rces

Ukraine

164158

348405

-184247

1587

87898

70478

Autonomous Republic of Crimea

6909

14106

-7197

70

3161

3146

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

6164

13724

-7560

60

3264

2572

Volyn

4713

7069

-2356

43

2298

1230

Dnipropetrovsk

11729

26156

-14427

109

6009

5616

Donetsk

13595

37033

-23438

141

7424

6878

Zhytomyr

5190

11093

-5903

56

2540

2005

Zakarpattya

5817

6941

-1124

48

3347

1060

Zaporizhya

6126

14114

-7988

72

3278

3167

Ivano-Frankivsk

5668

8608

-2940

64

3300

1769

Kyiv

5994

13778

-7784

68

3538

2601

Kirovohrad

3777

9329

-5552

39

1818

1839

Luhansk

7090

20086

-12996

71

4017

4132

Lviv

9819

16055

-6236

77

5124

2662

Mykolayiv

4601

9688

-5087

35

2195

2220

Odesa

8687

17864

-9177

78

4430

3308

Poltava

4815

13603

-8788

41

2583

2322

Rivne

5534

7302

-1768

60

2728

1304

Sumy

3705

10709

-7004

28

2029

1930

Ternopil

4189

7822

-3633

32

2502

1365

Kharkiv

8868

20904

-12036

94

5105

4751

Kherson

4282

8408

-4126

44

1911

1804

Khmelnytskiy

4981

10791

-5810

35

2765

2119

Cherkasy

4370

11236

-6866

42

2309

2356

Chernivtsi

3523

5953

-2430

43

1921

1359

Chernihiv

3597

11438

-7841

36

1999

1831

City of Kyiv

9147

12227

-3080

91

5389

4272

Sevastopol agglomeration

1268

2368

-1100

10

914

860

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

 

crude ratios

Crude

birth rate

Crude

Death

rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude mar-riage rate

Crude divorce

rate

 Ukraine

8,3

17,6

-9,3

9,7

4,4

3,6

Autonomous Republic of Crimea

8,3

16,9

-8,6

10,3

3,8

3,8

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,5

19,0

-10,5

9,6

4,5

3,6

Volyn

10,8

16,2

-5,4

8,8

5,3

2,8

Dnipropetrovsk

8,0

17,9

-9,9

9,5

4,1

3,9

Donetsk

6,9

18,8

-11,9

10,7

3,8

3,5

Zhytomyr

9,2

19,6

-10,4

11,0

4,5

3,5

Zakarpattya

11,2

13,4

-2,2

8,1

6,5

2,0

Zaporizhya

7,8

17,9

-10,1

11,6

4,2

4,0

Ivano-Frankivsk

9,8

14,8

-5,0

11,1

5,7

3,0

Kyiv

8,0

18,5

-10,5

11,5

4,7

3,5

Kirovohrad

8,2

20,3

-12,1

10,4

4,0

4,0

Luhansk

6,9

19,4

-12,5

10,2

3,9

4,0

Lviv

9,1

14,9

-5,8

7,7

4,8

2,5

Mykolayiv

8,9

18,7

-9,8

8,1

4,2

4,3

Odesa

8,6

17,7

-9,1

8,8

4,4

3,3

Poltava

7,3

20,5

-13,2

8,5

3,9

3,5

Rivne

11,5

15,1

-3,6

10,7

5,7

2,7

Sumy

7,0

20,3

-13,3

7,8

3,8

3,7

Ternopil

8,9

16,7

-7,8

7,4

5,3

2,9

Kharkiv

7,4

17,5

-10,1

10,8

4,3

4,0

Kherson

8,9

17,5

-8,6

10,5

4,0

3,8

Khmelnytskiy

8,5

18,5

-10,0

6,9

4,7

3,6

Cherkasy

7,6

19,6

-12,0

9,7

4,0

4,1

Chernivtsi

9,3

15,7

-6,4

11,5

5,1

3,6

Chernihiv

7,1

22,6

-15,5

10,0

4,0

3,6

City of Kyiv

8,4

11,3

-2,9

10,2

5,0

3,9

Sevastopol agglomeration

8,1

15,1

-7,0

7,9

5,8

5,5

    Per 1,000 infants