Archives

Natural increase in population in July 2003

 

1.     Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

(persons)

 

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Mar-riages

Divo-rces

Ukraine

235117

460085

-224968

2265

148318

99221

Autonomous Republic of Crimea

9819

18423

-8607

96

5301

4392

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8782

18016

-9234

75

5619

3521

Volyn

6829

9369

-2540

57

3671

1698

Dnipropetrovsk

16782

35085

-18303

150

10285

7975

Donetsk

19364

49006

-29642

210

12985

9778

Zhytomyr

7479

14503

-7024

78

4455

2781

Zakarpattya

8250

9101

-851

68

4654

1467

Zaporizhya

8770

18722

-9952

99

5491

4467

Ivano-Frankivsk

8139

11257

-3118

85

5091

2552

Kyiv

8590

18346

-9756

78

6082

3759

Kirovohrad

5419

12165

-6746

51

3001

2562

Luhansk

10127

26630

-16503

113

6932

5829

Lviv

14275

21025

-6750

112

8890

3848

Mykolayiv

6501

12550

-6049

56

3655

3107

Odesa

12470

23585

-11115

124

7124

4762

Poltava

6913

17942

-11029

58

4503

3217

Rivne

7908

9630

-1722

78

4124

1824

Sumy

5312

14255

-8943

51

3531

2658

Ternopil

6049

10267

-4218

49

4122

1919

Kharkiv

12594

27971

-15377

128

9022

6525

Kherson

6000

10924

-4924

72

3254

2600

Khmelnytskiy

7211

14116

-6905

54

4888

2959

Cherkasy

6162

14804

-8642

72

3925

3347

Chernivtsi

5194

7671

-2477

56

3231

1984

Chernihiv

5168

15066

-9898

53

3374

2515

City of Kyiv

13177

16496

-3319

130

9489

6020

Sevastopol agglomeration

1833

3157

-1324

12

1619

1155

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

 

crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude mar-riage rate

Crude divorce rate

 Ukraine

8,5

16,5

-8,0

9,8

5,3

3,6

Autonomous Republic of Crimea

8,4

15,7

-7,3

10,0

4,5

3,8

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,6

17,7

-9,1

8,5

5,5

3,5

Volyn

11,2

15,3

-4,1

8,3

6,0

2,8

Dnipropetrovsk

8,2

17,1

-8,9

9,3

5,0

3,9

Donetsk

7,0

17,7

-10,7

11,3

4,7

3,5

Zhytomyr

9,4

18,2

-8,8

10,8

5,6

3,5

Zakarpattya

11,3

12,5

-1,2

8,2

6,4

2,0

Zaporizhya

7,9

16,9

-9,0

11,4

5,0

4,0

Ivano-Frankivsk

10,0

13,8

-3,8

10,5

6,3

3,1

Kyiv

8,2

17,5

-9,3

9,4

5,8

3,6

Kirovohrad

8,4

18,8

-10,4

9,7

4,6

4,0

Luhansk

7,0

18,4

-11,4

11,5

4,8

4,0

Lviv

9,4

13,9

-4,5

8,0

5,9

2,5

Mykolayiv

9,0

17,3

-8,3

9,2

5,0

4,3

Odesa

8,8

16,6

-7,8

10,0

5,0

3,4

Poltava

7,4

19,3

-11,9

8,5

4,8

3,5

Rivne

11,7

14,2

-2,5

9,9

6,1

2,7

Sumy

7,2

19,3

-12,1

10,0

4,8

3,6

Ternopil

9,2

15,6

-6,4

8,1

6,3

2,9

Kharkiv

7,5

16,7

-9,2

10,4

5,4

3,9

Kherson

8,9

16,2

-7,3

12,2

4,8

3,9

Khmelnytskiy

8,8

17,2

-8,4

7,6

6,0

3,6

Cherkasy

7,7

18,4

-10,7

11,8

4,9

4,2

 Chernivtsi

9,8

14,4

-4,6

10,6

6,1

3,7

 Chernihiv

7,3

21,3

-14,0

10,5

4,8

3,5

City of Kyiv

8,7

10,8

-2,1

10,3

6,2

4,0

Sevastopol agglomeration

8,3

14,4

-6,1

6,7

7,4

5,3

    Per 1,000 infants