Archives

Natural increase in population in  January-August 2003

 

1.     Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

(persons)

 

 

Births

Deaths

Natural population

growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

270065

511686

-241621

2541

195445

113176

Autonomous Republic of Crimea

11364

20585

-9221

104

7242

5027

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9987

19960

-9973

81

7276

3973

Volyn

7893

10383

-2490

61

4685

1928

Dnipropetrovsk

19200

39185

-19985

162

14215

8983

Donetsk

22244

54549

-32305

242

17705

11287

Zhytomyr

8512

16051

-7539

85

5858

3188

Zakarpattya

9504

10089

-585

78

5492

1657

Zaporizhya

10046

20935

-10889

117

7485

5030

Ivano-Frankivsk

9365

12446

-3081

97

6287

2940

Kyiv

9887

20485

-10598

83

7954

4289

Kirovohrad

6196

13546

-7350

62

4073

2881

Luhansk

11643

29557

-17914

127

9555

6651

Lviv

16527

23273

-6746

126

11462

4439

Mykolayiv

7423

13942

-6519

66

4815

3546

Odesa

14480

26299

-11819

146

8979

5479

Poltava

7924

19938

-12014

66

6220

3689

Rivne

9094

10714

-1620

90

5134

2122

Sumy

6048

15730

-9682

62

4838

3024

Ternopil

6988

11338

-4350

55

5165

2208

Kharkiv

14423

31330

-16907

146

12029

7429

Kherson

6819

12178

-5359

77

4272

3005

Khmelnytskiy

8222

15573

-7351

57

6287

3374

Cherkasy

7069

16388

-9319

77

5210

3799

Chernivtsi

5965

8527

-2562

58

4192

2292

Chernihiv

5895

16643

-10748

58

4494

2843

City of Kyiv

15209

18522

-3313

142

12381

6764

Sevastopol agglomeration

2138

3520

-1382

16

2140

1329

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

 

crude ratios

Crude

birth rate

Crude Death

rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

 Ukraine

8,5

16,1

-7,6

9,6

6,1

3,6

Autonomous Republic

  of Crimea

8,5

15,4

-6,9

9,4

5,4

3,7

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,6

17,1

-8,5

8,0

6,3

3,4

Volyn

11,3

14,8

-3,5

7,8

6,7

2,7

Dnipropetrovsk

8,2

16,7

-8,5

8,7

6,1

3,8

Donetsk

7,0

17,2

-10,2

11,3

5,6

3,6

Zhytomyr

9,3

17,6

-8,3

10,3

6,4

3,5

Zakarpattya

11,4

12,1

-0,7

8,2

6,6

2,0

Zaporizhya

7,9

16,5

-8,6

11,8

5,9

4,0

Ivano-Frankivsk

10,0

13,3

-3,3

10,4

6,7

3,1

Kyiv

8,2

17,1

-8,9

8,7

6,6

3,6

Kirovohrad

8,4

18,3

-9,9

10,3

5,5

3,9

Luhansk

7,0

17,8

-10,8

11,3

5,7

4,0

Lviv

9,5

13,4

-3,9

7,8

6,6

2,6

Mykolayiv

8,9

16,8

-7,9

9,4

5,8

4,3

Odesa

8,9

16,2

-7,3

10,3

5,5

3,4

Poltava

7,4

18,7

-11,3

8,5

5,8

3,5

Rivne

11,7

13,8

-2,1

10,0

6,6

2,7

Sumy

7,1

18,5

-11,4

10,6

5,7

3,6

Ternopil

9,3

15,0

-5,7

7,9

6,9

2,9

Kharkiv

7,5

16,4

-8,9

10,4

6,3

3,9

Kherson

8,8

15,8

-7,0

11,4

5,5

3,9

Khmelnytskiy

8,8

16,6

-7,8

7,0

6,7

3,6

Cherkasy

7,7

17,8

-10,1

11,1

5,7

4,1

Chernivtsi

9,8

14,0

-4,2

9,6

6,9

3,8

Chernihiv

7,3

20,5

-13,2

10,0

5,5

3,5

City of Kyiv

8,7

10,6

-1,9

9,8

7,1

3,9

Sevastopol agglomeration

8,5

14,0

-5,5

7,8

8,5

5,3

    Per 1,000 infants