Archives

Natural increase in population in  January-September 2003

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

306020

570178

-264158

2884

240452

128613

Autonomous Republic of Crimea

12938

22871

-9933

118

9228

5777

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

11300

22172

-10872

84

8809

4502

 Volyn

8898

11535

-2637

70

5662

2172

Dnipropetrovsk

21853

43771

-21918

192

17848

10188

 Donetsk

25276

61044

-35768

275

22122

12897

 Zhytomyr

9626

17891

-8265

92

7144

3568

 Zakarpattya

10778

11119

-341

83

6493

1895

Zaporizhya

11518

23214

-11696

139

9519

5708

Ivano-Frankivsk

10650

13855

-3205

107

7612

3350

 Kyiv

11199

22906

-11707

90

9914

4883

Kirovohrad

6944

15035

-8091

74

5044

3267

Luhansk

13131

32973

-19842

145

11833

7556

Lviv

18641

25849

-7208

143

13754

5019

Mykolayiv

8419

15468

-7049

80

6019

4015

Odesa

16489

29165

-12676

167

11126

6324

 Poltava

8969

22329

-13360

80

7764

4225

 Rivne

10337

11895

-1558

101

6134

2419

Sumy

6808

17594

-10786

76

5900

3395

Ternopil

7899

12500

-4601

67

6143

2569

Kharkiv

16244

35169

-18925

161

14738

8344

 Kherson

7774

13518

-5744

86

5345

3426

Khmelnytskiy

9249

17389

-8140

64

7516

3829

 Cherkasy

8023

18214

-10191

87

6411

4295

 Chernivtsi

6752

9434

-2682

61

5210

2621

 Chernihiv

6603

18560

-11957

67

5543

3185

City of Kyiv

17250

20814

-3564

158

15028

7660

Sevastopol agglomeration

2452

3894

-1442

17

2593

1524

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

 

crude ratios

Crude birth rate

Crude death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude mar-riage rate

Crude divorce rate

 Ukraine

8,5

15,9

-7,4

9,7

6,7

3,6

Autonomous Republic  of Crimea

8,6

15,2

-6,6

9,5

6,1

3,8

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,6

17,0

-8,4

7,4

6,7

3,4

Volyn

11,3

14,6

-3,3

7,9

7,2

2,8

Dnipropetrovsk

8,3

16,6

-8,3

9,2

6,8

3,9

 Donetsk

7,1

17,2

-10,1

11,4

6,2

3,6

 Zhytomyr

9,4

17,5

-8,1

9,9

7,0

3,5

 Zakarpattya

11,5

11,9

-0,4

7,7

6,9

2,0

Zaporizhzhya

8,1

16,3

-8,2

12,4

6,7

4,0

Ivano-Frankivsk

10,2

13,2

-3,0

10,2

7,3

3,2

Kyiv

8,3

17,0

-8,7

8,3

7,3

3,6

Kirovohrad

8,4

18,1

-9,7

10,9

6,1

3,9

 Luhansk

7,0

17,7

-10,7

11,4

6,3

4,0

 Lviv

9,6

13,3

-3,7

7,9

7,1

2,6

 Mykolayiv

9,0

16,6

-7,6

10,1

6,4

4,3

 Odesa

9,0

16,0

-7,0

10,4

6,1

3,5

 Poltava

7,5

18,6

-11,1

9,1

6,5

3,5

 Rivne

11,8

13,6

-1,8

10,0

7,0

2,8

 Sumy

7,1

18,5

-11,4

11,5

6,2

3,6

 Ternopil

9,3

14,8

-5,5

8,6

7,3

3,0

Kharkiv

7,5

16,3

-8,8

10,2

6,8

3,9

 Kherson

9,0

15,6

-6,6

11,3

6,2

4,0

Khmelnytskiy

8,8

16,5

-7,7

7,0

7,1

3,6

Cherkasy

7,8

17,6

-9,8

11,1

6,2

4,2

 Chernivtsi

9,8

13,8

-4,0

8,9

7,6

3,8

 Chernihiv

7,2

20,4

-13,2

10,3

6,1

3,5

City of Kyiv

8,8

10,6

-1,8

9,6

7,7

3,9

Sevastopol agglomeration

8,7

13,8

-5,1

7,3

9,2

5,4

    Per 1,000 infants