Archives

Natural increase in population in  January-October 2003

 

1.     Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

(persons)

 

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

342875

634359

-291484

3193

284440

144891

Autonomous Republic of Crimea

14579

25316

-10737

132

10983

6547

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

12657

24696

-12039

90

10246

5067

Volyn

9998

12831

-2833

79

6700

2417

Dnipropetrovsk

24463

48560

-24097

227

20994

11518

Donetsk

28228

67937

-39709

308

25858

14539

Zhytomyr

10734

19877

-9143

104

8413

4002

Zakarpattya

12288

12405

-117

91

7847

2117

Zaporizhya

12898

25750

-12852

156

11333

6402

Ivano-Frankivsk

11973

15431

-3458

116

9044

3780

Kyiv

12528

25666

-13138

97

11689

5548

Kirovohrad

7735

16692

-8957

84

5964

3709

Luhansk

14756

36595

-21839

160

13721

8495

Lviv

20930

28844

-7914

162

16526

5641

Mykolayiv

9368

17189

-7821

87

7252

4506

Odesa

18530

32497

-13967

189

13618

7133

Poltava

9985

24833

-14848

88

9144

4757

Rivne

11633

13235

-1602

110

7269

2709

Sumy

7618

19535

-11917

80

6801

3834

Ternopil

8778

13983

-5205

70

7310

2935

Kharkiv

18121

39096

-20975

172

17280

9452

Kherson

8770

15065

-6295

95

6587

3850

Khmelnytskiy

10272

19433

-9161

71

8824

4252

Cherkasy

8936

20297

-11361

96

7546

4855

Chernivtsi

7637

10429

-2792

67

6270

2936

Chernihiv

7383

20580

-13197

73

6557

3575

City of Kyiv

19348

23241

-3893

170

17684

8599

Sevastopol agglomeration

2729

4346

-1617

19

2980

1716

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

 

Crude ratios

Crude

birth rate

Crude

Death

rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce

rate

Ukraine

8,6

15,9

-7,3

9,6

7,1

3,6

Autonomous Republic of Crimea

8,7

15,1

-6,4

9,5

6,6

3,9

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,7

17,0

-8,3

7,2

7,0

3,5

Volyn

11,4

14,6

-3,2

8,0

7,6

2,8

Dnipropetrovsk

8,3

16,6

-8,3

9,7

7,2

3,9

Donetsk

7,1

17,2

-10,1

11,4

6,5

3,7

Zhytomyr

9,4

17,4

-8,0

10,0

7,4

3,5

Zakarpattya

11,8

11,9

-0,1

7,6

7,5

2,0

Zaporizhya

8,1

16,3

-8,2

12,5

7,2

4,0

Ivano-Frankivsk

10,3

13,2

-2,9

9,9

7,7

3,2

Kyiv

8,3

17,1

-8,8

8,1

7,8

3,7

Kirovohrad

8,4

18,1

-9,7

11,1

6,5

4,0

Luhansk

7,1

17,6

-10,5

11,3

6,6

4,1

Lviv

9,6

13,3

-3,7

8,0

7,6

2,6

Mykolayiv

9,0

16,5

-7,5

9,9

7,0

4,3

Odesa

9,1

16,0

-6,9

10,6

6,7

3,5

Poltava

7,5

18,6

-11,1

9,0

6,9

3,6

Rivne

12,0

13,6

-1,6

9,7

7,5

2,8

Sumy

7,2

18,4

-11,2

10,9

6,4

3,6

Ternopil

9,3

14,8

-5,5

8,1

7,8

3,1

Kharkiv

7,6

16,3

-8,7

9,7

7,2

3,9

Kherson

9,1

15,6

-6,5

11,2

6,8

4,0

Khmelnytskiy

8,8

16,6

-7,8

7,0

7,5

3,6

Cherkasy

7,8

17,6

-9,8

11,0

6,6

4,2

Chernivtsi

10,0

13,7

-3,7

8,8

8,2

3,8

Chernihiv

7,3

20,3

-13,0

10,0

6,5

3,5

City of Kyiv

8,8

10,6

-1,8

9,2

8,1

3,9

Sevastopol agglomeration

8,7

13,8

-5,1

7,4

9,5

5,4

 

*/ Per 1,000 infants