Archives

Natural increase in population in  2003

 

1.      Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 (persons)

 

Births

Deaths

Natural population

growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

408591

765408

-356817

3883

370966

177183

Autonomous Republic of Crimea

17419

30530

-13111

154

14239

8058

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

15048

29865

-14817

105

13333

6148

 Volyn

11883

15459

-3576

96

8405

2969

Dnipropetrovsk

29165

58583

-29418

288

28040

14174

 Donetsk

33433

82279

-48846

373

34126

17796

 Zhytomyr

12607

24159

-11552

124

10848

4900

 Zakarpattya

14747

14965

-218

118

9878

2599

Zaporizhya

15301

31088

-15787

195

15050

7799

Ivano-Frankivsk

14113

18600

-4487

141

11249

4570

 Kyiv

15080

31125

-16045

115

15724

6894

Kirovohrad

9178

20125

-10947

98

8092

4493

Luhansk

17507

44139

-26632

190

18228

10365

Lviv

25009

34785

-9776

206

20420

6965

Mykolayiv

11118

20584

-9466

98

9757

5488

Odesa

22326

39407

-17081

234

18444

8578

 Poltava

11835

29822

-17987

105

12030

5842

 Rivne

13940

15968

-2028

130

9164

3274

Sumy

9088

23495

-14407

98

8742

4756

Ternopil

10476

16823

-6347

95

8999

3588

Kharkiv

21510

46765

-25255

208

22779

11606

 Kherson

10502

18269

-7767

111

8811

4686

Khmelnytskiy

12251

23441

-11190

86

11270

5181

 Cherkasy

10580

24314

-13734

113

9899

5947

 Chernivtsi

9108

12490

-3382

81

7786

3517

 Chernihiv

8813

24861

-16048

90

8594

4318

City of Kyiv

23275

28134

-4859

206

23268

10596

Sevastopol agglomeration

3279

5333

-2054

25

3791

2076

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

Crude Ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

 Ukraine

8,5

16,0

-7,5

9,7

7,8

3,7

Autonomous Republic

  of Crimea

8,7

15,2

-6,5

9,2

7,1

4,0

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,6

17,1

-8,5

7,0

7,6

3,5

Volyn

11,3

14,7

-3,4

8,1

8,0

2,8

Dnipropetrovsk

8,3

16,7

-8,4

10,2

8,0

4,0

 Donetsk

7,0

17,3

-10,3

11,5

7,2

3,7

 Zhytomyr

9,2

17,7

-8,5

9,9

7,9

3,6

 Zakarpattya

11,8

11,9

-0,1

8,2

7,9

2,1

Zaporizhya

8,0

16,4

-8,4

13,0

7,9

4,1

Ivano-Frankivsk

10,1

13,3

-3,2

10,1

8,0

3,3

Kyiv

8,4

17,3

-8,9

7,9

8,7

3,8

Kirovohrad

8,3

18,2

-9,9

10,8

7,3

4,1

 Luhansk

7,0

17,7

-10,7

11,1

7,3

4,2

 Lviv

9,6

13,4

-3,8

8,4

7,8

2,7

 Mykolayiv

8,9

16,5

-7,6

9,2

7,8

4,4

 Odesa

9,2

16,2

-7,0

10,8

7,6

3,5

 Poltava

7,4

18,6

-11,2

8,9

7,5

3,7

 Rivne

12,0

13,7

-1,7

9,6

7,9

2,8

 Sumy

7,2

18,5

-11,3

11,1

6,9

3,7

 Ternopil

9,3

14,9

-5,6

9,1

8,0

3,2

Kharkiv

7,5

16,3

-8,8

9,8

7,9

4,0

 Kherson

9,1

15,8

-6,7

10,9

7,6

4,1

Khmelnytskiy

8,7

16,6

-7,9

7,0

8,0

3,7

Cherkasy

7,7

17,6

-9,9

10,8

7,2

4,3

 Chernivtsi

9,9

13,6

-3,7

8,9

8,5

3,8

 Chernihiv

7,2

20,4

-13,2

10,3

7,1

3,6

City of Kyiv

8,8

10,7

-1,9

9,3

8,8

4,0

Sevastopol agglomeration

8,7

14,1

-5,4

8,0

10,0

5,5

    Per 1,000 infants