Archives

Natural increase in population in January-February 2004

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

67592

140382

-72790

613

31090

26702

Autonomous Republic of Crimea

2701

5738

-3037

29

1126

1156

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

2464

5493

-3029

21

1149

885

Volyn

1985

2881

-896

11

837

515

Dnipropetrovsk

4998

10361

-5363

43

1984

2205

Donetsk

5693

14786

-9093

47

2699

2622

Zhytomyr

2135

4561

-2426

24

921

880

Zakarpattya

2500

3104

-604

20

1405

472

Zaporizhzhya

2531

5527

-2996

24

955

1089

Ivano-Frankivsk

2491

3584

-1093

26

1226

695

Kyiv

2596

5642

-3046

23

1261

970

Kirovohrad

1536

3554

-2018

11

598

708

Luhansk

2752

7918

-5166

24

1417

1647

Lviv

4054

6393

-2339

38

1925

1094

Mykolayiv

1750

3769

-2019

16

663

762

Odesa

3517

7725

-4208

41

1440

1142

Poltava

1858

5148

-3290

20

811

996

Rivne

2305

2979

-674

23

908

491

Sumy

1345

4121

-2776

13

719

704

Ternopil

1768

3331

-1563

16

880

521

Kharkiv

3643

8412

-4769

30

1830

1736

Kherson

1735

3359

-1624

15

618

679

Khmelnytskiy

2040

4455

-2415

23

972

791

Cherkasy

1786

4518

-2732

19

826

920

Chernivtsi

1522

2279

-757

19

734

465

Chernihiv

1463

4768

-3305

13

701

682

City of Kyiv

3883

5029

-1146

22

2139

1562

City of Sevastopol (city council)

541

947

-406

2

346

313

 

2. Crude birth, death, natural increase, marriage and divorce rate

(per 1,000)

 

crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase

Infant mortality rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

8,7

18,0

-9,3

9,0

4,0

3,4

Autonomous Republic of Crimea

8,2

17,5

-9,3

10,1

3,4

3,5

             oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,7

19,3

-10,6

8,4

4,0

3,1

Volyn

11,6

16,8

-5,2

5,5

4,9

3,0

Dnipropetrovsk

8,7

18,1

-9,4

8,8

3,5

3,8

Donetsk

7,4

19,1

-11,7

8,4

3,5

3,4

Zhytomyr

9,6

20,5

-10,9

11,4

4,1

4,0

Zakarpattya

12,2

15,1

-2,9

8,1

6,9

2,3

Zaporizhzhya

8,2

17,8

-9,6

9,4

3,1

3,5

Ivano-Frankivsk

10,9

15,6

-4,7

11,0

5,4

3,0

Kyiv

8,8

19,2

-10,4

9,1

4,3

3,3

Kirovohrad

8,5

19,7

-11,2

7,2

3,3

3,9

Luhansk

6,8

19,6

-12,8

8,3

3,5

4,1

Lviv

9,5

15,0

-5,5

9,2

4,5

2,6

Mykolayiv

8,6

18,6

-10,0

8,7

3,3

3,8

Odesa

8,8

19,4

-10,6

11,1

3,6

2,9

Poltava

7,1

19,8

-12,7

10,2

3,1

3,8

Rivne

12,1

15,6

-3,5

9,9

4,8

2,6

Sumy

6,5

19,9

-13,4

8,7

3,5

3,4

Ternopil

9,6

18,0

-8,4

9,1

4,8

2,8

Kharkiv

7,8

17,9

-10,1

8,4

3,9

3,7

Kherson

9,2

17,8

-8,6

8,6

3,3

3,6

Khmelnytskiy

8,9

19,4

-10,5

11,3

4,2

3,4

Cherkasy

7,9

20,1

-12,2

10,8

3,7

4,1

Chernivtsi

10,2

15,2

-5,0

12,5

4,9

3,1

Chernihiv

7,4

24,1

-16,7

8,8

3,5

3,5

City of Kyiv

9,0

11,6

-2,6

5,7

4,9

3,6

City of Sevastopol (city council

8,7

15,3

-6,6

3,7

5,6

5,0

*/ Per 1,000 infants