Archives

Natural increase in population in January-August, 2004

 

Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

288021

500486

-212465

2658

164097

112154

Autonomous Republic of Crimea

12083

20073

-7990

106

6333

5043

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10614

19066

-8452

77

5974

3964

Volyn

8571

10006

-1435

70

3991

1920

Dnipropetrovsk

21019

38972

-17953

205

11681

9315

Donetsk

23848

53789

-29941

269

15293

11431

Zhytomyr

9092

16001

-6909

80

4823

3437

Zakarpattya

10100

10342

-242

79

4641

1873

Zaporizhzhya

10816

20193

-9377

103

6013

4792

Ivano-Frankivsk

10079

11966

-1887

102

5678

2864

Kyiv

10805

20502

-9697

94

6747

4174

Kirovohrad

6369

13010

-6641

55

3191

2909

Luhansk

12058

28780

-16722

112

8118

6549

Lviv

17775

22472

-4697

173

9755

4565

Mykolayiv

7416

13407

-5991

61

3775

3283

Odesa

15699

25991

-10292

164

7893

5615

Poltava

8042

19041

-10999

65

4914

3786

Rivne

9720

10415

-695

86

4458

1972

Sumy

6022

15309

-9287

49

3792

2905

Ternopil

7494

10749

-3255

80

4502

2160

Kharkiv

15407

31021

-15614

144

9657

7099

Kherson

7070

11661

-4591

65

3290

2898

Khmelnytskiy

8533

15054

-6521

78

5214

3315

Cherkasy

7235

16141

-8906

70

4138

3626

Chernivtsi

6424

7865

-1441

72

3642

2043

Chernihiv

6001

16238

-10237

68

3522

2643

City of Kyiv

17315

18746

-1431

112

11201

6699

Sevastopol agglomeration

2414

3676

-1262

19

1861

1274

 

 

2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

 (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

9,1

15,8

-6,7

9,6

5,2

3,5

Autonomous Republic of Crimea

9,1

15,0

-5,9

9,0

4,7

3,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,2

16,5

-7,3

7,6

5,2

3,4

Volyn

12,3

14,3

-2,0

8,6

5,7

2,7

Dnipropetrovsk

9,0

16,7

-7,7

10,3

5,0

4,0

Donetsk

7,6

17,1

-9,5

11,8

4,9

3,6

Zhytomyr

10,1

17,7

-7,6

9,3

5,3

3,8

Zakarpattya

12,1

12,4

-0,3

7,9

5,6

2,2

Zaporizhzhya

8,6

16,0

-7,4

9,9

4,8

3,8

Ivano-Frankivsk

10,8

12,9

-2,1

10,5

6,1

3,1

Kyiv

9,1

17,2

-8,1

9,1

5,7

3,5

Kirovohrad

8,7

17,8

-9,1

8,9

4,4

4,0

Luhansk

7,3

17,5

-10,2

9,5

4,9

4,0

Lviv

10,3

13,0

-2,7

10,2

5,6

2,6

Mykolayiv

9,0

16,3

-7,3

8,3

4,6

4,0

Odesa

9,7

16,1

-6,4

10,8

4,9

3,5

Poltava

7,6

18,0

-10,4

8,2

4,6

3,6

Rivne

12,5

13,4

-0,9

9,1

5,7

2,5

Sumy

7,2

18,3

-11,1

8,1

4,5

3,5

Ternopil

10,0

14,3

-4,3

11,2

6,0

2,9

Kharkiv

8,1

16,3

-8,2

9,8

5,1

3,7

Kherson

9,2

15,3

-6,1

9,2

4,3

3,8

Khmelnytskiy

9,2

16,2

-7,0

9,4

5,6

3,6

Cherkasy

7,9

17,7

-9,8

9,8

4,5

4,0

Chernivtsi

10,5

12,9

-2,4

11,5

6,0

3,4

Chernihiv

7,5

20,3

-12,8

11,5

4,4

3,3

City of Kyiv

9,8

10,6

-0,8

6,9

6,4

3,8

Sevastopol agglomeration

9,6

14,6

-5,0

8,3

7,4

5,1

*/ Per 1,000 infants