Archives

Natural increase in population in January-October, 2004

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

360307

621090

-260783

3335

234991

142051

Autonomous Republic of Crimea

15242

24742

-9500

135

9513

6506

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

13123

23718

-10595

101

8312

4958

Volyn

10562

12393

-1831

85

5642

2381

Dnipropetrovsk

26173

48426

-22253

256

16986

11797

Donetsk

29834

66953

-37119

341

21877

14740

Zhytomyr

11278

20046

-8768

96

6862

4266

Zakarpattya

13049

12747

302

105

6665

2320

Zaporizhzhya

13534

25130

-11596

124

8944

6063

Ivano-Frankivsk

12696

14697

-2001

122

7923

3575

Kyiv

13540

25718

-12178

112

9582

5312

Kirovohrad

7877

16130

-8253

75

4573

3645

Luhansk

15086

35767

-20681

149

11430

8334

Lviv

22264

27893

-5629

218

13975

5638

Mykolayiv

9338

16493

-7155

75

5678

4175

Odesa

19712

31808

-12096

205

11756

7199

Poltava

9969

23753

-13784

75

7009

4799

Rivne

12200

12890

-690

118

6271

2530

Sumy

7571

19027

-11456

70

5353

3728

Ternopil

9365

13237

-3872

99

6233

2798

Kharkiv

19121

38431

-19310

181

13657

9003

Kherson

8790

14362

-5572

78

5007

3733

Khmelnytskiy

10706

18776

-8070

97

7262

4067

Cherkasy

8920

20126

-11206

82

5771

4608

Chernivtsi

8135

9784

-1649

89

5318

2593

Chernihiv

7504

20117

-12613

82

5024

3328

City of Kyiv

21648

23418

-1770

141

15795

8358

Sevastopol agglomeration

3070

4508

-1438

24

2573

1597

 

2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

 (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

9,1

15,7

-6,6

9,6

5,9

3,6

Autonomous Republic of Crimea

9,1

14,8

-5,7

9,1

5,7

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,1

16,4

-7,3

7,9

5,8

3,4

Volyn

12,1

14,2

-2,1

8,3

6,5

2,7

Dnipropetrovsk

9,0

16,6

-7,6

10,2

5,8

4,1

Donetsk

7,6

17,1

-9,5

11,9

5,6

3,8

Zhytomyr

10,0

17,8

-7,8

8,9

6,1

3,8

Zakarpattya

12,5

12,2

0,3

8,3

6,4

2,2

Zaporizhzhya

8,6

16,0

-7,4

9,5

5,7

3,9

Ivano-Frankivsk

10,9

12,6

-1,7

10,0

6,8

3,1

Kyiv

9,1

17,3

-8,2

8,6

6,4

3,6

Kirovohrad

8,6

17,7

-9,1

9,7

5,0

4,0

Luhansk

7,4

17,4

-10,0

10,1

5,6

4,1

Lviv

10,3

12,9

-2,6

10,2

6,5

2,6

Mykolayiv

9,1

16,0

-6,9

8,1

5,5

4,1

Odesa

9,8

15,7

-5,9

10,7

5,8

3,6

Poltava

7,6

18,0

-10,4

7,6

5,3

3,6

Rivne

12,6

13,3

-0,7

9,9

6,5

2,6

Sumy

7,2

18,2

-11,0

9,3

5,1

3,6

Ternopil

10,0

14,1

-4,1

11,0

6,7

3,0

Kharkiv

8,0

16,1

-8,1

9,8

5,7

3,8

Kherson

9,2

15,0

-5,8

8,8

5,2

3,9

Khmelnytskiy

9,2

16,1

-6,9

9,3

6,2

3,5

Cherkasy

7,8

17,7

-9,9

9,2

5,1

4,0

Chernivtsi

10,7

12,9

-2,2

11,3

7,0

3,4

Chernihiv

7,5

20,1

-12,6

11,1

5,0

3,3

City of Kyiv

9,8

10,6

-0,8

6,9

7,2

3,8

Sevastopol agglomeration

9,7

14,3

-4,6

8,3

8,2

5,1

*/ Per 1,000 infants