Archives

Natural increase in population in  January-November 2004

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

393560

689076

-295516

3668

262740

157984

Autonomous Republic of Crimea

16530

27341

-10811

147

10558

7253

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

14337

26453

-12116

108

9477

5544

Volyn

11536

13739

-2203

90

6485

2633

Dnipropetrovsk

28626

53715

-25089

285

18813

13161

Donetsk

32709

74432

-41723

372

24052

16475

Zhytomyr

12290

22318

-10028

113

7721

4696

Zakarpattya

14244

14071

173

117

7762

2586

Zaporizhzhya

14799

27815

-13016

141

9851

6742

Ivano-Frankivsk

13854

16312

-2458

138

8850

3943

Kyiv

14755

28529

-13774

125

10707

5932

Kirovohrad

8662

18026

-9364

82

5125

4057

Luhansk

16373

39751

-23378

165

12561

9249

Lviv

24287

30881

-6594

239

15777

6171

Mykolayiv

10167

18246

-8079

85

6333

4584

Odesa

21465

35182

-13717

228

13408

8018

Poltava

10870

26409

-15539

77

7772

5383

Rivne

13402

14272

-870

130

7125

2815

Sumy

8308

21221

-12913

74

5925

4159

Ternopil

10250

14620

-4370

112

6969

3116

Kharkiv

20888

42493

-21605

193

15085

10019

Kherson

9577

16028

-6451

84

5658

4191

Khmelnytskiy

11670

20863

-9193

106

8156

4515

Cherkasy

9725

22302

-12577

89

6506

5114

Chernivtsi

9014

10851

-1837

93

5963

2882

Chernihiv

8217

22384

-14167

92

5680

3667

City of Kyiv

23626

25817

-2191

154

17587

9325

City of Sevastopol

(city council)

3379

5005

-1626

29

2834

1754

 

 

2. Crude birth, death, natural increase, marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

9,1

15,9

-6,8

9,5

6,0

3,6

Autonomous Republic

of Crimea

9,0

14,9

-5,9

9,0

5,8

4,0

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,1

16,7

-7,6

7,7

6,0

3,5

Volyn

12,0

14,3

-2,3

8,0

6,8

2,7

Dnipropetrovsk

9,0

16,8

-7,8

10,3

5,9

4,1

Donetsk

7,6

17,3

-9,7

11,8

5,6

3,8

Zhytomyr

9,9

18,0

-8,1

9,5

6,2

3,8

Zakarpattya

12,4

12,3

0,1

8,4

6,8

2,3

Zaporizhzhya

8,6

16,1

-7,5

9,8

5,7

3,9

Ivano-Frankivsk

10,8

12,8

-2,0

10,3

6,9

3,1

Kyiv

9,0

17,4

-8,4

8,7

6,5

3,6

Kirovohrad

8,7

18,0

-9,3

9,6

5,1

4,1

Luhansk

7,3

17,7

-10,4

10,2

5,6

4,1

Lviv

10,2

13,0

-2,8

10,1

6,6

2,6

Mykolayiv

9,0

16,1

-7,1

8,4

5,6

4,1

Odesa

9,7

15,9

-6,2

10,8

6,0

3,6

Poltava

7,5

18,2

-10,7

7,1

5,4

3,7

Rivne

12,6

13,4

-0,8

9,9

6,7

2,6

Sumy

7,2

18,5

-11,3

8,9

5,2

3,6

Ternopil

10,0

14,2

-4,2

11,3

6,8

3,0

Kharkiv

8,0

16,2

-8,2

9,5

5,8

3,8

Kherson

9,1

15,3

-6,2

8,7

5,4

4,0

Khmelnytskiy

9,1

16,3

-7,2

9,3

6,4

3,5

Cherkasy

7,8

17,8

-10,0

9,1

5,2

4,1

Chernivtsi

10,8

13,0

-2,2

10,7

7,1

3,4

Chernihiv

7,5

20,4

-12,9

11,3

5,2

3,3

City of Kyiv

9,7

10,6

-0,9

6,8

7,2

3,8

City of Sevastopol

(city council)

9,8

14,4

-4,6

9,1

8,2

5,1

*/  Per 1,000 infants