Archives

Natural increase in population in 2004

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

427259

761263

-334004

4026

278230

173163

Autonomous

Republic of Crimea

17941

30150

-12209

161

11433

7900

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

15525

29283

-13758

123

9922

6118

Volyn

12468

15175

-2707

96

6644

2883

Dnipropetrovsk

31035

59349

-28314

320

20151

14318

Donetsk

35525

82264

-46739

413

25772

18030

Zhytomyr

13265

24724

-11459

122

8023

5146

Zakarpattya

15472

15518

-46

127

8044

2873

Zaporizhzhya

16091

30679

-14588

159

10540

7419

Ivano-Frankivsk

14992

18031

-3039

152

9207

4300

Kyiv

16016

31474

-15458

139

11309

6529

Kirovohrad

9392

19933

-10541

91

5437

4414

Luhansk

17856

43939

-26083

185

13431

10135

Lviv

26255

34087

-7832

260

16282

6753

Mykolayiv

11059

20181

-9122

90

6836

5029

Odesa

23343

38864

-15521

242

14430

8799

Poltava

11792

29135

-17343

88

8198

5873

Rivne

14558

15811

-1253

137

7389

3099

Sumy

9066

23463

-14397

81

6203

4543

Ternopil

11094

16180

-5086

118

7298

3440

Kharkiv

22782

46778

-23996

216

16161

11049

Kherson

10363

17744

-7381

95

6077

4623

Khmelnytskiy

12647

23060

-10413

117

8496

4948

Cherkasy

10524

24702

-14178

93

6863

5604

Chernivtsi

9711

11958

-2247

102

6231

3121

Chernihiv

8922

24803

-15881

100

5905

4008

City of Kyiv

25884

28487

-2603

168

18875

10295

Sevastopol agglomeration

3681

5491

-1810

31

3073

1914

 

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce

rate

Ukraine

9,0

16,0

-7,0

9,6

5,9

3,6

Autonomous Republic of Crimea

9,0

15,1

-6,1

9,1

5,7

4,0

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,0

16,9

-7,9

8,0

5,7

3,5

Volyn

11,9

14,5

-2,6

7,8

6,3

2,8

Dnipropetrovsk

8,9

17,0

-8,1

10,6

5,8

4,1

Donetsk

7,6

17,5

-9,9

12,0

5,5

3,8

Zhytomyr

9,8

18,3

-8,5

9,4

5,9

3,8

Zakarpattya

12,4

12,4

-0,0

8,4

6,4

2,3

Zaporizhzhya

8,5

16,3

-7,8

10,1

5,6

3,9

Ivano-Frankivsk

10,7

12,9

-2,2

10,4

6,6

3,1

Kyiv

9,0

17,6

-8,6

8,8

6,3

3,7

Kirovohrad

8,6

18,3

-9,7

9,8

5,0

4,0

Luhansk

7,3

17,9

-10,6

10,4

5,5

4,1

Lviv

10,1

13,1

-3,0

10,1

6,3

2,6

Mykolayiv

9,0

16,3

-7,3

8,1

5,5

4,1

Odesa

9,6

16,0

-6,4

10,5

6,0

3,6

Poltava

7,5

18,4

-10,9

7,4

5,2

3,7

Rivne

12,5

13,6

-1,1

9,6

6,4

2,7

Sumy

7,2

18,7

-11,5

8,9

5,0

3,6

Ternopil

9,9

14,4

-4,5

10,9

6,5

3,1

Kharkiv

8,0

16,4

-8,4

9,8

5,7

3,9

Kherson

9,1

15,5

-6,4

9,0

5,3

4,0

Khmelnytskiy

9,1

16,5

-7,4

9,4

6,1

3,5

Cherkasy

7,7

18,1

-10,4

8,7

5,0

4,1

Chernivtsi

10,6

13,1

-2,5

10,8

6,8

3,4

Chernihiv

7,5

20,7

-13,2

11,2

4,9

3,3

City of Kyiv

9,8

10,7

-0,9

6,8

7,1

3,9

Sevastopol agglomeration

9,7

14,5

-4,8

8,9

8,1

5,1

*/ Per 1,000 infants