Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January, 2005

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

31984

70462

-38478

325

15321

12878

Autonomous Republic of Crimea

1380

2897

-1517

4

641

568

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1132

2732

-1600

15

515

444

Volyn

1041

1466

-425

10

328

212

Dnipropetrovsk

2339

5568

-3229

24

1018

1159

Donetsk

2715

7655

-4940

35

1511

1433

Zhytomyr

1002

2196

-1194

8

410

363

Zakarpattya

1312

1554

-242

14

645

214

Zaporizhzhya

1145

2758

-1613

13

535

559

Ivano-Frankivsk

1164

1694

-530

12

512

286

Kyiv

1207

2847

-1640

15

632

467

Kirovohrad

665

1902

-1237

6

305

351

Luhansk

1339

4033

-2694

17

805

763

Lviv

1944

3214

-1270

20

741

496

Mykolayiv

776

1909

-1133

10

364

378

Odesa

1678

3571

-1893

19

747

549

Poltava

916

2683

-1767

7

447

494

Rivne

1105

1427

-322

7

482

271

Sumy

653

2110

-1457

7

356

344

Ternopil

838

1555

-717

7

428

251

Kharkiv

1672

4127

-2455

15

902

802

Kherson

771

1645

-874

7

334

320

Khmelnytskiy

912

2153

-1241

7

515

374

Cherkasy

772

2231

-1459

10

400

437

Chernivtsi

775

1194

-419

10

343

235

Chernihiv

639

2202

-1563

9

311

293

City of Kyiv

1816

2576

-760

14

934

685

Sevastopol agglomeration

276

563

-287

3

160

130

 

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

8,0

17,6

-9,6

9,2

3,8

3,2

Autonomous Republic of Crimea

8,1

17,1

-9,0

2,7

3,8

3,4

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

7,8

18,7

-10,9

11,7

3,5

3,0

Volyn

11,7

16,5

-4,8

9,6

3,7

2,4

Dnipropetrovsk

7,9

18,9

-11,0

9,3

3,4

3,9

Donetsk

6,8

19,3

-12,5

11,9

3,8

3,6

Zhytomyr

8,8

19,2

-10,4

7,3

3,6

3,2

Zakarpattya

12,4

14,7

-2,3

10,8

6,1

2,0

Zaporizhzhya

7,2

17,3

-10,1

9,8

3,4

3,5

Ivano-Frankivsk

9,8

14,3

-4,5

9,7

4,3

2,4

Kyiv

8,0

18,9

-10,9

11,3

4,2

3,1

Kirovohrad

7,2

20,7

-13,5

7,8

3,3

3,8

Luhansk

6,5

19,5

-13,0

11,5

3,9

3,7

Lviv

8,8

14,6

-5,8

9,2

3,4

2,3

Mykolayiv

7,4

18,3

-10,9

11,0

3,5

3,6

Odesa

8,2

17,4

-9,2

9,9

3,6

2,7

Poltava

6,9

20,1

-13,2

7,2

3,3

3,7

Rivne

11,2

14,5

-3,3

5,8

4,9

2,7

Sumy

6,2

20,0

-13,8

9,4

3,4

3,3

Ternopil

8,8

16,3

-7,5

7,6

4,5

2,6

Kharkiv

6,9

17,1

-10,2

8,0

3,7

3,3

Kherson

8,0

17,0

-9,0

8,2

3,5

3,3

Khmelnytskiy

7,8

18,3

-10,5

6,7

4,4

3,2

Cherkasy

6,7

19,4

-12,7

11,5

3,5

3,8

Chernivtsi

10,0

15,4

-5,4

12,4

4,4

3,0

Chernihiv

6,3

21,8

-15,5

12,2

3,1

2,9

City of Kyiv

8,0

11,4

-3,4

6,6

4,1

3,0

Sevastopol agglomeration

8,6

17,5

-8,9

9,9

5,0

4,0

*/ Per 1,000 infants