Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in February, 2005

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

65271

140589

-75318

649

37096

26566

Autonomous Republic of Crimea

2671

5631

-2960

20

1338

1175

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

2399

5626

-3227

29

1371

908

Volyn

2038

2807

-769

21

1018

448

Dnipropetrovsk

4705

10924

-6219

47

2502

2350

Donetsk

5439

15608

-10169

79

3291

2778

Zhytomyr

1976

4464

-2488

19

1130

747

Zakarpattya

2468

3026

-558

23

1612

455

Zaporizhzhya

2349

5451

-3102

25

1220

1114

Ivano-Frankivsk

2370

3347

-977

22

1368

628

Kyiv

2504

5716

-3212

27

1514

935

Kirovohrad

1348

3830

-2482

13

705

673

Luhansk

2638

8107

-5469

28

1755

1545

Lviv

4019

6220

-2201

36

2144

1085

Mykolayiv

1643

3691

-2048

17

801

778

Odesa

3614

7090

-3476

37

1728

1220

Poltava

1868

5357

-3489

10

1096

947

Rivne

2254

2977

-723

19

1250

600

Sumy

1384

4170

-2786

15

895

754

Ternopil

1708

3040

-1332

15

1039

570

Kharkiv

3417

8268

-4851

36

2052

1629

Kherson

1608

3298

-1690

13

757

718

Khmelnytskiy

1928

4408

-2480

15

1186

800

Cherkasy

1598

4585

-2987

15

957

876

Chernivtsi

1573

2296

-723

14

832

481

Chernihiv

1362

4494

-3132

15

870

649

City of Kyiv

3828

5116

-1288

33

2293

1434

Sevastopol agglomeration

562

1042

-480

6

372

269

 

 

2.  Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

 (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

8,5

18,4

-9,9

9,2

4,9

3,5

Autonomous Republic of Crimea

8,3

17,5

-9,2

6,7

4,2

3,6

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,6

20,3

-11,7

11,3

4,9

3,3

Volyn

12,1

16,6

-4,5

10,1

6,0

2,7

Dnipropetrovsk

8,4

19,5

-11,1

9,2

4,5

4,2

Donetsk

7,2

20,7

-13,5

13,4

4,4

3,7

Zhytomyr

9,1

20,6

-11,5

8,7

5,2

3,4

Zakarpattya

12,2

15,0

-2,8

8,9

8,0

2,3

Zaporizhzhya

7,7

18,0

-10,3

9,4

4,0

3,7

Ivano-Frankivsk

10,5

14,9

-4,4

8,9

6,1

2,8

Kyiv

8,7

19,9

-11,2

10,2

5,3

3,3

Kirovohrad

7,7

21,9

-14,2

8,4

4,0

3,8

Luhansk

6,7

20,6

-13,9

9,5

4,5

3,9

Lviv

9,6

14,9

-5,3

8,3

5,1

2,6

Mykolayiv

8,3

18,6

-10,3

9,3

4,0

3,9

Odesa

9,3

18,2

-8,9

9,5

4,4

3,1

Poltava

7,4

21,1

-13,7

5,1

4,3

3,7

Rivne

12,0

15,9

-3,9

7,9

6,7

3,2

Sumy

6,9

20,8

-13,9

10,0

4,5

3,8

Ternopil

9,4

16,8

-7,4

8,2

5,7

3,2

Kharkiv

7,4

18,0

-10,6

9,6

4,5

3,5

Kherson

8,7

17,9

-9,2

7,6

4,1

3,9

Khmelnytskiy

8,6

19,7

-11,1

7,2

5,3

3,6

Cherkasy

7,3

20,9

-13,6

8,7

4,4

4,0

Chernivtsi

10,7

15,6

-4,9

8,6

5,6

3,3

Chernihiv

7,1

23,4

-16,3

10,2

4,5

3,4

City of Kyiv

8,9

11,9

-3,0

7,7

5,3

3,3

Sevastopol agglomeration

9,2

17,0

-7,8

9,8

6,1

4,4

*/ Per 1,000 infants