Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in April, 2005

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 (persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

136619

285868

-149249

1321

70790

57555

Autonomous Republic of Crimea

5673

11383

-5710

48

2886

2573

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

4939

11471

-6532

49

2399

2032

Volyn

4151

5693

-1542

36

1509

993

Dnipropetrovsk

9808

22359

-12551

104

5337

4870

Donetsk

11348

31124

-19776

142

6874

5873

Zhytomyr

4170

9286

-5116

44

1994

1629

Zakarpattya

4892

6022

-1130

62

2306

893

Zaporizhzhya

5097

11124

-6027

48

2741

2457

Ivano-Frankivsk

4812

6890

-2078

52

2305

1377

Kyiv

5353

11695

-6342

40

2862

2157

Kirovohrad

2907

7725

-4818

36

1475

1454

Luhansk

5526

16555

-11029

51

3527

3358

Lviv

8299

12791

-4492

67

3522

2281

Mykolayiv

3568

7586

-4018

33

1780

1726

Odesa

7567

14528

-6961

79

3670

2730

Poltava

3876

10742

-6866

29

2142

2008

Rivne

4641

5847

-1206

39

1922

1212

Sumy

2894

8631

-5737

35

1680

1632

Ternopil

3581

6055

-2474

27

1745

1151

Kharkiv

7229

16999

-9770

74

4215

3686

Kherson

3312

6747

-3435

22

1600

1470

Khmelnytskiy

3942

8775

-4833

32

1924

1742

Cherkasy

3384

9395

-6011

32

1879

1865

Chernivtsi

3233

4541

-1308

34

1377

1091

Chernihiv

2885

9331

-6446

24

1508

1374

City of Kyiv

8379

10466

-2087

68

4840

3286

Sevastopol agglomeration

1153

2107

-954

14

771

635

 

 

2.  Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

  (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

8,8

18,4

-9,6

9,3

4,6

3,7

Autonomous Republic of Crimea

8,7

17,4

-8,7

8,1

4,4

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,8

20,3

-11,5

9,5

4,3

3,6

Volyn

12,1

16,6

-4,5

8,7

4,4

2,9

Dnipropetrovsk

8,6

19,6

-11,0

10,2

4,7

4,3

Donetsk

7,4

20,3

-12,9

12,1

4,5

3,8

Zhytomyr

9,4

21,0

-11,6

10,1

4,5

3,7

Zakarpattya

11,9

14,7

-2,8

12,1

5,6

2,2

Zaporizhzhya

8,3

18,1

-9,8

9,1

4,4

4,0

Ivano-Frankivsk

10,5

15,0

-4,5

10,5

5,0

3,0

Kyiv

9,2

20,0

-10,8

7,5

4,9

3,7

Kirovohrad

8,2

21,7

-13,5

11,7

4,2

4,1

Luhansk

6,9

20,7

-13,8

8,7

4,4

4,2

Lviv

9,8

15,0

-5,2

7,7

4,1

2,7

Mykolayiv

8,8

18,8

-10,0

9,0

4,4

4,3

Odesa

9,5

18,3

-8,8

10,1

4,6

3,4

Poltava

7,5

20,8

-13,3

7,4

4,2

3,9

Rivne

12,2

15,3

-3,1

8,1

5,0

3,2

Sumy

7,1

21,2

-14,1

11,6

4,1

4,0

Ternopil

9,7

16,5

-6,8

7,3

4,7

3,1

Kharkiv

7,7

18,2

-10,5

9,9

4,5

3,9

Kherson

8,9

18,1

-9,2

6,4

4,3

3,9

Khmelnytskiy

8,7

19,3

-10,6

7,7

4,2

3,8

Cherkasy

7,6

21,1

-13,5

9,3

4,2

4,2

Chernivtsi

10,8

15,2

-4,4

10,5

4,6

3,6

Chernihiv

7,4

24,0

-16,6

8,2

3,9

3,5

City of Kyiv

9,6

11,9

-2,3

7,9

5,5

3,7

Sevastopol agglomeration

9,3

16,9

-7,6

11,5

6,2

5,1

*/ Per 1,000 infants