Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in May, 2005

 

1.Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

170928

354916

-183988

1728

87109

72050

Autonomous Republic of Crimea

7083

14170

-7087

62

3244

3188

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

6221

14131

-7910

62

3132

2569

Volyn

5230

7161

-1931

45

2208

1235

Dnipropetrovsk

12180

27813

-15633

131

6126

6174

Donetsk

14279

38513

-24234

180

7868

7381

Zhytomyr

5235

11424

-6189

60

2517

2022

Zakarpattya

6125

7483

-1358

84

3191

1130

Zaporizhzhya

6348

13843

-7495

68

3152

3071

Ivano-Frankivsk

6007

8554

-2547

67

3219

1734

Kyiv

6683

14622

-7939

50

3477

2685

Kirovohrad

3662

9495

-5833

45

1750

1805

Luhansk

6901

20406

-13505

74

4096

4248

Lviv

10456

15939

-5483

81

4884

2815

Mykolayiv

4404

9372

-4968

36

2105

2151

Odesa

9566

18002

-8436

103

4464

3493

Poltava

4828

13422

-8594

41

2582

2593

Rivne

5820

7335

-1515

54

2681

1493

Sumy

3592

10726

-7134

42

2026

2007

Ternopil

4510

7564

-3054

37

2468

1428

Kharkiv

8945

21156

-12211

103

4826

4572

Kherson

4106

8334

-4228

38

1849

1845

Khmelnytskiy

4988

10917

-5929

44

2563

2146

Cherkasy

4216

11628

-7412

42

2252

2327

Chernivtsi

4025

5662

-1637

44

1932

1345

Chernihiv

3596

11523

-7927

33

1852

1688

City of Kyiv

10464

13104

-2640

86

5762

4123

Sevastopol agglomeration

1458

2617

-1159

16

883

782

 

2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

8,8

18,2

-9,4

9,8

4,5

3,7

Autonomous Republic  of Crimea

8,6

17,2

-8,6

8,3

3,9

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,8

19,9

-11,1

9,7

4,4

3,6

Volyn

12,1

16,6

-4,5

8,7

5,1

2,9

Dnipropetrovsk

8,5

19,4

-10,9

10,3

4,3

4,3

Donetsk

7,4

20,0

-12,6

12,3

4,1

3,8

Zhytomyr

9,4

20,6

-11,2

11,0

4,5

3,6

Zakarpattya

11,9

14,5

-2,6

13,1

6,2

2,2

Zaporizhzhya

8,2

17,9

-9,7

10,3

4,1

4,0

Ivano-Frankivsk

10,4

14,9

-4,5

10,8

5,6

3,0

Kyiv

9,1

19,9

-10,8

7,5

4,7

3,7

Kirovohrad

8,2

21,2

-13,0

11,7

3,9

4,0

Luhansk

6,9

20,3

-13,4

10,1

4,1

4,2

Lviv

9,8

14,9

-5,1

7,4

4,6

2,6

Mykolayiv

8,7

18,5

-9,8

7,9

4,1

4,2

Odesa

9,6

18,0

-8,4

10,6

4,5

3,5

Poltava

7,4

20,7

-13,3

8,4

4,0

4,0

Rivne

12,1

15,3

-3,2

9,0

5,6

3,1

Sumy

7,0

20,9

-13,9

11,2

3,9

3,9

Ternopil

9,8

16,4

-6,6

8,0

5,3

3,1

Kharkiv

7,6

18,0

-10,4

11,0

4,1

3,9

Kherson

8,7

17,7

-9,0

8,9

3,9

3,9

Khmelnytskiy

8,7

19,1

-10,4

8,5

4,5

3,7

Cherkasy

7,5

20,8

-13,3

9,8

4,0

4,2

Chernivtsi

10,7

15,0

-4,3

10,8

5,1

3,6

Chernihiv

7,3

23,5

-16,2

9,0

3,8

3,4

City of Kyiv

9,5

11,9

-2,4

8,0

5,2

3,7

Sevastopol agglomeration

9,3

16,7

-7,4

10,5

5,6

5,0

*/ Per 1,000 infants