Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in June, 2005

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 (persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

204081

413403

-209322

2068

119274

85623

Autonomous Republic of Crimea

8521

16428

-7907

72

4377

3774

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

7441

16416

-8975

73

4333

3028

Volyn

6225

8388

-2163

52

2954

1449

Dnipropetrovsk

14412

32380

-17968

156

8547

7355

Donetsk

16966

44597

-27631

205

10881

8752

Zhytomyr

6253

13258

-7005

71

3483

2426

Zakarpattya

7299

8743

-1444

99

3901

1370

Zaporizhzhya

7530

16253

-8723

77

4426

3697

Ivano-Frankivsk

7226

9998

-2772

86

4133

2067

Kyiv

7926

17081

-9155

59

4910

3234

Kirovohrad

4360

10916

-6556

51

2393

2155

Luhansk

8362

23606

-15244

92

5672

5037

Lviv

12676

18669

-5993

100

6684

3392

Mykolayiv

5244

10893

-5649

42

2875

2587

Odesa

11412

21015

-9603

129

6058

4182

Poltava

5724

15727

-10003

47

3611

3052

Rivne

6924

8579

-1655

69

3460

1754

Sumy

4272

12535

-8263

46

2778

2367

Ternopil

5392

8820

-3428

47

3323

1694

Kharkiv

10656

24856

-14200

122

6775

5401

Kherson

4880

9642

-4762

46

2503

2213

Khmelnytskiy

6012

12720

-6708

50

3592

2568

Cherkasy

5012

13482

-8470

60

3197

2739

Chernivtsi

4831

6651

-1820

54

2544

1560

Chernihiv

4282

13376

-9094

46

2604

1962

City of Kyiv

12516

15359

-2843

97

8032

4894

Sevastopol agglomeration

1727

3015

-1288

20

1228

914

 

 2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

 (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude Death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

8,7

17,7

-9,0

9,8

5,1

3,7

Autonomous Republic of Crimea

8,6

16,6

-8,0

8,1

4,4

3,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,7

19,3

-10,6

9,5

5,1

3,6

Volyn

12,0

16,2

-4,2

8,3

5,7

2,8

Dnipropetrovsk

8,4

18,8

-10,4

10,2

5,0

4,3

Donetsk

7,3

19,3

-12,0

11,6

4,7

3,8

Zhytomyr

9,4

19,9

-10,5

10,9

5,2

3,6

Zakarpattya

11,8

14,1

-2,3

12,8

6,3

2,2

Zaporizhzhya

8,1

17,5

-9,4

9,7

4,8

4,0

Ivano-Frankivsk

10,5

14,5

-4,0

11,6

6,0

3,0

Kyiv

9,0

19,4

-10,4

7,4

5,6

3,7

Kirovohrad

8,1

20,4

-12,3

11,1

4,5

4,0

Luhansk

6,9

19,6

-12,7

10,5

4,7

4,2

Lviv

9,9

14,6

-4,7

7,6

5,2

2,6

Mykolayiv

8,6

17,9

-9,3

7,7

4,7

4,3

Odesa

9,5

17,6

-8,1

11,0

5,1

3,5

Poltava

7,4

20,2

-12,8

8,0

4,6

3,9

Rivne

12,0

14,9

-2,9

9,5

6,0

3,1

Sumy

7,0

20,4

-13,4

10,2

4,5

3,9

Ternopil

9,7

15,9

-6,2

8,5

6,0

3,1

Kharkiv

7,6

17,6

-10,0

10,9

4,8

3,8

Kherson

8,7

17,1

-8,4

9,0

4,4

3,9

Khmelnytskiy

8,8

18,5

-9,7

8,0

5,2

3,7

Cherkasy

7,5

20,1

-12,6

11,6

4,8

4,1

Chernivtsi

10,7

14,7

-4,0

11,0

5,6

3,5

Chernihiv

7,3

22,8

-15,5

10,4

4,4

3,3

City of Kyiv

9,5

11,6

-2,1

7,5

6,1

3,7

Sevastopol agglomeration

9,2

16,1

-6,9

10,9

6,5

4,9

*/ Per 1,000 infants