Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in July, 2005

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

242515

470594

-228079

2449

156310

101544

Autonomous Republic of Crimea

10117

18759

-8642

85

5688

4465

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8812

18661

-9849

87

5689

3610

Volyn

7382

9546

-2164

64

3848

1719

Dnipropetrovsk

17142

36982

-19840

181

11458

8792

Donetsk

20204

50588

-30384

233

14397

10476

Zhytomyr

7411

15117

-7706

77

4600

2876

Zakarpattya

8722

9965

-1243

117

4690

1621

Zaporizhzhya

8851

18502

-9651

90

5742

4376

Ivano-Frankivsk

8626

11352

-2726

101

5224

2483

Kyiv

9385

19449

-10064

68

6534

3843

Kirovohrad

5088

12282

-7194

55

3049

2554

Luhansk

9933

26805

-16872

115

7631

5892

Lviv

15141

21183

-6042

123

8818

4033

Mykolayiv

6211

12375

-6164

49

3672

3077

Odesa

13623

23920

-10297

154

7592

4990

Poltava

6779

17994

-11215

56

4857

3667

Rivne

8241

9769

-1528

83

4345

2034

Sumy

5073

14286

-9213

52

3748

2775

Ternopil

6414

10024

-3610

55

4275

1967

Kharkiv

12669

28355

-15686

135

9177

6406

Kherson

5774

10946

-5172

58

3161

2623

Khmelnytskiy

7123

14426

-7303

63

4864

3015

Cherkasy

5930

15317

-9387

73

4203

3228

Chernivtsi

5788

7601

-1813

71

3380

1911

Chernihiv

5088

15239

-10151

64

3395

2269

City of Kyiv

14966

17718

-2752

118

10675

5787

Sevastopol agglomeration

2022

3433

-1411

22

1598

1055

 

 

2.  Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

8,9

17,2

-8,3

9,9

5,7

3,7

Autonomous Republic  of Crimea

8,7

16,2

-7,5

8,1

4,9

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,8

18,7

-9,9

9,7

5,7

3,6

Volyn

12,2

15,7

-3,5

8,8

6,3

2,8

Dnipropetrovsk

8,5

18,4

-9,9

10,2

5,7

4,4

Donetsk

7,5

18,7

-11,2

11,3

5,3

3,9

Zhytomyr

9,5

19,4

-9,9

10,1

5,9

3,7

Zakarpattya

12,0

13,8

-1,8

13,0

6,5

2,2

Zaporizhzhya

8,1

17,0

-8,9

9,7

5,3

4,0

Ivano-Frankivsk

10,7

14,0

-3,3

11,6

6,5

3,1

Kyiv

9,1

18,9

-9,8

7,3

6,3

3,7

Kirovohrad

8,1

19,6

-11,5

10,3

4,9

4,1

Luhansk

7,0

19,0

-12,0

11,2

5,4

4,2

Lviv

10,1

14,1

-4,0

8,0

5,9

2,7

Mykolayiv

8,7

17,4

-8,7

7,7

5,2

4,3

Odesa

9,7

17,1

-7,4

11,3

5,4

3,6

Poltava

7,4

19,8

-12,4

8,2

5,3

4,0

Rivne

12,2

14,5

-2,3

9,8

6,5

3,0

Sumy

7,0

19,9

-12,9

9,9

5,2

3,9

Ternopil

9,9

15,4

-5,5

8,5

6,6

3,0

Kharkiv

7,7

17,2

-9,5

10,3

5,6

3,9

Kherson

8,8

16,6

-7,8

9,8

4,8

4,0

Khmelnytskiy

8,9

17,9

-9,0

8,7

6,0

3,8

Cherkasy

7,5

19,5

-12,0

12,2

5,3

4,1

Chernivtsi

10,9

14,4

-3,5

12,4

6,4

3,6

Chernihiv

7,4

22,2

-14,8

12,4

4,9

3,3

City of Kyiv

9,7

11,4

-1,7

7,8

6,9

3,7

Sevastopol agglomeration

9,2

15,6

-6,4

10,3

7,3

4,8

*/ Per 1,000 infants