Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in September, 2005

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

318108

586393

-268285

3163

241819

133062

Autonomous Republic of Crimea

13383

23425

-10042

111

9662

5856

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

11462

23221

-11759

106

8414

4684

Volyn

9567

11931

-2364

76

5612

2267

Dnipropetrovsk

22517

46279

-23762

229

18530

11592

Donetsk

26714

62814

-36100

309

23072

13873

Zhytomyr

9699

18604

-8905

89

6924

3685

Zakarpattya

11546

12346

-800

149

6510

2101

Zaporizhzhya

11707

23163

-11456

132

9348

5801

Ivano-Frankivsk

11267

14188

-2921

133

7588

3266

Kyiv

12306

24294

-11988

89

9946

5047

Kirovohrad

6716

15219

-8503

72

4876

3349

Luhansk

13244

33456

-20212

153

12213

7709

Lviv

19662

26394

-6732

163

13192

5268

Mykolayiv

8126

15389

-7263

67

5831

3978

Odesa

17780

29806

-12026

195

11501

6675

Poltava

8908

22323

-13415

74

7818

4740

Rivne

10739

12205

-1466

113

6275

2605

Sumy

6695

17704

-11009

64

5873

3596

Ternopil

8335

12510

-4175

66

6256

2626

Kharkiv

16702

35293

-18591

171

14418

8318

Kherson

7549

13696

-6147

85

5088

3429

Khmelnytskiy

9246

17880

-8634

73

7166

3947

Cherkasy

7793

18902

-11109

89

6620

4229

Chernivtsi

7491

9565

-2074

88

5137

2533

Chernihiv

6609

18985

-12376

89

5180

2961

City of Kyiv

19638

22482

-2844

153

16263

7505

Sevastopol agglomeration

2707

4319

-1612

25

2506

1422

 

2. Crude birth, death, natural increase, marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

9,0

16,6

-7,6

10,0

6,9

3,8

Autonomous Republic  of Crimea

9,0

15,7

-6,7

8,3

6,5

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,9

18,1

-9,2

9,2

6,6

3,7

Volyn

12,3

15,3

-3,0

8,1

7,2

2,9

Dnipropetrovsk

8,7

17,9

-9,2

10,0

7,2

4,5

Donetsk

7,7

18,0

-10,3

11,7

6,6

4,0

Zhytomyr

9,7

18,6

-8,9

9,1

6,9

3,7

Zakarpattya

12,4

13,2

-0,8

12,8

7,0

2,3

Zaporizhzhya

8,4

16,5

-8,1

11,1

6,7

4,1

Ivano-Frankivsk

10,8

13,6

-2,8

11,9

7,3

3,1

Kyiv

9,3

18,3

-9,0

7,4

7,5

3,8

Kirovohrad

8,3

18,9

-10,6

10,5

6,0

4,2

Luhansk

7,3

18,4

-11,1

11,6

6,7

4,2

Lviv

10,2

13,7

-3,5

8,3

6,8

2,7

Mykolayiv

8,9

16,8

-7,9

8,2

6,4

4,3

Odesa

9,9

16,5

-6,6

11,1

6,4

3,7

Poltava

7,6

19,1

-11,5

8,4

6,7

4,0

Rivne

12,4

14,1

-1,7

10,4

7,2

3,0

Sumy

7,2

19,1

-11,9

9,5

6,3

3,9

Ternopil

10,0

15,0

-5,0

8,0

7,5

3,1

Kharkiv

7,9

16,6

-8,7

10,2

6,8

3,9

Kherson

8,9

16,1

-7,2

11,2

6,0

4,0

Khmelnytskiy

8,9

17,3

-8,4

7,8

6,9

3,8

Cherkasy

7,7

18,7

-11,0

11,6

6,5

4,2

Chernivtsi

11,0

14,0

-3,0

11,9

7,5

3,7

Chernihiv

7,5

21,5

-14,0

13,4

5,9

3,4

City of Kyiv

9,8

11,3

-1,5

7,9

8,1

3,8

Sevastopol agglomeration

9,6

15,2

-5,6

9,1

8,8

5,0

*/ Per 1,000 infants