Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in  October, 2005

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 (persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

353813

649076

-295263

3546

281639

148549

Autonomous Republic of Crimea

14870

25814

-10944

130

11374

6460

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

12684

25611

-12927

119

9819

5198

Volyn

10603

13254

-2651

83

6632

2489

Dnipropetrovsk

25079

51165

-26086

254

21575

12937

Donetsk

29842

69540

-39698

340

26585

15640

Zhytomyr

10763

20672

-9909

104

8068

4142

Zakarpattya

13038

13593

-555

162

7621

2333

Zaporizhzhya

12995

25579

-12584

150

10990

6451

Ivano-Frankivsk

12598

15699

-3101

151

8798

3628

Kyiv

13673

26944

-13271

99

11498

5684

Kirovohrad

7511

16771

-9260

85

5704

3746

Luhansk

14754

36981

-22227

175

13989

8617

Lviv

21813

29199

-7386

188

15396

5796

Mykolayiv

9015

16891

-7876

70

6973

4427

Odesa

19762

33026

-13264

215

13905

7412

Poltava

9934

24733

-14799

83

9030

5337

Rivne

12007

13532

-1525

129

7317

2890

Sumy

7408

19656

-12248

71

6770

4010

Ternopil

9221

13944

-4723

81

7061

2955

Kharkiv

18495

39066

-20571

185

16609

9315

Kherson

8376

15130

-6754

100

6239

3854

Khmelnytskiy

10303

19783

-9480

85

8291

4404

Cherkasy

8680

20944

-12264

96

7646

4737

Chernivtsi

8357

10655

-2298

101

6100

2829

Chernihiv

7327

21092

-13765

95

6015

3315

City of Kyiv

21706

24993

-3287

169

18742

8338

Sevastopol agglomeration

2999

4809

-1810

26

2892

1605

  

2.  Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

 (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

9,0

16,5

-7,5

10,1

7,2

3,8

Autonomous Republic of Crimea

9,0

15,6

-6,6

8,7

6,9

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,9

18,0

-9,1

9,3

6,9

3,6

Volyn

12,2

15,3

-3,1

8,0

7,6

2,9

Dnipropetrovsk

8,7

17,7

-9,0

10,0

7,5

4,5

Donetsk

7,7

17,9

-10,2

11,6

6,9

4,0

Zhytomyr

9,6

18,5

-8,9

9,6

7,2

3,7

Zakarpattya

12,6

13,1

-0,5

12,6

7,3

2,2

Zaporizhzhya

8,3

16,4

-8,1

11,4

7,1

4,1

Ivano-Frankivsk

10,9

13,5

-2,6

12,2

7,6

3,1

Kyiv

9,3

18,2

-8,9

7,4

7,8

3,8

Kirovohrad

8,4

18,7

-10,3

11,2

6,4

4,2

Luhansk

7,3

18,3

-11,0

11,9

6,9

4,3

Lviv

10,1

13,6

-3,5

8,6

7,2

2,7

Mykolayiv

8,8

16,5

-7,7

7,7

6,8

4,3

Odesa

9,8

16,5

-6,7

11,0

6,9

3,7

Poltava

7,6

19,0

-11,4

8,5

6,9

4,1

Rivne

12,4

14,0

-1,6

10,7

7,6

3,0

Sumy

7,2

19,1

-11,9

9,5

6,6

3,9

Ternopil

9,9

15,0

-5,1

8,8

7,6

3,2

Kharkiv

7,8

16,5

-8,7

9,9

7,0

3,9

Kherson

8,9

16,0

-7,1

11,9

6,6

4,1

Khmelnytskiy

8,9

17,2

-8,3

8,2

7,2

3,8

Cherkasy

7,7

18,6

-10,9

11,2

6,8

4,2

Chernivtsi

11,0

14,1

-3,1

12,3

8,0

3,7

Chernihiv

7,5

21,5

-14,0

12,9

6,1

3,4

City of Kyiv

9,7

11,2

-1,5

7,8

8,4

3,7

Sevastopol agglomeration

9,5

15,2

-5,7

8,5

9,2

5,1

*/ Per 1,000 infants