Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in November, 2005

 

1.     Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population

growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

389831

715462

–325631

3889

313820

166461

Autonomous Republic of Crimea

16440

28504

–12064

142

12641

7289

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

13894

28285

–14391

129

11097

5808

Volyn

11676

14585

–2909

95

7444

2780

Dniepropetrovsk

27707

56249

–28542

282

23754

14499

Donetsk

32742

76477

–43735

368

29124

17597

Zhytomyr

11811

22782

–10971

114

9054

4650

Zakarpattya

14445

15006

–561

170

8788

2606

Zaporizhzhya

14399

28277

–13878

165

12156

7158

Ivano-Frankivsk

13798

17243

–3445

171

9768

4051

Kyiv

15031

29716

–14685

106

12884

6377

Kirovohrad

8252

18451

–10199

93

6451

4129

Luhansk

16281

40581

–24300

192

15370

9657

Lviv

23837

32206

–8369

203

17355

6371

Mykolayiv

10014

18674

–8660

81

7807

4952

Odesa

21878

36555

–14677

237

15807

8387

Poltava

10916

27207

–16291

95

9967

5991

Rivne

13234

14961

–1727

142

8217

3191

Sumy

8156

21752

–13596

88

7458

4522

Ternopil

10170

15346

–5176

89

7883

3358

Kharkiv

20508

43100

–22592

209

18388

10507

Kherson

9292

16814

–7522

109

7008

4345

Khmelnytskiy

11383

21934

–10551

90

9349

4973

Cherkasy

9567

22986

–13419

99

8508

5281

Chernivtsi

9133

11759

–2626

112

6766

3121

Chernihiv

8039

23240

–15201

100

6777

3728

City of Kyiv

23903

27444

–3541

180

20821

9351

Sevastopol agglomeration

3325

5328

–2003

28

3178

1782

 

2. Crude birth, death, natural increase, marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce

rate

 Ukraine

9,0

16,6

-7,6

10,0

7,3

3,9

Autonomous Republic of Crimea

9,0

15,7

-6,7

8,7

6,9

4,0

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,9

18,1

-9,2

9,2

7,1

3,7

Volyn

12,2

15,3

-3,1

8,3

7,8

2,9

Dniepropetrovsk

8,7

17,7

-9,0

10,1

7,5

4,6

Donetsk

7,7

18,0

-10,3

11,4

6,8

4,1

Zhytomyr

9,6

18,6

-9,0

9,6

7,4

3,8

Zakarpattya

12,7

13,1

-0,4

12,0

7,7

2,3

Zaporizhzhya

8,4

16,5

-8,1

11,4

7,1

4,2

Ivano-Frankivsk

10,8

13,5

-2,7

12,5

7,7

3,2

Kyiv

9,3

18,3

-9,0

7,2

7,9

3,9

Kirovohrad

8,4

18,7

-10,3

11,2

6,5

4,2

Luhansk

7,3

18,3

-11,0

11,9

6,9

4,4

Lviv

10,1

13,6

-3,5

8,5

7,3

2,7

Mykolayiv

8,9

16,7

-7,8

8,1

7,0

4,4

Odesa

9,9

16,6

-6,7

11,0

7,2

3,8

Poltava

7,6

19,0

-11,4

8,9

7,0

4,2

Rivne

12,5

14,1

-1,6

10,7

7,7

3,0

Sumy

7,2

19,2

-12,0

10,7

6,6

4,0

Ternopil

10,0

15,0

-5,0

8,8

7,7

3,3

Kharkiv

7,9

16,6

-8,7

10,2

7,1

4,0

Kherson

9,0

16,2

-7,2

11,8

6,8

4,2

Khmelnytskiy

9,0

17,4

-8,4

7,9

7,4

3,9

Cherkasy

7,7

18,6

-10,9

10,5

6,9

4,3

Chernivtsi

11,0

14,1

-3,1

12,4

8,1

3,7

Chernihiv

7,5

21,5

-14,0

12,4

6,3

3,5

City of Kyiv

9,8

11,2

-1,4

7,6

8,5

3,8

Sevastopol agglomeration

9,6

15,4

-5,8

8,4

9,2

5,1

*/ Per 1,000 infants