Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Total population, as of January 1, 2007. Average annual populations January-December 2006

 1. Available population

(persons)

 

As of January 1, 2007.

Average annual populations January-December 2006. 

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Ukraine

46646,0

31777,4

14868,6

46787,8

31824,4

14963,4

Autonomous Republic of Crimea

1977,1

1244,8

732,3

1980,5

1246,7

733,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1686,5

813,0

873,5

1694,0

812,5

881,5

Volyn

1038,0

528,7

509,3

1039,2

527,9

511,3

Dnipropetrovsk

3422,9

2856,3

566,6

3435,0

2865,2

569,8

Donetsk

4580,6

4140,6

440,0

4601,7

4158,3

443,4

Zhytomyr

1317,1

751,0

566,1

1323,6

753,1

570,5

Zakarpattya

1243,8

461,4

782,4

1244,6

461,6

783,0

Zaporizhzhya

1846,9

1411,1

435,8

1854,0

1415,0

439,0

Ivano-Frankivsk

1385,4

591,7

793,7

1387,2

591,5

795,7

Kyiv

1751,1

1050,4

700,7

1757,4

1049,7

707,7

Kirovohrad

1053,1

644,3

408,8

1060,1

648,0

412,1

Luhansk

2381,9

2059,6

322,3

2395,5

2070,4

325,1

Lviv

2568,4

1548,8

1019,6

2572,8

1549,1

1023,7

Mykolayiv

1211,9

815,4

396,5

1215,7

816,8

398,9

Odesa

2395,5

1585,4

810,1

2398,9

1586,6

812,3

Poltava

1540,5

926,2

614,3

1547,7

928,4

619,3

Rivne

1154,4

547,3

607,1

1155,4

546,9

608,5

Sumy

1211,4

803,4

408,0

1218,9

806,1

412,8

Ternopil

1105,4

475,5

629,9

1108,8

476,2

632,6

Kharkiv

2812,1

2235,2

576,9

2820,6

2239,1

581,5

Kherson

1117,1

682,0

435,1

1121,8

678,9

442,9

Khmelnytskiy

1361,4

722,8

638,6

1367,4

723,0

644,4

Cherkasy

1328,0

733,3

594,7

1334,7

735,2

599,5

Chernivtsi

906,3

373,9

532,4

907,2

373,4

533,8

Chernihiv

1151,9

700,7

451,2

1160,2

702,5

457,7

City of Kyiv

2718,1

2718,1

х

2705,7

2705,7

х

Sevastopol agglomeration

379,2

356,5

22,7

379,2

356,6

22,6

 

2. Rezident population

(persons)

 

As of January 1, 2007.

Average annual populations January-December 2006.

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Ukraine

46465,7

31521,8

14943,9

46607,4

31568,8

15038,6

Autonomous Republic of Crimea

1968,4

1230,0

738,4

1971,7

1231,9

739,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1679,4

804,0

875,4

1686,9

803,4

883,5

Volyn

1035,3

522,6

512,7

1036,5

521,9

514,6

Dnipropetrovsk

3419,6

2850,3

569,3

3431,7

2859,2

572,5

Donetsk

4567,7

4124,7

443,0

4588,8

4142,4

446,4

Zhytomyr

1317,9

748,9

569,0

1324,4

751,0

573,4

Zakarpattya

1241,0

456,3

784,7

1241,8

456,5

785,3

Zaporizhzhya

1846,1

1407,1

439,0

1853,2

1411,0

442,2

Ivano-Frankivsk

1382,6

585,4

797,2

1384,4

585,2

799,2

Kyiv

1745,4

1039,4

706,0

1751,7

1038,7

713,0

Kirovohrad

1046,7

638,2

408,5

1053,7

641,9

411,8

Luhansk

2377,3

2053,7

323,6

2390,9

2064,4

326,5

Lviv

2550,0

1525,8

1024,2

2554,4

1526,2

1028,2

Mykolayiv

1211,1

812,4

398,7

1215,0

813,9

401,1

Odesa

2384,4

1567,1

817,3

2387,8

1568,3

819,5

Poltava

1532,7

914,5

618,2

1539,9

916,6

623,3

Rivne

1153,3

542,0

611,3

1154,4

541,6

612,8

Sumy

1209,3

799,0

410,3

1216,7

801,6

415,1

Ternopil

1102,1

470,8

631,3

1105,5

471,5

634,0

Kharkiv

2796,5

2215,5

581,0

2804,9

2219,4

585,5

Kherson

1115,6

678,7

436,9

1120,3

675,6

444,7

Khmelnytskiy

1358,2

717,1

641,1

1364,2

717,3

646,9

Cherkasy

1324,4

727,6

596,8

1331,1

729,5

601,6

Chernivtsi

903,2

368,9

534,3

904,2

368,5

535,7

Chernihiv

1143,4

690,5

452,9

1151,7

692,3

459,4

City of Kyiv

2676,8

2676,8

х

2664,4

2664,4

х

Sevastopol agglomeration

377,3

354,5

22,8

377,2

354,6

22,6