Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January, 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

32979

77309

–44330

421

16456

12271

Autonomous Republic of Crimea

1280

3165

–1885

10

630

514

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1197

3058

–1861

13

560

479

Volyn

938

1570

–632

9

371

223

Dnipropetrovsk

2537

6022

–3485

33

1118

1018

Donetsk

2888

8823

–5935

47

1545

1197

Zhytomyr

993

2462

–1469

21

534

325

Zakarpattya

1172

1558

–386

14

680

210

Zaporizhzhya

1283

3073

–1790

17

542

465

Ivano-Frankivsk

1128

1757

–629

12

602

306

Kyiv

1213

3052

–1839

12

635

551

Kirovohrad

705

1968

–1263

10

352

314

Luhansk

1473

4625

–3152

27

864

696

Lviv

1871

3502

–1631

15

807

508

Mykolayiv

876

1910

–1034

10

359

385

Odesa

1734

4012

–2278

25

840

596

Poltava

965

2829

–1864

19

476

436

Rivne

1153

1599

–446

10

481

273

Sumy

702

2290

–1588

6

412

347

Ternopil

837

1620

–783

10

435

221

Kharkiv

1722

4643

–2921

25

986

751

Kherson

843

1911

–1068

14

375

268

Khmelnytskiy

1002

2364

–1362

11

521

374

Cherkasy

844

2476

–1632

6

450

399

Chernivtsi

697

1169

–472

17

378

236

Chernihiv

684

2533

–1849

8

367

299

City of Kyiv

1965

2807

–842

19

1001

767

Sevastopol agglomeration

277

511

–234

1

135

113

 

2.  Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

8,3

19,4

–11,1

11,9

4,1

3,1

Autonomous Republic of Crimea

7,6

18,8

–11,2

6,8

3,7

3,1

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8,3

21,2

–12,9

10,3

3,9

3,3

Volyn

10,6

17,8

–7,2

8,5

4,2

2,5

Dnipropetrovsk

8,7

20,6

–11,9

13,1

3,8

3,5

Donetsk

7,4

22,5

–15,1

15,8

3,9

3,1

Zhytomyr

8,8

21,8

–13,0

19,6

4,7

2,9

Zakarpattya

11,1

14,7

–3,6

10,8

6,4

2,0

Zaporizhzhya

8,1

19,5

–11,4

12,9

3,4

2,9

Ivano-Frankivsk

9,6

14,9

–5,3

9,7

5,1

2,6

Kyiv

8,1

20,4

–12,3

8,8

4,2

3,7

Kirovohrad

7,8

21,7

–13,9

13,4

3,9

3,5

Luhansk

7,2

22,6

–15,4

18,1

4,2

3,4

Lviv

8,6

16,0

–7,4

7,0

3,7

2,3

Mykolayiv

8,5

18,4

–9,9

11,0

3,5

3,7

Odesa

8,5

19,7

–11,2

12,7

4,1

2,9

Poltava

7,3

21,4

–14,1

19,1

3,6

3,3

Rivne

11,7

16,3

–4,6

8,3

4,9

2,8

Sumy

6,7

22,0

–15,3

8,1

4,0

3,3

Ternopil

8,9

17,2

–8,3

11,0

4,6

2,3

Kharkiv

7,2

19,3

–12,1

13,5

4,1

3,1

Kherson

8,8

20,0

–11,2

16,6

3,9

2,8

Khmelnytskiy

8,6

20,3

–11,7

10,7

4,5

3,2

Cherkasy

7,4

21,7

–14,3

6,9

4,0

3,5

Chernivtsi

9,0

15,2

–6,2

20,9

4,9

3,1

Chernihiv

6,9

25,5

–18,6

11,0

3,7

3,0

City of Kyiv

8,6

12,3

–3,7

8,8

4,4

3,4

Sevastopol agglomeration

8,6

15,9

–7,3

3,3

4,2

3,5

*/ Per 1,000 infants