Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in February, 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 (persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

69270

142838

–73568

770

39785

26649

Autonomous Republic of Crimea

2825

5915

–3090

25

1336

1122

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

2484

5672

–3188

25

1489

1016

Volyn

2007

2916

–909

17

1042

457

Dnipropetrovsk

5225

11049

–5824

53

2554

2211

Donetsk

5902

16021

–10119

83

3277

2618

Zhytomyr

2109

4556

–2447

40

1315

734

Zakarpattya

2484

2868

–384

26

1799

478

Zaporizhzhya

2611

5699

–3088

27

1257

1064

Ivano-Frankivsk

2396

3352

–956

33

1548

703

Kyiv

2574

5692

–3118

24

1759

1167

Kirovohrad

1467

3708

–2241

27

750

654

Luhansk

3066

8542

–5476

46

1792

1518

Lviv

4023

6425

–2402

27

2374

1104

Mykolayiv

1779

3682

–1903

16

824

772

Odesa

3737

7510

–3773

51

2017

1353

Poltava

2011

5229

–3218

27

1178

948

Rivne

2413

2909

–496

19

1237

576

Sumy

1533

4108

–2575

11

985

733

Ternopil

1773

3042

–1269

16

1177

518

Kharkiv

3663

8527

–4864

37

2256

1627

Kherson

1768

3437

–1669

21

779

642

Khmelnytskiy

2040

4413

–2373

25

1321

815

Cherkasy

1765

4508

–2743

15

1099

854

Chernivtsi

1530

2168

–638

22

919

481

Chernihiv

1456

4660

–3204

22

1000

618

City of Kyiv

4061

5217

–1156

32

2375

1611

Sevastopol agglomeration

568

1013

–445

3

326

255

 

2.  Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

 (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,1

18,8

–9,7

10,9

5,2

3,5

Autonomous Republic of Crimea

8,8

18,5

–9,7

8,4

4,2

3,5

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,0

20,6

–11,6

9,9

5,4

3,7

Volyn

11,9

17,3

–5,4

8,1

6,2

2,7

Dnipropetrovsk

9,4

19,8

–10,4

10,5

4,6

4,0

Donetsk

7,9

21,5

–13,6

13,9

4,4

3,5

Zhytomyr

9,8

21,2

–11,4

18,6

6,1

3,4

Zakarpattya

12,3

14,3

–2,0

10,0

8,9

2,4

Zaporizhzhya

8,7

19,0

–10,3

10,2

4,2

3,5

Ivano-Frankivsk

10,7

14,9

–4,2

13,3

6,9

3,1

Kyiv

9,0

20,0

–11,0

8,8

6,2

4,1

Kirovohrad

8,5

21,5

–13,0

18,1

4,4

3,8

Luhansk

7,9

22,0

–14,1

15,4

4,6

3,9

Lviv

9,7

15,4

–5,7

6,3

5,7

2,7

Mykolayiv

9,0

18,7

–9,7

8,8

4,2

3,9

Odesa

9,6

19,4

–9,8

12,8

5,2

3,5

Poltava

8,0

20,8

–12,8

13,5

4,7

3,8

Rivne

12,9

15,6

–2,7

7,9

6,6

3,1

Sumy

7,7

20,7

–13,0

7,4

5,0

3,7

Ternopil

9,9

16,9

–7,0

8,7

6,6

2,9

Kharkiv

8,0

18,7

–10,7

9,9

4,9

3,6

Kherson

9,7

18,9

–9,2

12,3

4,3

3,5

Khmelnytskiy

9,2

19,9

–10,7

12,1

6,0

3,7

Cherkasy

8,1

20,8

–12,7

8,6

5,1

3,9

Chernivtsi

10,4

14,8

–4,4

13,5

6,3

3,3

Chernihiv

7,7

24,7

–17,0

15,0

5,3

3,3

City of Kyiv

9,3

12,0

–2,7

7,3

5,5

3,7

Sevastopol agglomeration

9,3

16,5

–7,2

5,0

5,3

4,2

*/ Per 1,000 infants