Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in March, 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

106631

209087

–102456

1110

57477

42899

Autonomous Republic of Crimea

4505

8583

–4078

43

2056

1827

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

3765

8285

–4520

35

2059

1638

Volyn

3121

4235

–1114

22

1318

723

Dnipropetrovsk

7847

16252

–8405

85

4115

3516

Donetsk

9004

23075

–14071

110

4981

4135

Zhytomyr

3199

6789

–3590

52

1742

1241

Zakarpattya

3775

4301

–526

39

2147

754

Zaporizhzhya

4033

8365

–4332

49

1991

1760

Ivano-Frankivsk

3693

4990

–1297

39

2115

1105

Kyiv

4056

8292

–4236

38

2507

1880

Kirovohrad

2309

5371

–3062

36

1146

1047

Luhansk

4646

12358

–7712

61

2731

2395

Lviv

6249

9493

–3244

43

3165

1801

Mykolayiv

2689

5451

–2762

22

1339

1228

Odesa

5786

11123

–5337

68

3026

2212

Poltava

3139

7735

–4596

33

1751

1562

Rivne

3706

4372

–666

34

1630

913

Sumy

2385

6032

–3647

15

1393

1150

Ternopil

2671

4432

–1761

24

1597

869

Kharkiv

5688

12327

–6639

56

3378

2619

Kherson

2650

5005

–2355

33

1243

1096

Khmelnytskiy

3156

6386

–3230

38

1764

1324

Cherkasy

2751

6589

–3838

24

1594

1320

Chernivtsi

2309

3272

–963

32

1217

777

Chernihiv

2250

6721

–4471

29

1335

971

City of Kyiv

6412

7744

–1332

45

3618

2598

Sevastopol agglomeration

837

1509

–672

5

519

438

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,2

18,1

–8,9

10,4

5,0

3,7

Autonomous Republic of Crimea

9,2

17,6

–8,4

9,6

4,2

3,7

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,0

19,8

–10,8

9,2

4,9

3,9

Volyn

12,2

16,5

–4,3

6,9

5,1

2,8

Dnipropetrovsk

9,2

19,1

–9,9

11,2

4,8

4,1

Donetsk

7,9

20,3

–12,4

12,2

4,4

3,6

Zhytomyr

9,8

20,7

–10,9

16,1

5,3

3,8

Zakarpattya

12,3

14,0

–1,7

10,0

7,0

2,5

Zaporizhzhya

8,8

18,3

–9,5

12,3

4,3

3,8

Ivano-Frankivsk

10,8

14,6

–3,8

10,4

6,2

3,2

Kyiv

9,3

19,1

–9,8

9,2

5,8

4,3

Kirovohrad

8,8

20,4

–11,6

15,9

4,4

4,0

Luhansk

7,8

20,8

–13,0

13,5

4,6

4,0

Lviv

9,8

15,0

–5,2

6,6

5,0

2,8

Mykolayiv

9,0

18,1

–9,1

8,0

4,5

4,1

Odesa

9,8

18,8

–9,0

11,4

5,1

3,7

Poltava

8,2

20,2

–12,0

10,9

4,6

4,1

Rivne

13,0

15,3

–2,3

9,3

5,7

3,2

Sumy

7,9

20,0

–12,1

6,7

4,6

3,8

Ternopil

9,8

16,2

–6,4

8,7

5,8

3,2

Kharkiv

8,2

17,7

–9,5

9,9

4,8

3,8

Kherson

9,6

18,0

–8,4

12,9

4,5

4,0

Khmelnytskiy

9,3

18,9

–9,6

12,2

5,2

3,9

Cherkasy

8,3

19,9

–11,6

9,1

4,8

4,0

Chernivtsi

10,3

14,6

–4,3

13,1

5,4

3,5

Chernihiv

7,8

23,4

–15,6

13,1

4,6

3,4

City of Kyiv

9,6

11,7

–2,1

6,8

5,4

3,9

Sevastopol agglomeration

9,0

16,1

–7,1

5,5

5,6

4,7

*/ Per 1,000 infants.