Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in  April 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

141341

270176

–128835

1440

74884

56413

Autonomous Republic of Crimea

6048

10999

–4951

63

3073

2469

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

5011

10683

–5672

50

2511

2110

Volyn

4197

5491

–1294

28

1557

928

Dnipropetrovsk

10340

20914

–10574

113

5733

4628

Donetsk

12050

29375

–17325

144

7021

5514

Zhytomyr

4240

8858

–4618

66

2039

1611

Zakarpattya

4934

5631

–697

50

2417

980

Zaporizhzhya

5336

10842

–5506

60

2932

2311

Ivano-Frankivsk

4820

6459

–1639

47

2600

1409

Kyiv

5347

10836

–5489

51

3010

2446

Kirovohrad

3045

6910

–3865

45

1477

1354

Luhansk

6157

15638

–9481

84

3830

3158

Lviv

8266

12288

–4022

61

3795

2292

Mykolayiv

3617

7019

–3402

32

1830

1649

Odesa

7658

14373

–6715

92

4038

2928

Poltava

4182

10065

–5883

41

2286

2069

Rivne

4946

5652

–706

45

2026

1159

Sumy

3128

7844

–4716

23

1719

1509

Ternopil

3555

5796

–2241

33

1945

1105

Kharkiv

7456

16051

–8595

65

4554

3512

Kherson

3567

6497

–2930

36

1646

1490

Khmelnytskiy

4189

8469

–4280

47

2155

1730

Cherkasy

3645

8463

–4818

31

1966

1747

Chernivtsi

3027

4278

–1251

39

1480

1004

Chernihiv

2964

8704

–5740

30

1574

1266

City of Kyiv

8507

10093

–1586

55

4881

3420

Sevastopol agglomeration

1109

1948

–839

9

789

615

  

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,2

17,5

–8,3

10,1

4,9

3,7

Autonomous Republic of Crimea

9,3

16,9

–7,6

10,4

4,7

3,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,0

19,1

–10,1

9,9

4,5

3,8

Volyn

12,3

16,1

–3,8

6,6

4,6

2,7

Dnipropetrovsk

9,1

18,5

–9,4

11,1

5,1

4,1

Donetsk

7,9

19,4

–11,5

11,9

4,6

3,6

Zhytomyr

9,7

20,3

–10,6

15,3

4,7

3,7

Zakarpattya

12,1

13,8

–1,7

9,6

5,9

2,4

Zaporizhzhya

8,7

17,7

–9,0

11,2

4,8

3,8

Ivano-Frankivsk

10,6

14,2

–3,6

9,4

5,7

3,1

Kyiv

9,2

18,7

–9,5

9,3

5,2

4,2

Kirovohrad

8,7

19,7

–11,0

14,9

4,2

3,9

Luhansk

7,8

19,8

–12,0

13,9

4,8

4,0

Lviv

9,8

14,5

–4,7

7,0

4,5

2,7

Mykolayiv

9,0

17,5

–8,5

8,7

4,6

4,1

Odesa

9,7

18,2

–8,5

11,5

5,1

3,7

Poltava

8,2

19,7

–11,5

10,1

4,5

4,1

Rivne

13,0

14,9

–1,9

9,2

5,3

3,0

Sumy

7,8

19,5

–11,7

7,6

4,3

3,8

Ternopil

9,7

15,9

–6,2

9,0

5,3

3,0

Kharkiv

8,0

17,3

–9,3

8,6

4,9

3,8

Kherson

9,6

17,6

–8,0

10,5

4,5

4,0

Khmelnytskiy

9,3

18,8

–9,5

11,3

4,8

3,8

Cherkasy

8,3

19,2

–10,9

8,8

4,5

4,0

Chernivtsi

10,1

14,3

–4,2

12,0

5,0

3,4

Chernihiv

7,7

22,7

–15,0

10,2

4,1

3,3

City of Kyiv

9,6

11,4

–1,8

6,3

5,5

3,9

Sevastopol agglomeration

8,9

15,6

–6,7

7,5

6,3

4,9

*/ Per 1,000 infants