Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in May 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

180745

337598

–156853

1812

93201

71366

Autonomous Republic of Crimea

7782

13646

–5864

76

3440

3153

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

6471

13283

–6812

69

3436

2608

Volyn

5446

6840

–1394

34

2432

1170

Dniepropetrovsk

13156

26304

–13148

145

6594

5912

Donetsk

15322

36539

–21217

192

7991

7216

Zhytomyr

5489

10992

–5503

80

2664

2075

Zakarpattya

6330

7034

–704

57

3392

1198

Zaporizhzhya

6811

13597

–6786

71

3326

2939

Ivano-Frankivsk

6280

8074

–1794

57

3574

1758

Kyiv

6837

13632

–6795

69

3803

3075

Kirovohrad

3944

8585

–4641

53

1788

1758

Luhansk

7888

19464

–11576

98

4315

3986

Lviv

10612

15336

–4724

82

5401

2853

Mykolayiv

4571

8776

–4205

39

2194

2075

Odesa

9790

17812

–8022

115

4873

3648

Poltava

5352

12513

–7161

46

2806

2604

Rivne

6291

7010

–719

53

2879

1459

Sumy

3971

9923

–5952

27

2017

1852

Ternopil

4579

7305

–2726

44

2775

1405

Kharkiv

9459

20150

–10691

83

5196

4468

Kherson

4497

8046

–3549

49

1955

1865

Khmelnytskiy

5390

10583

–5193

62

2956

2166

Cherkasy

4605

10686

–6081

41

2421

2216

Chernivtsi

3915

5376

–1461

54

2094

1244

Chernihiv

3754

10898

–7144

36

1994

1590

City of Kyiv

10766

12729

–1963

70

5995

4288

Sevastopol agglomeration

1437

2465

–1028

10

890

785

 

 2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude Death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,3

17,4

–8,1

10,1

4,8

3,7

Autonomous Republic  of Crimea

9,5

16,6

–7,1

10,0

4,2

3,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,2

18,9

–9,7

10,9

4,9

3,7

Volyn

12,7

15,9

–3,2

6,4

5,7

2,7

Dniepropetrovsk

9,2

18,5

–9,3

11,4

4,6

4,2

Donetsk

8,0

19,1

–11,1

12,7

4,2

3,8

Zhytomyr

10,0

20,0

–10,0

14,8

4,9

3,8

Zakarpattya

12,3

13,7

–1,4

8,7

6,6

2,3

Zaporizhzhya

8,9

17,7

–8,8

10,6

4,3

3,8

Ivano-Frankivsk

10,9

14,1

–3,2

9,1

6,2

3,1

Kyiv

9,4

18,7

–9,3

10,1

5,2

4,2

Kirovohrad

9,0

19,5

–10,5

14,0

4,1

4,0

Luhansk

7,9

19,6

–11,7

12,9

4,3

4,0

Lviv

10,0

14,4

–4,4

7,6

5,1

2,7

Mykolayiv

9,1

17,4

–8,3

8,5

4,4

4,1

Odesa

9,9

18,0

–8,1

11,5

4,9

3,7

Poltava

8,3

19,5

–11,2

9,1

4,4

4,1

Rivne

13,2

14,7

–1,5

8,7

6,0

3,1

Sumy

7,8

19,6

–11,8

7,1

4,0

3,7

Ternopil

10,0

15,9

–5,9

9,6

6,0

3,1

Kharkiv

8,1

17,2

–9,1

8,8

4,4

3,8

Kherson

9,7

17,3

–7,6

11,4

4,2

4,0

Khmelnytskiy

9,5

18,7

–9,2

11,8

5,2

3,8

Cherkasy

8,3

19,3

–11,0

9,3

4,4

4,0

Chernivtsi

10,4

14,3

–3,9

13,3

5,6

3,3

Chernihiv

7,8

22,6

–14,8

9,7

4,1

3,3

City of Kyiv

9,7

11,4

–1,7

6,4

5,4

3,8

Sevastopol agglomeration

9,2

15,7

–6,5

6,6

5,7

5,0

*/ Per 1,000 infants